Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 28/11/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Quy định của Học viện
Góp ý Dự thảo quy định
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Quyết định số 2376/QĐ-HVN ngày 15/08/2018 về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp

Quyết định số 1988/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp

Quyết định số 2001/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Xem tiếp

Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng được ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

Xem tiếp

Quyết định số 963/QĐ-HVN ngày 12/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động các viện, trung tâm và công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) như sau:

Xem tiếp

Quyết định số 4354/QĐ-HVN ngày 29/12/2016 về việc Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các viện, trung tâm trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý viện, trung tâm trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp

Quyết định số 4177 /QĐ-HVN ngày 24/12/2015 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.

            Điều  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem tiếp

Quyết định số 1316/QĐ-HVN ngày 24/05/2016 ban hành Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1698/QĐ-NNH ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Xem tiếp

Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08/6/2016 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định về công tác thi đua, khen thưởng được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Xem tiếp

Quyết định số 789/QĐ-HVN ngày 08/4/2016 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp

Quyết định số 447/QĐ-HVN ngày 07/03/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem tiếp

Quyết định số 3916/QĐ-HVN ngày 08/12/2015 về việc ban hành Quy định về hợp đồng lao động

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định về hợp đồng lao động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem tiếp

Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng thí điểm trong giai đoạn 2015 - 2017.

Xem tiếp

Quyết định số 3136/QĐ-HVN ngày 12/10/2015 về việc Ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp

Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Xem tiếp
Các bài đã đăng:

 • Quyết định số 3916/QĐ-HVN ngày 08/12/2015 về việc ban hành Quy định về hợp đồng lao động (08/12/2015)
 • Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12/11/2015 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam(17/11/2015)
 • Quyết định số 3136/QĐ-HVN ngày 12/10/2015 về việc Ban hành Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Học viện Nông nghiệp Việt Nam(14/10/2015)
 • Quy định quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam(08/10/2015)
 • Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam(31/12/2014)
 • Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 - 2017(15/07/2015)
 • Quy định về chế độ thỉnh giảng ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-HVN ngày 26/5/2015(18/06/2015)
 • Quyết định số 297/QĐ-HVN ngày 03/02/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ(04/02/2015)
 • Giảng viên ĐH phải dành 1/3 thời gian để nghiên cứu khoa học(29/01/2015)
 • Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học(11/12/2014)
 • Các tin đã đưa ngày:

  CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 447/HVN-TCCB ngày 11/05/2018 về việc góp ý Dự thảo Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên (1793 lượt)

  Thông báo số 850/HVN-TCCB ngày 28/07/2017 về việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động hợp đồng (879 lượt)

  Quyết định số 1988/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (818 lượt)

  Quyết định số 2001/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ (969 lượt)

  Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng (24690 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4860 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2565 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3735 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4841 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3123 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn