Kế hoạch Công tác bộ môn GDTC năm 2018

In PDF.

TRUNG TÂM GDTC & TT

BỘ MÔN GDTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

              Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2017

      

                    Kính gửi: - Ban Giám đốc.

                           

       Căn cứ công văn số …../HVN-VP ngày .. tháng 10 năm 2017) của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

       Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC);

       Căn cứ vào tình hình thực tế của Bộ môn. Nay Bộ môn xây dựng kế hoạch công tác năm 2018, cụ thể:

       Mục tiêu: tạo khung công tác trong năm, đảm bảo thực hiện đúng, có kết quả cao nhất các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ chuyên môn được giao của tập thể Bộ môn GDTC, là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên trong tập thể trong năm 2018.

       Thời gian thực hiện: từ học kỳ II năm học 2017-2018 (bắt đầu ngày 08/01/2018) và học kỳ I năm học 2018-2019 (dự kiến bắt đầu ngày 05/8 đến 30/6/2019).

       Biện pháp thực hiện: phân công mỗi thành viên đảm nhận phần công việc theo bản phân công nhiệm vụ, chức năng. Theo dõi chéo và góp ý nhận xét kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo giao.

I. Công tác đào tạo

1. Kế hoạch đào tạo chung

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Dự kiến kết quả

Tháng 1

Giảng dạy, coi, chấm thi, thu - nộp điểm các học phần GDTC học kỳ I năm học 2017-2018

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 250, phiếu điểm nhóm lớp

Nghiên cứu triển khai nâng cấp tài liệu Lý thuyết GDTC thành giáo trình tham khảo.

NXB ĐH Nông nghiệp, Trung tâm GDTC&TT

Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp thành giáo trình tham khảo.

Dự giờ theo kế hoạch BMGDTC

TT GDTC&TT

Đánh giá 03 GV theo tiêu chí

Tháng 2

Giảng dạy các học phần GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 250 nhóm lớp

Dự giờ theo kế hoạch BMGDTC

TT GDTC&TT

Đánh giá 01 GV theo tiêu chí

Tháng 3

- Giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ các học phần GDTC học kỳ II năm học 2017-2018;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018-2019.

- Dự giờ giảng viên thường kỳ

Ban Quản lý đào tạo

 

Trung tâm GDTC&TT

BM GDTC

Giảng dạy khoảng 250 nhóm lớp

Đánh giá bài giảng 06 GV

Tháng 4

- Giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ các học phần GDTC học kỳ II năm học 2017-2018.

- Dự giờ giảng viên thường kỳ

Ban Quản lý đào tạo

 

BM GDTC

Giảng dạy khoảng 250 nhóm lớp

Đánh giá bài giảng

Hội thảo, Seminar chuyên môn theo kế hoạch

TT.GDTTC, Ban KHCN

Các báo cáo chuyên đề

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Dự kiến kết quả

Tháng 5

Giảng dạy, thi cuối kỳ, thu - nộp điểm các học phần GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 250 nhóm lớp

Tháng 6

Giảng dạy, thi cuối kỳ, thu - nộp điểm các học phần GDTC học kỳ II năm học 2017-2018

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy, phiếu điểm khoảng 250 nhóm lớp

Chỉnh lý các tài liệu chuyên môn liên quan đến đào tạo

 

Các tài liệu chuyên môn

Tháng 7

Nghỉ hè

 

Các hoạt động

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên.

Tổng cục TDTT

Chứng chỉ

Tháng 8

Giảng dạy các học phần GDTC học kỳ I năm học 2018-2019

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 200 nhóm lớp

Hội thảo, Seminar chuyên môn theo kế hoạch

TT.GDTTC, Ban KHCN

Các báo cáo chuyên đề

Tháng 9

Giảng dạy các học phần GDTC học kỳ I năm học 2018-2019

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 200 nhóm lớp

Tháng 10

Giảng dạy các học phần GDTC học kỳ I năm học 2018-2019

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy khoảng 200 nhóm lớp

Tháng 11

- Giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ các học phần GDTC học kỳ I năm học 2018-2019

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2018-2019.

