HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 37 /TB-KHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Xây dựng kế hoạch seminar

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 – 2018, của Học viện và các đơn vị;

Để thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng các đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và từng bước đưa hoạt động seminar trở thành hoạt động thường xuyên của các đơn vị.

Được sự nhất trí của Ban Giám đốc, Ban Khoa học và Công nghệ, kính đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức seminar (từ tháng 8/2017 – 12/2017) như sau:

TT

Tên seminar

Người trình bày

Thời gian tổ chức*

(….giờ,ngày…)

Số lượng người tham dự (dự kiến)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị nên xây dựng kế hoạch cố định hàng tuần (không bố trí vào sáng thứ 2)

Địa điểm: Phòng seminar: Hội trường B – Nhà Hành Chính;

Kế hoạch seminar xin gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước 16h00, ngày 11/08/2017 (thứ 6) qua địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các đơn vị (qua email);

- Lưu: VT, KHCN, HĐD (03).

 

 

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã Ký)

 Trần Thị Lan Hương