CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

_________________________

Số: 80 /TB-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

                                      

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ mít tinh chào mừng 87 năm

Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017)


Kính gửi:  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận


Thực hiện kế hoạch công tác của Ban Nữ công Công đoàn Học viện; Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017).

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường C

Sau lễ mít tinh, Ths. Bùi Thiên Nga, Giám đốc Công ty Tư vấn Giáo dục VIETEDU sẽ nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời hiện đại”.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện trân trọng kính mời:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học Viện;

- Thường trực Hội đồng Học viện;

- BCH Công đoàn Học viện; BCH Đoàn thanh niên Học viện

- Lãnh đạo các đơn vị, BCH công đoàn bộ phận;

- Toàn thể nữ CBVC và các đồng chí quan tâm tới dự.

Để buổi lễ mít tinh và nói chuyện chuyên đề thành công tốt đẹp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận báo cáo cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chính quyền động viên chị em tham dự buổi lễ đầy đủ, đúng giờ./.

Ghi chú: Các đơn vị nộp danh sách tham dự về VPCĐ trước ngày 17/10/2017 (đơn vị có số lượng ĐVCĐ> 50 người cử tối thiểu 10 cô; < 50 người cử tối thiểu 05 cô, các trường hợp khác báo cáo về CĐHV để Ban Thường vụ xem xét quyết định)

 

Nơi nhận:

- CĐ Bộ phận;

- Lưu VPCĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 

 

 

Lê Thị Giang