HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số:161/TB - QLĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

  

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức các lớp ôn thi

          cho kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch ôn thi cao học đợt 1 năm 2017 như sau: (Tệp đính kèm)

Trân trọng thông báo. 

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Học viên;

- Lưu: QLĐT.

 

 

KT. TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHÓ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. PHAN XUÂN HẢO