- Dự giờ giảng viên thường kỳ

Ban Quản lý đào tạo

 

Trung tâm GDTC&TT

BM GDTC

Giảng dạy khoảng 200 nhóm lớp

Đánh giá bài giảng

Tháng 12

Giảng dạy, thi cuối kỳ, thu - nộp điểm các học phần GDTC học kỳ II năm học 2018-2019

Ban Quản lý đào tạo

Giảng dạy, phiếu điểm khoảng 200 nhóm lớp

 

 


2. Kế hoạch đào tạo chi tiết năm học 2017-2018, 2018-2019

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị

phối hợp

Dự kiến kết quả

8/2017

Bắt đầu năm học mới 2017-2018

Kiểm tra Tiến trình, giáo án, tài liệu giảng dạy

 

Các hồ sơ giảng dạy, Tiến trình, giáo án đúng quy định

Hội thảo, Seminar: - Rà soát tiến trình, giáo án theo mẫu đề cương chi tiết;

- Thảo luận về thành tích, thang điểm của nữ sinh viên môn ĐK: Chạy 100m

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

9/2017

Dự giờ giảng viên dạy môn GDTC đại cương (tập sự, thỉnh giảng nếu có)

 

Biên bản dự giờ

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận tiến trình môn học GDTC Đại cương;

- Thảo luận về Hứng thú của SV đối với môn học Bóng chuyền

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

10/2017

Tháng thi đua dạy tốt học tốt chào mừng KN ngày thành lập Học viện

Khai giảng năm học mới

Dự kiến kế hoạch đào tạo HK2:17-18

   

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Bóng đá;

- Nghiên cứu các mức độ hài lòng của SV đối với môn học GDTC

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

11/2017

Dự giờ thầy: GV mới, đột xuất ...

Rà soát tiến độ thỉnh giảng, kết quả GV hợp đồng Đỗ Thành Trung.

Nghiên cứu các bước để nâng cấp tài liệu Lý thuyết GDTC thành giáo trình tham khảo.

Nhà xuất bản

ĐH Nông nghiệp

Tiền khả thi giáo trình tham khảo

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận công tác kiểm tra giữa kỳ, Thi;

- Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên tham gia sinh hoạt các CLB

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

12/2017

Phổ biến thang điểm các môn GDTC để chuẩn bị thi kết thúc

Kết thúc thi cuối kỳ theo kế hoạch đào tạo + Thu điểm các môn theo kế hoạch đào tạo.

   

Nghiên cứu triển khai nâng cấp tài liệu Lý thuyết GDTC thành giáo trình tham khảo.

NXB ĐH Nông nghiệp, TT.GDTC&TT

Hoàn thành các thủ tục để nâng cấp thành giáo trình tham khảo.

Chỉnh lý các tài liệu chuyên môn để đặt in ấn, phát hành.

NXB ĐH Nông nghiệp, TT.GDTC&TT

Tác giả hoàn chỉnh Bản thảo theo yêu cầu.

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Cầu lông;

- Thảo luận về  Huấn luyện đội tuyển Bóng đá để đạt thành tích cao

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

01/2018

Tập huấn chuyên môn Thể dục Aerobic và Khiêu vũ Thể thao (chuẩn bị tiến trình, giáo án).

   

Hội thảo, Seminar:

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

02/2018

Kiểm tra giáo án giảng viên giảng dạy các học phần GDTC

Giảng dạy học kỳ mới

   

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Bóng rổ;

- Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên tham gia sinh hoạt CLB Bóng rổ

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

3/2018

Dự giờ giảng viên theo kế hoạch

   

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Bóng chuyền;

- Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên tham gia sinh hoạt CLB Bóng đá

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

4/2018

Trình bày theo chủ đề một số môn học có nội dung mới cập nhật (Bóng chuyền, Bóng đá,....)

Tập huấn công tác tổ chức, thi đấu, trọng tài 1 số môn thể thao: CL, BB,..

Dự kiến kế hoạch đào tạo HK1’18-19

   

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Điền kinh;

- Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên tham gia sinh hoạt CLB Cầu lông.

