CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 20 /TB - CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________


Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

 

Kính gửi:      BCH Công đoàn bộ phận

 

Hướng tới kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; căn cứ kết quả cuộc họp BCH Công đoàn mở rộng ngày 14/2/2017, Ban Thường vụ công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn Học viện phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức các hoạt động chào mừng như sau:

1.  Hoạt động dã ngoại

- Công đoàn Học viện tổ chức cho nữ CBVC đi tham quan các di tích lịch sử văn hóa, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị.

- Công đoàn Học viện giao cho BCH các Công đoàn bộ phận chủ động thực hiện, báo cáo về văn phòng công đoàn.

- Các công đoàn bộ phận tổ chức việc thăm quan du lịch đảm bảo đúng quy định của Thủ tướng chính phủ, chỉ được tổ chức vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và kết thúc trong tháng 3/2016.

2.  Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Tổ chức Hội thi nấu ăn năm 2017 với chủ đề “Cùng nhau vào bếp”

- Thời gian: ngày 7/3/2017 (thứ Ba)

- Địa điểm: Khu vực Hội trường C

- Đối tượng tham gia: là đoàn viên công đoàn tại các đơn vị trong Học viện.

- Tổ chức thực hiện (theo kế hoạch đính kèm)

- Các đơn vị đăng ký dự thi về Văn phòng công đoàn Học viện chậm nhất là ngày 25/2/2017 (qua số điện thoại: 62617566; hoặc 0969950016)

- Kinh phí: Công đoàn Học viện sẽ hỗ trợ các đội tham gia một phần kinh phí trích từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn.

BCH các Công đoàn bộ phận có trách nhiệm báo cáo chi ủy và phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện kế hoạch theo thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPCĐ.

TM BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Quốc Oánh