HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số:   /TB-CTCT&CTSV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

                                            

 

THÔNG BÁO

V/v phát Thẻ học viên cao học khóa 26 (đợt 1) 


Theo kế hoạch, ngày 16/9/2017, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank), chi nhánh Chương Dương sẽ tiến hành phát Thẻ học viên cho học viên các lớp Cao học khóa 26 (đợt 1).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên đề nghị Ban cán sự các lớp cao học khóa 26 đến nhận thẻ cho lớp (hoặc ủy quyền cho một thành viên trong lớp đến nhận).

Thời gian: Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ, thứ 7, ngày 16 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Chương Dương (gần cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Khi đến nhận thẻ, yêu cầu học viên mang theo Giấy chứng minh nhân dânDanh sách lớp (dùng để đối chiếu), đến đúng thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:

- Ban cán sự các lớp CH;

- Lưu CTCT&CTSV.

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên