Danh sách giáo viên phụ trách môn học

In PDF.

        TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

TRUNG TÂM  GDTC&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2018

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

CÁC NỘI DUNG MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT


  1. 1.Nội dung Lý thuyết GDTC – Chạy CLTB, (GT01001, CGT01001), GDTC đại cương (GT01016)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Hoàng Văn Hưng

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0987985962

3

Trần Văn Tác

GVC.ThS

TT GDTC&TT

01696922161

4

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913.006972

5

Cao Hùng Dũng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0982590053

6

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

7

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

8

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

9

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

10

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

11

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

12

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

01235268502

13

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

14

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

 

2. Nội dung Nhảy xa – Chạy 100m, (GT01002), Điền kinh (GT01017)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Hoàng Văn Hưng

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0987985962

3

Trần Văn Tác

GVC.ThS

TT GDTC&TT

01696922161

4

  Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913.006972

5

Cao Hùng Dũng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0982590053

6

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

7

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

8

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

9

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

10

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

11

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

12

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

13

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS

TT GDTC&TT

01682793004

14

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

15

Lê Trọng Động

GV.CN

TT GDTC&TT

0977000880

3. Nội dung Thể dục (GT01003), Thể dục Aerobic (GT01018)*

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Hoàng Văn Hưng

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0987985962

2

Lương Thanh Hoa *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0977150385

3

Lê Thị Kim Lan *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912061978

4

Phan Thị Điều *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

5

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988355390

6

Nguyễn Tiến Tuân

GV.ThS

TT GDTC&TT

01676333668

7

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

9

 Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

10

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

11

Nguyễn Anh Tuấn *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

4. Nội dung Bóng đá 1 (GT01004), Bóng đá (GT01019)*

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Hoàng Văn Hưng *

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0987985962

2

Đào Quang Trung *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

3

Nguyễn Tiến Tuân *

GV.ThS

TT GDTC&TT

01676333668

4

Cao Hùng Dũng*

GV.ThS

TT GDTC&TT

0982509953

5. Nội dung Bóng đá 2 (GT01005)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Hoàng Văn Hưng

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0987985962

2

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

3

Nguyễn Tiến Tuân

              GV.ThS         TT GDTC&TT     01676333668

4

Cao Hùng Dũng

GV.ThS  TT GDTC&TT 0982590053 

6. Nội dung bóng chuyền 1 (GT01006), Bóng chuyền (GT01020)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913006972

2

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0989589954

3

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

    4

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

    5

 Phạm Quốc Đạt               GV.ThS         TT GDTC&TT    01682793004

7. Nội dung Bóng chuyền 2 (GT01007)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913006972

2

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0989589954

3

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

   4

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

01256153236

   5

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS

TT GDTC&TT

01682793004

8. Nội dung Bóng rổ 1 (GT01008), Bóng rổ (GT01021)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Trần Văn Tác

GVC.ThS

TT GDTC&TT

01696922161

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913.037480

3

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

9. Nội dung Bóng rổ 2 (GT01009)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Trần Văn Tác

GVC.ThS

TT GDTC&TT

01696922161

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913.037480

3

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

10. Nội dung Cầu lông 1 (GT01010), Cầu lông (GT01022)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Cao Hùng Dũng

 GV.ThS

TTGDTC&TT

     0982590053

2

Lê Thị Kim Lan

GV.ThS

TTGDTC&TT

     0912061978

3

Đỗ Thành Trung

GV.CN

TTGDTC&TT

0984888775

11. Nội dung Cầu lông 2 (GT01011)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Cao Hùng Dũng

GV. ThS

TTGDTC&TT

     0982590053

2

Lê Thị Kim Lan

GV. ThS

         TTGDTC&TT

     0912061978

3

Đỗ Thành Trung

GV.CN

TTGDTC&TT

0984888775

12. Nội dung Cờ vua 1 (GT01012), Cờ vua (GT01023)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

3

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

13. Nội dung Cờ vua 2 (GT1013)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

3

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

14. Nội dung Khiêu vũ Thể thao (GT01014)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

2

Lương Thanh Hoa

GV.ThS

TT GDTC&TT

0977150385

3

Lê Thị Kim Lan

GV.Ths

TT GDTC&TT

0912061978

4

Nguyễn Tiến Tuân

GV.ThS

TT GDTC&TT

      01676333668

15. Bơi (GT01015)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS

TT GDTC&TT

0963426555

2

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

3

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất