ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 30 -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

_____________________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017


           

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bồi dưỡng lý luận chính trị

cho đảng viên mới năm 2017

 

Thực hiện chương trình công tác phát triển đảng của Đảng bộ Học viện năm 2017, Đảng ủy tổ chức lớp: “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng đảng” và lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp” vào tháng 5/2017.

I. Đối tượng tham dự

1. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: là những quần chúng ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam và có kết quả học tập, công tác như sau:

a. Cán bộ, viên chức:

- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào của đơn vị, được tập thể tín nhiệm giới thiệu.

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Công đoàn viên xuất sắc trở lên trong năm học 2015-2016.

b. Sinh viên:

- Có điểm trung bình chung học kỳ của kỳ gần nhất (kỳ xét) đạt loại Khá trở lên (từ 2.5  trở lên theo thang điểm 4), không có học phần bị điểm F, tích lũy tối thiểu 15 tín chỉ/học kỳ.

- Điểm rèn luyện đạt khá trở lên

- Tích cực tham gia các phong trào hoạt động chung của lớp/đoàn/hội... (có minh chứng: bản phô tô giấy khen, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động...  để xét duyệt)

2. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: là những đảng viên dự bị, chưa tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp.

II. Thời gian dự kiến tổ chức:

- Từ ngày 19 đến 25/5/2017 (Lịch học chính thức thông báo cụ thể sau). 

Đảng ủy yêu cầu Chi ủy các chi bộ rà soát, lập danh sách các đảng viên dự bị đi học lớp đảng viên mới và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi phụ trách tổ chức họp xét, giới thiệu quần chúng đủ tiêu chuẩn dự học lớp nhận thức về Đảng.

Các chi bộ lập danh sách (theo mẫu đính kèm) để quản lý theo dõi, nộp 01 bản danh sách có chữ ký xác nhận của đại diện Chi ủy chi bộ về VP Đảng ủy (Phòng 106 Nhà Hành chính, ĐT: 04.62617513) và 01 bản điện tử gửi qua hộp thư vpdanguy@vnua.edu.vn trước ngày 03/5/2017.

Lưu ý: Để tránh dữ liệu về ngày, tháng, năm sinh bị xáo trộn, đề nghị các chi bộ sử dụng mẫu danh sách đính kèm theo thông báo trên website Học viện.

Đề nghị Chi ủy các chi bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Các chi bộ (để thực hiện);

- Thường vụ ĐU (để BC);

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Huyên