BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

Số: 32/TB-CTCT&CTSV

V/v: Xét công nhận danh hiệu SV Xuất sắc, SV Giỏi

và cá nhân, nhómsinh viên NCKH xuất sắc năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017 

 

 

                

                             Kính gửi:       - Ban Chủ nhiệm các Khoa;

                                                   - Ban Quản lý Đào tạo;

                                                   - Ban Khoa học và Công nghệ.

                                                           

Để bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và NCKH, Giám đốc Học viện đề nghị các Khoa và Ban Khoa học và Công nghệ căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016–2017 để:

1. Bình xét, lập danh sách sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Sinh viên Giỏi
năm học 2016–2017.

2. Bình xét, lập danh sách cá nhân và nhóm sinh viên NCKH Xuất sắc năm
học 2016–2017.

* Tiêu chuẩn xếp loại Danh hiệu cá nhân:

- Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: kết quả học tập ≥ 3.2 và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

- Sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập ≥ 3.6 và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Sinh viên đạt thành tích NCKH cấp Học viện trở lên, hoặc có báo cáo trong một hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia hoặc có tên trong bài báo được đăng trên tạp trí chuyên ngành (áp dụng từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017).

* Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu nhóm sinh viên NCKH:

- Nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp Học viện trở lên.

Các Khoa lập danh sách sinh viên (theo mẫu) đề nghị công nhận danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Sinh viên Giỏi năm học và Nhóm sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học gửi về Thường trực Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên (Ban CTCT&CTSV) trước thứ 2
ngày 18/9/2017 để trình Hội đồng xem xét Quyết định công nhận và khen thưởng.

Giám đốc đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Khoa học và Công nghệ thực hiện đúng quy trình nội dung và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CTCT&CTSV.

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTSV&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Hải