Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 19/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 14/04/2015 - 4:59:33 PM

Thông báo số 405/HVN-TCCB ngày 14/4/2015 hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   405 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    14   tháng  4  năm 2015

V/v: hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

 

Thực hiện Hướng dẫn số 6922/HD-BNN-TCCB ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 như sau:

1. Nội dung

- Tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” và đánh giá kết quả phong trào thi đua từ năm 2011 đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

- Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất góp phần xây dựng Học viện cũng như đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; cụ thể hoá phong trào thi đua “Hai tốt” với điều kiện thực tế của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

2. Kế hoạch thực hiện

 - Các đơn vị báo cáo công tác thi đua khen thưởng của đơn vị trong 5 năm (2011- 2015) và phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Khen thưởng: Các đơn vị lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất của đơn vị trong 5 năm (2011- 2015); mỗi đơn vị, cá nhân chỉ được lựa chọn một mức khen thưởng để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện xem xét quyết định và làm thủ tục trình cấp trên nếu đề nghị Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Đối với tập thể chỉ khen thưởng cho tập thể là đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

 + Đơn vị có số lượng CBVC từ 60 người trở lên: xét chọn, đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân (riêng khoa Nông học: có số lượng CBVC trên 100 người thì được đề nghị 01 tập thể và 02 cá nhân);

+ Đơn vị có số lượng CBVC nhỏ hơn 60 người: xét chọn, đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân.

Lưu ý: Các tập thể và cá nhân đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2014 thì không xem xét đề nghị Bộ trưởng khen thưởng lần này.

* Giấy khen của Giám đốc Học viện:

Đối với tập thể áp dụng khen thưởng đến các bộ môn; số lượng khen thưởng như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian các đơn vị gửi báo cáo, danh sách khen thưởng về Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 23/4/2015. Đối với tập thể và cá nhân đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị viết báo cáo thành tích theo mẫu 3, mẫu 4 (phụ lục kèm theo).

- Học viện tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến dự kiến vào khoảng giữa tháng 5/2015.

            Để chuẩn bị tốt Hội nghị điển hình tiên tiến của Học viện năm 2015, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn đơn vị, căn cứ hướng dẫn thực hiện nghiêm túc nội dung và kế hoạch nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VP,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

1. Văn bản 405/HVN-TCCB ngày 14/04/2015;

2. Mẫu số 03 và 04

3. Các Quyết định khen thưởng

4. Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cơ sở từ năm 1995 đến năm 2014

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

1995

316/ĐHI-QĐ

16/10/1995

 

 

2

1996

580/TCCB-QĐ

28/11/1996

 

 

3

1997

571/TCCB-QĐ

07/11/1997

 

 

4

1998

572/TCCB-QĐ

20/10/1998

 

 

5

1999

782/QĐ-TCCB

23/12/1999

 

 

6

2000

887/QĐ-ĐHNNI-TCCB

13/12/2000

 

 

7

2001

1073/QĐ-ĐHI-TCCB

04/11/2001

 

 

8

2002

777/QĐ-ĐHI-TCCB

06/11/2002

 

 

9

2003

1196/QĐ-ĐHI-TCCB

19/11/2003

 

 

10

2004

1144/QĐ-ĐHI-TCCB

22/11/2004

 

 

11

2005

1159/QĐ-ĐHI-TCCB

12/12/2005

 

 

12

2006

1174/QĐ-ĐHI

06/11/2006

 

 

13

2007

1566/QĐ-ĐHI

31/10/2007

2007

 

1569/QĐ-ĐHI

31/10/2007

Viện SHNN

1815/QĐ-NNI

18/12/2007

Bổ sung

14

2008

1658/QĐ-NNH

12/11/2008

2008

 

15

2009

1575/QĐ-NNH

28/10/2009

2009

 

1574/QĐ-NNH

28/10/2009

Đơn vị

16

2010

1785/QĐ-NNH

08/10/2010

2010

 

1786/QĐ-NNH

08/10/2010

Đơn vị

17

2011

1681/QĐ-NNH

04/10/2011

2011

 

1691/QĐ-NNH

04/10/2011

Đơn vị

18

2012

2057/QĐ-NNH

19/09/2012

2012

 

452/QĐ-NNH

14/03/2013

Bổ sung

2060/QĐ-NNH

19/09/2012

Đơn vị

19

2013

2018/QĐ-NNH

26/09/2013

2013

 

2251/QĐ-NNH

22/10/2013

Bổ sung

2019/QĐ-NNH

26/09/2013

Đơn vị

20

2014

1364/QĐ-HVN

07/07/2014

2014

 

1365/QĐ-NNH

07/07/2014

Đơn vị

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (880 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1222 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2733 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (421 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (420 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4388 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2163 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3210 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4266 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2808 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn