Tên bên mời thầu: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 024 62617586, 0972201773          - Fax: 024 38276554  

Mã số thuế: 0101619572

“Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST. Trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 1a của Dự án FIRST, Học viện Nông nghiệp Việt Nam được khoản tài trợ từ nguồn vốn IDA của Dự án FIRST để thực hiện Tiểu dự án Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử” theo thỏa thuận tài trợ số 11/FIRST/1a/VNUA3 ngày 08/5/2017 giữa Ban quản lý dự án FIRST và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Một phần số tiền của khoản tín dụng này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng mà sử dụng thư mời chào giá này”

1. Thông tin Gói thầu: Gói thầu số FIRST/1.a/HUA1/G01: “Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu”

- Loại gói thầu:

Xây lắp ☐             Mua sắm hàng hóa ☑         Phi tư vấn ☐        Hỗn hợp ☐

- Nội dung chính của gói thầu: “Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư, thức ăn cho lợn, thuốc thú y phục vụ nghiên cứu” như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

I

NGUYÊN LIỆU

1

Thức ăn chăn nuôi

1.1

Thức ăn cho lợn đực

kg

1080

1.2

Thức ăn cho lợn nái chửa

kg

5643

1.3

Thức ăn lợn nái đẻ

kg

2295

1.4

Thức ăn cho lợn con tập ăn

kg

54

1.5

Thức ăn nuôi lợn đực hậu bị từ 2-7 tháng tuổi

kg

810

1.6

Thức ăn nuôi lợn cái hậu bị từ 2-7 tháng tuổi

kg

3375

2

Vaccine

2.1

Vaccin phòng bệnh rối loạn hô hấp và sinh sản (tai xanh)

lọ

38

2.2

Vaccin phòng bệnh dịch tả

lọ

29

2.3

Vaccin phòng bệnh giả dại

lọ

26

2.4

Vaccin lở mồm long móng

lọ

16

2.5

Vaccin phòng bệnh Paro virus

lọ

26

2.6

Vaccin phòng bệnh Rotavirus

lọ

260

2.7

Vaccin phòng bệnh suyễn

lọ

38

3

Thuốc thú y (cho 120 lợn nái)

3.1

Kháng sinh OTC Vet 20% LA

lọ

72

3.2

Thuốc kháng viêm Dexamethason

lọ

12

II

HÓA CHẤT

1

Kít tách ADN (100 phản ứng/kít)

bộ

26

2

Kít PCR Master Mix 200

bộ

26

3

Mồi (01 bộ mồi cho 100 phản ứng) gen FUT1

bộ

26

4

Mồi (01 bộ mồi cho 100 phản ứng) gen MUC4

bộ

26

5

Enzym cắt gen FUT1

lọ

16

6

Enzym cắt gen MUC4

lọ

16

7

GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder

ống (1ml)

16

8

Agarose molecular biology grade

lọ

5

9

1kb DNA Ladder

ống (1ml)

4

10

EDTA

lọ

2

11

Ethanol

lọ

2

12

TBE buffer (10X) Molecular biology grade

Chai

2

13

Thuốc nhuộm DNA Runsafe, 1ml

ống (1ml)

6

14

Tris–Base

lọ

2

15

Sodium dedocyle sulphat (SDS)

lọ

2

16

Kít tách mARN (100 phản ứng/kít)

bộ

2

17

Kit tổng hợp cDNA (100 phản ứng/kít)

bộ

2

18

Kít RT-PCR Master Mix 100

bộ

4

19

Primer gắn huỳnh quang (100 phản ứng) gen FUT1

lọ

2

20

Primer gắn huỳnh quang (100 phản ứng) gen MUC4

lọ

2

III

VẬT TƯ TIÊU HAO

1

Ống Eppendorf 1,5ml

túi

6

2

Pipet tip đầu côn 10ul

túi

10

3

Pipet tip đầu côn 200ul

túi

12

4

Pipet tip đầu côn 1000ul

túi

2

5

PCR tube 0.25ml

Túi

6

IV

THIẾT BỊ

1

Máy PCR gradient

cái

01

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

2. Tên dự án: “Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshire kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử”

3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới tài trợ thông qua dự án FIRST

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

7. Địa điểm phát hành HSYC và thông tin liên hệ: Phòng 207, Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Điện thoại 024 62617527.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu:  Không có.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05, ngày 30 tháng 10 năm 2017.