BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:765/HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

V/v xét công nhận đạt tiêu chuẩn

chức danh GS, PGS năm 2017

 

  

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Học viện thông báo tới các đơn vị lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2017 như sau: 

STT

Ngày/ tháng/năm

Nội dung công việc

1.

31/07/2017

Hạn cuối cùng ứng viênghi tên đăng kýxét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Ban Tổ chức cán bộ (Phòng 203, Nhà Hành chính).

2.

10/08/2017

Hạn cuối cùng Học viện gửi HĐCDGSNN công văn và hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở.

3.

05/09/2017 -12/09/2017

Tập huấnxét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

4.

22/09/2017

Hạn cuối cùng ứng viên nộpBản đăng kýxét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Ban Tổ chức cán bộ để Ban Tổ chức cán bộ tập hợp và nộp về Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ngày 25/09/2017.

5.

05/11/2017

Hạn cuối cùng các ứng viênnộp toàn bộ hồ sơ đăng kýxét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Ban Tổ chức cán bộ

6.

05/11/2017 -28/11/2017

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

7.

04/12/2017

Hạn cuối cùng Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở chuyển các tài liệu của đợt xét năm 2017 như đã quy định và hồ sơ của ứng viên đã được HĐCDGSCS đề nghị HĐCDGSNN xét tiếp.

 

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, các nhà giáo chủ động tiến hành các việc liên quan.

Nội dung Thông báo, các văn bản về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư xin tham khảo thêm tại trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ (Mục Chức danh GS, PGS)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT,TCCB.

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

  

1. Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04/07/2017 

2. Thông báo số 765/HVN-TCCB ngày 06/07/2017 

3. Sách văn bản xét chức danh năm 2016

 

Ban Tổ chức cán bộ