Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 20/06/2014 - 1:58:46 PM

Thông báo số 625/NNH-TCCB ngày 19/6/2014 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

—————————

Số:   625 /NNH-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    19   tháng  6  năm 2014

V/v đánh giá thời gian

hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy định về Tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-NNH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

            Căn cứ tình hình cụ thể của Nhà trường, trước khi xét hết tập sự, bổ nhiệm vào chức danh và ký hợp đồng làm việc, Nhà trường yêu cầu các khoa/phòng, bộ môn và các viên chức (có tên trong danh sách kèm theo) cần phải chuẩn bị hồ sơ để xét hết tập sự bao gồm những tài liệu và tiến hành theo trình tự sau:

            1. Bản kiểm điểm của cá nhân (theo đề cương tập sự) trong thời gian tập sự (Mẫu 1);

            2. Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh được tuyển dụng;

            3. Biên bản giảng thử (Mẫu 2) - Dùng cho viên chức tập sự chức danh giảng viên;

            4. Bản đánh giá của người hướng dẫn về các nội dung tập sự đã ghi trong đề cương tập sự (Mẫu 3);

            5. Biên bản họp Bộ môn xét hết tập sự (Mẫu 4).

            6. Biên bản họp xét hết tập sự của đơn vị:

            - Đối với Khoa thành phần gồm Ban Chủ nhiệm khoa, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn Khoa, Trưởng (hoặc Phó) các Bộ môn và Trợ lý tổ chức (Mẫu 4).

            - Đối với các đơn vị khác thành phần gồm viên chức trong đơn vị (Mẫu 5).

            7. Công văn của Khoa/Phòng về việc đề nghị xét hết tập sự.

            Các văn bản, tài liệu trên đề nghị đơn vị tập hợp và chuyển về phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 31/12/2014.

                Nội dung Thông báo, các mẫu văn bản về việc xét hết tập sự xem tại website của Phòng Tổ chức cán bộ http:://www.vnua.edu.vn/tccb (Mục Tập sự - Hết tập sự).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TC,LT(30).

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Quyết định số 256/QĐ-NNH ngày 18/02/2014 về việc cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đợt tuyển dụng năm 2013 (27/02/2014)
 • Thông báo số 896/NNH-TCCB ngày 19/8/2013 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (19/08/2013)
 • Thông báo số 480/NNH-TCCB ngày 15/5/2013 Về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (16/05/2013)
 • Quyết định số 296/QĐ-NNH ngày 20/02/2013 về việc cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự (22/02/2013)
 • Thông báo số 983/NNH-TCCB ngày 10/9/2012 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (10/09/2012)
 • Quyết định số 1221/QĐ-NNH ngày 23/5/2012 về việc Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng năm 2011 (23/05/2012)
 • Thông báo số 960/NNH-TCCB ngày 19/9/2011 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự đợt ký hợp đồng tháng 02 năm 2011 (20/09/2011)
 • Quyết định về việc công nhận hết tập sự đợt tháng 8 năm 2011 (20/09/2011)
 • Quyết định số 450/QĐ-NNH ngày 29/3/2011 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt II năm 2010 (29/03/2011)
 • Quyết định về việc công nhận hết tập sự đợt tháng 3 năm 2011 (21/03/2011)
 • Thông báo số 105/NNH-TCCB ngày 21/02/2011 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (22/02/2011)
 • Thông báo số 1140/NNH-TCCB ngày 27/9/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự tuyển đợt II năm 2009 (ký hợp đồng tháng 3/2010) (27/09/2010)
 • Quyết định số 1657/QĐ-NNH ngày 23/9/2010 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt I năm 2010 (23/09/2010)
 • Quyết định về việc công nhận hết tập sự đợt tháng 8 năm 2010 (08/09/2010)
 • Thông báo số 417/NNH-TCCB ngày 27/4/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (27/04/2010)
 • Quyết định số 659/QĐ-NNH ngày 26/4/2010 Về việc: Cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đối với những người mới được tuyển dụng đợt II năm 2009 (26/04/2010)
 • Thông báo số 261/NNH-TCCB về Kết quả đánh giá thời gian tập sự tuyển dụng đợt II năm 2008 (24/03/2010)
 • Thông báo số 50/NNH-TCCB ngày 15/01/2010 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (15/01/2010)
 • Quyết định của Hiệu trưởng đối với cán bộ, viên chức tuyển dụng đợt I năm 2008 và cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự (03/09/2009)
 • Thông báo số 962/NNH-TCCB ngày 01/9/2009 về kết quả đánh giá thời gian tập sự giảng dạy đợt tuyển dụng tháng 08/2008 (01/09/2009)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 525/HVN-TCCB ngày 07/05/2015 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1514 lượt)

  Thông báo số 625/NNH-TCCB ngày 19/6/2014 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (1546 lượt)

  Quyết định số 256/QĐ-NNH ngày 18/02/2014 về việc cử cán bộ, viên chức hướng dẫn tập sự đợt tuyển dụng năm 2013 (1123 lượt)

  Thông báo số 896/NNH-TCCB ngày 19/8/2013 về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (2105 lượt)

  Thông báo số 480/NNH-TCCB ngày 15/5/2013 Về việc đánh giá thời gian hợp đồng làm việc lần đầu, tập sự (2120 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2698 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn