HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT VÀ CTSV

______________

Số: 16/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại chính trị dành cho những sinh viên không tham gia/

không đạt bài thu hoạch chính trị đầu năm học 2016 - 2017


Thực hiện kế hoạch số 668/KH-CTCT&CTSV ngày 08/6/2017 của Giám đốc Học viện, Ban CTCT&CTSV đã tổng hợp danh sách những sinh viên tham gia học lại chính trị năm học 2016-2017. (có file đính kèm).

Lớp học sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian: Ngày 20 tháng 6 năm 2017

Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Địa điểm: Hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban CTCT&CTSV đã thông báo lịch học đến từng sinh viên; đề nghị sinh viên tham gia học đông đủ, đúng giờ.

 

 

Nơi nhận:

- Các sinh viên;

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Hải