Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Thực hiện Công văn số 4685/BNN-KHCN ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2018
          Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình, cụ thể:
1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm:
a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-1);
b) Thuyết minh và dự toán (Mẫu B1-2c)
c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của Học viện
d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia chính nhiệm vụ (Mẫu B1-4)
e) Văn bản xác nhận của tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu B1-5)
f) Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác;
g) Tài liệu bổ sung: Kế hoạch kinh doanh, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo năng lực quản lý nhiệm vụ và các tài liệu khác (nếu có)
2. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ:
a) Thời hạn nộp hồ sơ tuyển chọn: trước 16h00 ngày 06 tháng 7 năm 2017
b) Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Phòng 101 nhà A9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các văn bản liên quan:
Công văn số 4685/BNN-KHCN ngày 06/6/2017;
Quyết định 2271/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, TDT (05).

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(đã ký)
Lê Huỳnh Thanh Phương