• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Theo chủ trương của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước phải tiến hành kiểm kê tài sản của đơn vị mình định kỳ vào cuối năm tài chính nhằm mục đích theo dõi, quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý tài sản trong toàn Trường, Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị rà soát lại trang thiết bị hiện có, cập nhật bổ sung tài sản được đầu tư mới trong năm 2011, tổ chức kiểm kê tài sản cố định của đơn vị mình, gửi Biên bản kiểm kê tài sản của đơn vị về phòng Quản trị Thiết bị và phòng Tài chính Kế toán. Lịch cụ thể sau:

-          Các Trung tâm, Viện nộp trước ngày 15/02/2012

-          Các Khoa chuyên môn nộp từ ngày 15/02 đến 20/02/2012.

-          Các đơn vị khác nộp từ ngày 20/02 đến 25/02/2012.

Thành phần Ban kiểm kê: Thủ trưởng đơn vị, trợ lý vật tư và trưởng các bộ môn hoặc tổ công tác.

Thời điểm kiểm kê: Tính đến 0 giờ ngày 01/01/2012.

Biên bản kiểm kê: Theo mẫu Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm (hoặc truy cập trên website của trường:  http://www.hua.edu.vn/phongban/phongqtri/chitiet.php?id=26&pos=1  ).

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với bộ môn và tổ công tác do mình quản lý, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác kiểm kê năm 2011 theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VTHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  đã ký

PGS. TS Nguyễn Hữu Ngoan