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

5/2018

Tập huấn công tác tổ chức, thi đấu, trọng tài 1 số môn thể thao: Điền kinh, kéo co,...

Phổ biến lại Rubric đánh giá các môn GDTC để chuẩn bị thi kết thúc

Kết thúc thi cuối kỳ theo kế hoạch

   

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Cờ Vua;

- Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên học môn Điền kinh.

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

6/2018

Kết thúc thi cuối kỳ theo kế hoạch đào tạo

Thu điểm các môn theo kế hoạch đào tạo.

Hội thảo chuyên môn: Lý thuyết GDTC đại cương và các vấn đề phát sinh trong giảng dạy (nếu có).

   
 

Hội thảo, Seminar: - Thảo luận môn học Aerobic

- Thảo luận môn học Khiêu vũ TT

Ban KHCN

Báo cáo chuyên đề

II. Công tác nghiên cứu khoa học

1. Kế hoạch Hội thảo, Seminar

TT

Tên seminar

Người trình bày

Thời gian

tổ chức

Địa điểm

1

Thảo luận về Hứng thú của SV đối với môn học Bóng chuyền

Đặng Đức Hoàn

02/2018

TT GDTC&TT

2

Thảo luận công tác kiểm tra giữa kỳ, Thi

Trần Văn Hậu

3/2018

TT GDTC&TT

3

Thảo luận về  Huấn luyện đội tuyển Bóng đá để đạt thành tích cao

Hoàng Văn Hưng

4/2018

TT GDTC&TT

4

Thảo luận môn học Bóng chuyền

Phạm Quốc Đạt

5/2018

TT GDTC&TT

5

Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên tham gia sinh hoạt CLB BĐ

Nguyễn Tiến Tuân

9/2018

TT GDTC&TT

6

Thảo luận môn học Cờ Vua

Nguyễn Thế Hãnh

10/2018

TT GDTC&TT

7

Thảo luận về các phương án thu hút sinh viên học môn Điền kinh

Lê Trọng Động

11/2018

TT GDTC&TT

8

Thảo luận môn học Khiêu vũ TT

Trần Văn Hậu

12/2018

TT GDTC&TT

 

2. Công tác nghiên cứu khoa học (CNKH)

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị

phối hợp

Dự kiến kết quả

Tháng 1

Đăng ký, xây dựng và bảo vệ thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học cấp Bộ môn, cấp Trung tâm.

Trung tâm GDTC&TT

Hoàn chỉnh đề cương NCKH

Tháng 2

Bảo vệ thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học cấp Học viện.

Ban KHCN

Hoàn chỉnh đề cương NCKH cấp Học viện

Tháng 3

Triển khai ký hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Hợp đồng triển khai NCKH

Bài báo Khoa học đăng trên tạp chí Khoa học Học viện

Ban KHCN, Nhà XB

Bài báo khoa học

Tháng 4

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 5

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 6

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

 

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 7

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

 

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 8

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 9

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Tháng 10

Triển khai các bước theo đề cương và hợp đồng NCKH với Học viện

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH

Bài báo Khoa học đăng trên tạp chí Khoa học Học viện

Ban KHCN, Nhà XB

Bài báo khoa học

Tháng 11

- Tổng hợp các kết quả nghiên cứu theo đề cương và hợp đồng NCKH.

- Thanh lý hợp đồng NCKH.

- Trình dự kiến Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Học viện.

Ban KHCN

Các sản phẩm theo hợp đồng NCKH, thanh toán kinh phí, dự kiến danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tìm hiểu những vấn đề thực tiễn đòi hỏi để xây dựng đề cương NCKH mới

Trung tâm GDTC&TT

Chuyên đề cấp bách cần giải quyết

Tháng 12

Nghiệm thu đề tài cấp Học viện (Hội đồng nghiệm thu theo quyết định)

Ban KHCN

Nộp sản phẩm theo hợp đồng NCKH.

