Hướng dẫn lựa chọn, đăng ký học tập môn GDTC

In PDF.

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

TRUNG TÂM  GDTC & TT

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  25 tháng 6 năm 2013

HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ đào tạo theo chương trình Giáo dục Thể chất (GDTC) học kỳ I, năm học 2013-2014 và các năm học tiếp theo, Bộ môn GDTC - Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao kính chuyển tới Ban Quản lý đào tạo và các sinh viên bản hướng dẫn tổ chức đào tạo theo tín chỉ môn học GDTC, cụ thể như sau:

1. Nội dung chương trình GDTC

Nội dung chương trình GDTC  được thực hiện theo Danh mục các môn học GDTC dành cho sinh viên hệ chính quy do Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp ban hành ngày .... tháng .... năm 2012. Chương trình GDTC được bố trí giảng dạy, học tập trong toàn khoá học với 05 tín chỉ:

- Phần bắt buộc, phải tích luỹ đủ 3 tín chỉ, sinh viên chọn 1 trong 3 nội dung sau:

+ Lý thuyết GDTC – Chạy cự ly trung bình, mã môn học GT01001 (tín chỉ 1);

+ Chạy 100m – Nhảy xa, mã môn học GT01002, (tín chỉ 2);

+ Thể dục, mã môn học GT01003, (tín chỉ 3);

- Phần tự chọn, sinh viên phải tích lũy đủ 2 tín chỉ:

Phần tự chọn 1: đăng ký 1 trong 5 nội dung sau:

+ Bóng đá 1, mã môn học GT01004;

+ Bóng chuyền 1, mã môn học GT01006;

+ Bóng rổ 1, mã môn học GT01008;

+ Cầu lông 1, mã môn học GT01010;

+ Cờ vua 1, mã môn học GT01012.

Phần tự chọn 2: đăng ký 1 trong 5 nội dung sau:

+ Đã học Bóng đá 1 thì đăng ký tiếp vào Bóng đá 2, mã môn học GT01005;

+ Đã học Bóng chuyền 1 thì đăng ký tiếp vào Bóng chuyền 2, mã môn học GT01007;

+ Đã học Bóng rổ 1 thì đăng ký tiếp vào Bóng rổ 2, mã môn học GT01009;

+ Đã học Cầu lông 1 thì đăng ký tiếp vào Cầu lông 2, mã môn học GT01011.

+ Đã học Cờ vua 1 thì đăng ký tiếp Cờ vua 2, mã môn học GT01013.

Trường hợp sinh viên lựa chọn một môn học tự chọn 2 để tập luyện thì phải hoàn thành môn học tự chọn 1 (môn học tiên quyết) trước đó.

- Dành cho nhóm sức khỏe yếu:

+ Nhóm sinh viên khuyết tật: có các dị tật, khuyết tật ở chân tay ảnh hưởng nhiều đến khả năng vận động; 

+ Nhóm bệnh gồm: tim mạch, hô hấp, thần kinh ... từ độ 2 trở lên;

+ Nhóm thể lực yếu: các sinh viên thiếu cân, thừa cân từ độ 3 trở lên;

 (các sinh viên đối tượng này phải có chứng nhận sức khỏe của Phòng Y tế Nhà trường và cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên), Chỉ tổ chức 10 nhóm học tập. Nếu sinh viên nào đăng ký sai đối tượng sẽ bị hủy phần đăng ký học tập môn đó.

 Được lựa chọn môn học Cờ vua 1 (mã môn học GT01012), Cờ vua 2 (mã môn học GT01013). Nhóm sinh viên này vẫn tham gia học tập các nội dung bắt buộc và được học tự chọn như các sinh viên khác.

2. Tổ chức và quản lý đào tạo

2.1. Kế hoạch đào tạo

       - Chương trình GDTC được tổ chức đào tạo tuỳ theo nhu cầu tích luỹ của sinh viên.

- Môn học bắt buộc và tự chọn được bố trí giảng dạy trong tất cả các học kỳ, để tạo điều kiện giúp sinh viên chủ động trong kế hoạch học tập của bản thân.

2.2. Thời gian học tập

- Thời gian học tập chính thức trong ngày:

+ Buổi sáng: từ 6h45 đến 11h15;

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.

- Mỗi ngày bố trí 10 tiết học, được sắp xếp thời gian như sau:

Thời gian

Tiết

Bắt đầu

Kết thúc

1-2

6h45

8h15

3-4

8h15

09h45

5-6

09h45

11h15

8-9

13h30

15h00

10-11

15h00

16h30

2.3. Lớp môn học

       Số lượng sinh viên của lớp môn học tối đa là 60 sinh viên/nhóm học và tối thiểu là 40 sinh viên/nhóm học theo sắp xếp của Ban Quản lý đào tạo.

2.4. Xây dựng thời khoá biểu

          Thời khóa biểu được xây dựng theo kế hoạch đào tạo chung của toàn trường do Ban Quản lý đào tạo thực hiện. Các môn học được dàn đều trong các ngày trong tuần và trong các học kỳ. Bộ môn GDTC và Trung tâm GDTC & TT xây dựng kế hoạch đào tạo cho học kỳ tiếp theo trên cơ sở giấy báo giảng của Ban Quản lý đào tạo Nhà trường.

2.5. Đăng ký môn học

- Sinh viên phải hoàn thành môn học tự chọn 1 theo quy định mới được đăng ký các môn học tự chọn 2;

- Chỉ có các sinh viên có tên trong danh sách do Ban Quản lý đào tạo Nhà trường gửi xuống bộ môn GDTC mới được tham gia học tập.

2.6. Địa điểm học tập

- Khu sân vận động học tập các môn có mã: GT01001, GT01002, GT01004, GT01005, GT01006, GT01007, GT01008, GT01009;

- Khu Nhà thi đấu tập các môn có mã: GT01003, GT01010, GT01011, GT01012, GT01013.

3. Một số vấn đề cần lưu ý

- Thời gian học tập cụ thể cho từng nhóm học, môn học, của từng sinh viên có trên trang web của Nhà trường;

- Trung tâm đã xây dựng trang Web có địa chỉ: www.vnua.edu.vn/gdtc. Mọi thông tin liên quan đến môn học GDTC được công bố trên trang web Trung tâm GDTC&TT.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Quý phòng và của các sinh viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                             

 

 

                                                                                              Ths. Nguyễn Đăng ThiệnVideos

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất