HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Vũ Ngọc Huyên về đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm y tế của nông dân tỉnh Thái Bình”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Nguyễn Văn Song

PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm

Thời gian: 8h 30' ngày 31 tháng 3 năm 2017
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào