BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________

Số : 06/CV-TCKT

V/v thay đổi thông tin đăng ký mã số thuế của CB, VC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017


                                                 

                        Kính gửi :   Các đơn vị

                                            Cán bộ, viên chức của Học viện 

           

Ngày 24/01/2017, Ban Tài chính và Kế toán (TC và KT) đã ban hành công văn số 05/CV-TCKT về việc thay đổi thông tin đăng ký MST của cán bộ, viên chức (CBVC). Cụ thể trong thông báo có nội dung sau:

1. Đối với CBVC có thay đổi thông tin đăng ký thuế (số chứng minh thư nhân dân), CBVC vẫn dùng MST đó nhưng phải làm thủ tục thay đổi thông tin người nộp thuế, CBVC cần làm thủ tục như sau:        

- Kê khai vào tờ khai 08-MST, Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm).

- Phô tô số CMTND cũ và mới.

- Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cấp MST cho CBVC. (Ví dụ: Mã số thuế của CBVC do Cục thuế Hà Nội cấp, CBVC nộp hồ sơ tại Cục thuế TP Hà Nội hoặc MST của CBVC được Chi cục thuế Gia Lâm cấp thì CBVC nộp hồ sơ tại Chi cục thuế Gia Lâm …). Cơ quan thuế yêu cầu cá nhân trực tiếp kê khai với cơ quan thuế”.

Tuy nhiên, nếu cá nhân trực tiếp đi kê khai thay đổi thông tin thuế sẽ bị xử phạt hành chính thuế đối với hồ sơ kê khai chậm. Nếu cá nhân nộp hồ sơ kê khai thay đổi tại đơn vị chi trả thu nhập sẽ không bị xử lý vi phạm hành chính thuế.

Do vậy, Ban Tài chính và Kế toán thực hiện kê khai thông tin thay đổi thuế cho CBVC. Ban TC và KT thông báo tới CBVC có thay đổi thông tin thuế thu nhập cá nhân như sau:

 1. Đối với cán bộ đăng ký thuế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện mở MST cho cán bộ), thủ tục như sau:

- Kê khai vào tờ khai 08-MST, Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm).

- Phô tô số CMTND cũ và mới.

- Nộp hồ sơ (gồm 02 bộ) tại Ban TC&KT hết ngày 24/02/2017 (02 Bộ). Ban TC và KT chỉ triển khai một đợt nên sau thời hạn trên, nếu CBVC không đăng ký nộp hồ sơ cho Ban TC và KT thì cán bộ, viên chức phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế. 

2. Đối với cán bộ, viên chức không đăng ký thuế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Cán bộ, viên chức mở MST không phải tại Học Viện), thủ tục như sau (cán bộ chọn một trong hai cách thức kê khai):

Cách 1:

- Kê khai vào tờ khai 08-MST, Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm).

- Phô tô số CMTND cũ và mới.

- Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế hiện tại của CBVC (nơi cấp MST cho cán bộ) (hạn nộp trước ngày 15/03/2017).

Cách 2:

Cán bộ muốn chuyển cơ quan quản lý thuế  (Ví dụ: Cơ quan quản lý thuế hiện tại của CBVC là Cục thuế TP Hồ Chí Minh, cán bộ muốn chuyển về Cục thuế TP Hà Nội quản lý):

Bước1: Làm thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế

- Kê khai vào tờ khai 08-MST, Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm).

- Nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý hiện tại của CB.

Bước 2: Sau khi có kết quả chuyển đổi cơ quan quản lý thuế thành công, cán bộ nộp hồ sơ thay đổi thông tin thuế:

- Kê khai vào tờ khai 08-MST, Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính (có mẫu đính kèm).

- Phô tô số CMTND cũ và mới.

- Nộp hồ sơ (gồm 02 bộ) tại Ban TC và KT đến hết ngày 05/03/2017. Sau thời hạn trên, nếu CBVC không đăng ký nộp hồ sơ cho Ban TC và KT thì cán bộ trực tiếp kê khai với cơ quan thuế. 

            Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Các đơn vị;

- Lưu Ban TC và KT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN


 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng