Bài tham luận kinh nghiệm chuyển giao KHCN của tỉnh Thanh Hóa

TRUNG TÂM THỰC  NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH THANH HÓA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
Trong nhiều năm qua, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề (EVT) thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã có nhiều thành tích trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề cùng với các đơn vị khác trong Trường đang nỗ lực phấn đấu hết mình phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của các địa phương nói chung và cho tỉnh Thanh Hóa nói riêng.