HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________

Số :58/TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi  giảng đường của các lớp học tại giảng đường Nguyễn Đăng

 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Lễ Hội Giao Lưu Văn Hóa Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức tại giảng đường Nguyễn Đăng ngày 23/04/2017. Ban Quản lý đào tạo xin thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu học tập, thi tại giảng đường Nguyễn Đăng trong thời gian trên sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

 

1.      Lịch học

TT

Tiết bắt đầu

Số tiết

Mã MH

Tên MH

Mã GV

Tên GV

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

1

2

5

KQ03338

KTDN thươg mại dịch vụ

BKT19

Trần Minh Huệ

ND101

C106

2

8

5

TH01011

Toán cao cấp

TOA16

Nguyễn Thủy Hằng

ND102

A202

3

2

5

KQ03009

Kế toán tài chính 2

BKT08

Nguyễn Thị Thủy

ND103

CD-7

4

8

5

TH01012

Giải tích

TOA12

Bùi Nguyên Viễn

ND103

CD-5

5

2

5

KT03033

Quản lý dự án phát triển

PTN07

Mai Lan Phương

ND104

TY106

6

4

3

MT01004

Hóa phân tích

HOA27

Chu Thị Thanh

ND105

C201

7

7

5

KT03033

Quản lý dự án phát triển

PTN07

Mai Lan Phương

ND105

C101

8

1

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

9

3

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

10

5

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

11

7

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

12

9

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

13

11

2

SN01010

Tiếng Anh 2

NN004

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ND108

E103

14

8

5

KQ03004

Kế toán máy

BKT02

Nguyễn Đăng Học

PM_KDT

Không đổi

 

2.      Lịch thi:

TT

Tiết bắt đầu

Số tiết

Mã MH

Tên MH

Nhóm

Tổ hợp

Giảng đường cũ

Giảng đường mới

1

1

3

SN00011

Tiếng Anh 0

47

001

ND105

TY101

2

1

3

SN00011

Tiếng Anh 0

49

001

ND106

TY102

3

1

3

SN00011

Tiếng Anh 0

51

001

ND201

TY103

4

1

3

SN00011

Tiếng Anh 0

53

001

ND202

TY104

5

1

3

SN00011

Tiếng Anh 0

55

001

ND102

TY105

6

5

3

SN00011

Tiếng Anh 0

45

001

ND102

TY101

7

5

3

SN00011

Tiếng Anh 0

57

001

ND106

TY102

8

5

3

SN00011

Tiếng Anh 0

61

001

ND203

TY105

9

5

3

SN00011

Tiếng Anh 0

63

001

ND201

TY103

10

5

3

SN00011

Tiếng Anh 0

66

001

ND202

TY104


 

Ban Quản lý đào tạo xin thông báo việc thay đổi giảng đường tới các Khoa và Văn phòng Học viện (tổ giảng đường) biết để thực.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- VPHV;

- Lưu QLĐT;NHV(3).

KT.TRƯỞNG BAN

(đã ký)


NGUYỄN QUANG TỰ