Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 10/12/2018 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 09/HVN-TCCB ngày 05/01/2017 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 19/12/2016 - 3:43:50 PM

Thông báo số 1739/HVN-TCCB ngày 16/12/2016 về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

—————————

Số:  1739 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày   16  tháng   12   năm 2016

V/v: lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2017

 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Học viện

                

Thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là viên chức) của Học viện, Giám đốc Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ vào nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức lập kế hoạch và đăng ký theo biểu mẫu sau:

1.       Kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh (mẫu 1)

a)       Lớp Cao cấp lý luận chính trị.

b)       Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh giảng viên cao cấp (áp dụng đối với viên chức dự thi thăng hạng từ chức danh giảng viên chính lên chức danh giảng viên cao cấp và các viên chức đang giữ chức danh giảng viên cao cấp).

c)       Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh giảng viên chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi thăng hạng từ chức danh giảng viên lên chức danh giảng viên chính và các viên chức đang giữ chức danh giảng viên chính).

d)       Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (áp dụng đối với các viên chức là giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).

e)       Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính).

f)                  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh chuyên viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; cán sự).

g)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghiên cứu viên chính (áp dụng đối với viên chức dự thi thăng hạng từ nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính).

h)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh nghiên cứu viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh nghiên cứu viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiên cứu viên.

i)                   Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư chính (áp dụng đối với viên chức dự thi thăng hạng từ kỹ sư lên kỹ sư chính và các viên chức đang giữ chức danh kỹ sư chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính).

j)                   Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư (áp dụng đối với các viên chức hiện đang giữ chức danh kỹ sư chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kỹ sư; kỹ thuật viên).

k)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi chức danh kế toán viên lên kế toán viên chính).

l)                   Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh kế toán viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh kế toán viên; viên chức đang giữ chức danh kế toán viên trung cấp).

m)           Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh biên tập viên (áp dụng đối với các viên chức đang giữ chức danh biên tập viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệm vụ chức danh biên tập viên).

n)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh thư viện viên hạng II/thư viện viên chính (áp dụng đối với viên chức dang giữ chức danh thư viện viên chính chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp chức danh thư viện viên chính; viên chức đang giữ chức danh thư viện viên chính dự thi thăng hạng từ chức danh thư viện viên lên thư viện viên chính).

o)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thu viện (áp dụng đối với các viên chức đảm nhận công tác thư viện; viên chức giữ chức danh thư viện viên nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác chuyên ngành Thư viện).

p)               Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh bác sĩ chính (áp dụng đối với các viên chức dự thi thăng hạng từ bác sĩ lên bác sĩ chính).

q)               Lớp bồi dưỡng kiến thức tin học chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (áp dụng đối với tất cả viên chức).

r)                  Lớp bồi dưỡng ngoại ngữ.

s)               Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (Đối tượng 3: áp dụng đối với viên chức giữ chức Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc Học viện; Đối tượng 4: áp dụng đối với các viên chức giữ chức Trưởng, Phó Bộ môn và tương đương; giảng viên và chuyên viên).

2.       Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài

2.1.         Đào tạo, bồi dưỡng trong nước (mẫu 2)

a)       Đào tạo thạc sĩ (áp dụng bắt buộc đối với các viên chức giữ chức danh giảng viên hiện chưa học cao học hoặc chưa có bằng thạc sĩ), tiến sĩ.

b)       Đào tạo văn bằng 2.

c)       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (ghi rõ nội dung).

2.2.         Đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài (mẫu 3)

a)       Đào tạo thạc sĩ (áp dụng bắt buộc đối với các viên chức giữ chức danh giảng viên hiện chưa học cao học hoặc chưa có bằng thạc sĩ), tiến sĩ

b)       Bồi dưỡng ngoại ngữ

c)       Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm (ghi rõ nội dung). 

 

Đề nghị Trưởng các đơn vị lập kế hoạch nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức và gửi về Ban Tổ chức cán bộ (bản mềm gửi qua Email: tccb@vnua.edu.vn) trước ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ĐBCT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 1739/HVN-TCCB ngày 16/12/2016

 

2. Mẫu biểu kèm theo

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 770/HVN-TCCB ngày 08/6/2016 về đăng ký dự tuyển chương trình học bổng mang tên Ignacy Lukasiewicz tại Ba Lan (09/06/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2016 (04/06/2016)
 • Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2017-2018 (26/05/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017 (10/05/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại BÊ-LA-RÚT năm 2016 (10/05/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại XLÔ-VA-KI-A năm 2016 (29/04/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2016 (31/03/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2016 (29/03/2016)
 • Thông báo số 28/HVN-TCCB ngày 15/3/2016 về việc cập nhật thông tin của viên chức, lao động hợp đồng được cử đi học theo Đề án 322/356. (17/03/2016)
 • Thông báo số 246/HVN-TCCB ngày 01/03/2016 về việc Cử viên chức dự tuyển đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo Ðề án 599 năm 2016 (02/03/2016)
 • Thông báo số 211/HVN-TCCB ngày 23/02/2016 về việc cử viên chức dự tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 (25/02/2016)
 • Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016 (19/02/2016)
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 599 NĂM 2016 (19/02/2016)
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2016 (19/02/2016)
 • Thông báo số 1747/HVN-TCCB ngày 11/12/2015 về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2016. (14/12/2015)
 • Thông báo số 7150/BNN-TCCB ngày 01 tháng 9 năm 2015 về việc Hội thảo chương trình học bổng toàn phần ThS của JDS, Nhật Bản 2016 (04/09/2015)
 • Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản (31/08/2015)
 • Thông báo Chương trình học bổng sau đại học của SEARCA năm học 2016-2017 (18/07/2015)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016 (21/05/2015)
 • Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2015 (21/05/2015)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1316/HVN-TCCB ngày 02/11/2017 về việc đăng ký tham gia Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ năm 2018 (652 lượt)

  Thông báo số 1739/HVN-TCCB ngày 16/12/2016 về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức năm 2017 (851 lượt)

  Thông báo số 770/HVN-TCCB ngày 08/6/2016 về đăng ký dự tuyển chương trình học bổng mang tên Ignacy Lukasiewicz tại Ba Lan (717 lượt)

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2016 (327 lượt)

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2017 (531 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4081 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1917 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3014 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4084 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2601 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

   Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn