BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:152/HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 7năm 2017

V/v: kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động  năm học 2016 - 2017

 

  

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 614/HVN-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là viên chức) và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017;

Trên cơ sở báo cáo tự đánh của từng viên chức, kết quả đánh giá, phân loại viên chức của đơn vị và thông tin cung cấp từ các ban chức năng, Học viện tổng hợp và thông báo kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức trong toàn Học viện năm học 2016 - 2017. Các đơn vị có thể xem Thông báo trên website của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ;  

Để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức trong đơn vị được biết về kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức của Học viện năm học 2016 - 2017, mọi ý kiến phản ánh gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào thứ hai (ngày 24 tháng 7 năm 2017)./.       

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu TCCB.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

  

Đã ký 

 

Nguyễn Thị Cúc

 

Kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức của Học viện năm học 2016 - 2017


 

Ban Tổ chức cán bộ