HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

_______________

Số:15/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại chính trị dành cho những sinh viên không tham gia/

không đạt bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2016 - 2017Theo kế hoạch số 668/KH-CTCT&CTSV ngày 08/6/2017 của Giám đốc Học viện, Ban CTCT&CTSV đã tổng hợp danh sách gồm 3162 sinh viên không tham gia/không đạt bài thu hoạch chính trị tại Tuần sinh hoạt CD-SV và đang học tại Học viện.

Học viện dự kiến sẽ tổ chức lớp học lại chính trị vào ngày 20/6/2017, tại Hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban CTCT&CTSV thông báo và đề nghị sinh viên trong bản danh sách đính kèm đăng ký học lại theo hướng dẫn.

Thời gian đăng ký học: chậm nhất đến ngày 15/6/2017 để Ban CTCT&CTSV tổng hợp danh sách và thông báo lịch học cụ thể đến từng sinh viên.

 

Mẫu biểu đính kèm:

1. Danh sách sinh viên học lại chính trị

2. Link đăng ký học lại chính trị 

 

 

Nơi nhận:

- Các sinh viên;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hải