CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số: 73 /TB-CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp học quần vợt (khóa 4)

Nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ viên chức Học viện, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại và hướng tới Đại hội công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, BCH Công đoàn Học viện phối hợp với CLB quần vợt, Trung tâm Giáo dục thể chất &Thể thao tổ chức mở lớp học quần vợt (khóa 4) miễn phí cho cán bộ, viên chức Học viên có nhu cầu học.

1. Nội dung: Các kỹ thuật cơ bản trong quần vợt;

-  Kỹ thuật đánh bóng nảy xoáy lên thuận tay và trái tay.

-  Kỹ thuật bắt bóng fole phải, trái.

-  Kỹ thuật cắt bóng phải trái.

-  Kỹ thuật phát bóng.

-  Kỹ thuật đập bóng.

-  Các động tác di chuyển …

Giảng viên: Do Trung tâm GDTC&TT chuyên sâu (quần vợt) đảm nhận.

2. Thời gian: (Dự kiến khóa học từ 15 đến 20 buổi)

-  7giờ00 đến 10giờ00, sáng chủ nhật hàng tuần.

-  19giờ00 đến 21giờ00, thứ 5 hàng tuần.

3. Địa điểm:

- Sân quần vợt Học viện

-  Bóng tập, nước uống, sân tập do CLB chuẩn bị, học viên tự trang bị vợt tập

4. Thời gian khai mạc:  7giờ30, ngày 23/9/2017(thứ Bảy)

Công Đoàn Học viện thông báo đến các đơn vị và các đồng chí quan tâm môn quần vợt . Đăng ký danh sách (gặp Đ/c Mai Thị Thanh Tuyền Văn phòng Công Đoàn Học viện, Điện thoại: 62617566 hoặc 0912.670.955; Đ/c Nguyễn Văn Phơ, lớp trưởng lớp quần vợt khóa 4. ĐT:0932.430.000 ) trước ngày 20/09/2017.

Nơi nhận:

- Các CĐBP;

- Lưu VPCĐHV.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Quốc Oánh