Xây dựng thuyết minh đề cương NCKH để thông qua Bộ môn và Trung tâm

Chủ nhiệm đề tài,

Trung tâm GDTC&TT

Bản thuyết minh

 

III. Hoạt động TDTT phong trào

1. Các giải phong trào TDTT cấp Học viện

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Dự kiến

kết quả

3/2018

Giải bóng đá Nữ sinh viên

Đoàn thanh niên

 

4/2018

Giải bóng đá CBVC

Công đoàn

 

6/2018

Giải quần vợt CBVC

Công đoàn

 

10/2018

Giải bóng đá nam sinh viên

Đoàn thanh niên

 

10/2018

Giải bóng chuyền CBVC

Công đoàn

 

11/2018

Giải bóng chuyền nam,nữ sinh viên

Đoàn thanh niên

 

11/2018

Giải kéo co và đi bộ tập thể CBVC

Công đoàn

 

11/2018

Giải cầu lông sinh viên

Đoàn thanh niên

 

11/2018

Giải bóng đá Nam tân sinh viên

Đoàn thanh niên

 

11/2018

Giải bóng rổ nam sinh viên

Đoàn thanh niên

 

2. Tổ chức huấn luyện, thi đấu cho các đội tuyển TDTT của Học viện tham gia các giải         

2.1. Giải thể thao cấp huyện Gia Lâm

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Dự kiến

kết quả

3/2018

Giải Cầu lông, bóng bàn các câu lạc bộ huyện Gia Lâm

TT GDTC&TT

 

8/2018

Giải chung kết chạy báo Hà Nội mới huyện Gia Lâm lần thứ 45

TT GDTC&TT

 

10/2018

Giải bóng đá Huyện Gia Lâm mở rộng cúp Agribank

TT GDTC&TT

 

10/2018

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia Lâm

Huyện Đội Gia Lâm

 

11/2018

Giải quần vợt Cúp Vilacera

TT GDTC&TT

 

12/2018

Giải Bóng chuyền công nông binh huyện Gia Lâm

Huyện Đội Gia Lâm

 

 

2.2. Giải thể thao cấp thành phố

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Dự kiến

kết quả

3/2018

Giải Bóng bàn CBVC và sinh viên HN

ĐHBKHN

 

3/2018

Giải Bóng chuyền sinh viên HN

Đại học KTQD

 

4/2018

Giải bóng rổ CBVC các trường ĐH&CĐ HN

ĐH Quốc gia

 

4/2018

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên HN

HV Nông nghiệp VN

 

5/2018

Giải Quần vợt CBVC khu vực Hà Nội

ĐH  CN Hà Nội

 

9/2018

Giải Bóng đá nam SV khu vực Hà Nội

ĐHBK

 

9/2018

Giải bơi sinh viên khu vực Hà Nội

ĐHSPTDTTHN

 

9/2018

Tập huấn Aerobic- Khiêu vũ

ĐHCN HN và Sở VH-TT-DL

 

10/2018

Giải chung kết chạy báo Hà Nội mới – Vì hòa bình lần thứ 45

Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch

 

10/2018

Giải Bóng đá nữ sinh viên Hà Nội

ĐH Lâm Nghiệp

 

11/2018

Giải bóng rổ CBVC và SV các trường ĐH&CĐ HN

ĐH BKHN

 

11/2018

Giải bóng đá nam CBVC các trường ĐH&CĐ

ĐH QG Hà Nội

 

11/2018

Bóng chuyền nam CBVC các trường ĐH&CĐ

Đại học Lâm Nghiệp

 

11/2018

Giải Điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội

ĐHSPTDTT Hà Nội

 

11/2018

Giải Cờ vua, Cờ tướng sinh viên Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

12/2018

Giải Teakwondo sinh viên Hà Nội

Đại học Thủ đô

 

2.3. Giải thể thao cấp toàn quốc

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị phối hợp

Dự kiến

kết quả

10/2018

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc tranh cup Vietel

ĐHBKHN

 

11/2018

Giải Điền kinh sinh viên toàn quốc

ĐH TDTT Bắc Ninh

 

12/2018

Giải Quần vợt Người giáo viên nhân dân toàn quốc

Hội TT Việt Nam

 

       Trên đây là kế hoạch công tác của Bộ môn năm 2018. Bộ môn Giáo dục thể chất trình Ban Giám đốc!

       Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu BM.

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toản

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Videos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất