HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_____________________

Số: 51 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Trung tâm Ramat Negev, Israel phỏng vấn sinh viên (bổ sung)

- Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel 2017

 

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel năm 2017 (thông tin chi tiết tải tại trang điện tử: http://www1.vnua.edu.vn/thong-bao/du-tuyen-chuong-trinh-hop-tac-dao-tao-va-thuc-hanh-nong-nghiep-tai-israel-nam-2017-28225.html), Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty OLECO (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp tổ chức đón tiếp và làm việc với Trung tâm Ramat Negev – một trong số trung tâm đào tạo, thực hành nông nghiệp Israel tuyển chọn sinh viên của Học viện. Nhân dịp này, ngoài 13 sinh viên được mời phỏng vấn theo Thông báo số 50/TB-HTQT ngày 17/5/2017), Trung tâm Ramat Negev sẽ phỏng vấn bổ sung 14 sinh viên nữa (danh sách kèm theo).

Thời gian:  8h00 ngày 22/5/2017.

Địa điểm: Trường trung cấp nghề Việt Tiệp, Km16, Quốc Lộ 1A, Xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội (Gần cầu Quán Gánh, bên cạnh Nhà máy nước giải khát Cocacola).

Yêu cầu:

-  Sinh viên chuẩn bị trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, cắt gọn móng tay và móng chân;

-  Sinh viên vắng mặt, không tham gia phỏng vấn sẽ bị hủy tư cách tham gia Chương trình.

Liên hệ: Phòng Hợp tác lao động quốc tế 2, Công ty CP Xây dựng,Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO),  Trường Trung cấp nghề Việt Tiệp - Km16 - Quốc Lộ 1A - Duyên Thái - Thường Tín - Hà Nội.  Cán bộ phụ trách (Hoàng Trọng Nam: Tel: 043.6811708 - Mobile: 0915982119 Email:    hoangtrongnam84@gmail.com).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên trúng tuyển Chương trình năm 2017 tham gia đầy đủ buổi phỏng vấn trên.

                         

Nơi nhận:

- B. CTCT&CTSV, TT. NN&ĐTQT

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Lê Thị Bích Liên