Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 27/9/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 01/06/2015 - 3:05:31 PM

Thông báo số 707/HVN-TCCB ngày 27/5/2015 Về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   707 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    27   tháng  5  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức

và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

 

            Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  năm 2013;

            Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

            Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  năm 2013;

            Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

             Căn cứ Công văn số 9405/BNN-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, Học viện hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015 như sau:

            I.  ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

            1. Đối tượng    

            Tất cả công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại Học viện và các đơn vị gọi chung là cán bộ, viên chức (CBVC) đều được đánh giá hàng năm, kể cả CBVC đi học ở nước ngoài

            + Trường hợp CBVC chuyển công tác từ nơi khác về đơn vị trong năm học sẽ được xếp loại theo kết quả công tác tại đơn vị mới và nhận xét đánh giá của đơn vị công tác cũ trong thời gian tương ứng trước khi chuyển về đơn vị.

            + Trường hợp CBVC nghỉ công tác theo chế độ, đi học tập, bồi dưỡng  trong nước hoặc nước ngoài được Giám đốc đồng ý và có báo cáo kết quả gửi về từ đạt yêu cầu trở lên, không vi phạm kỷ luật tại cơ sở đào tạo thì đơn vị vẫn đánh giá nhưng ở mức cao nhất là Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            2. Nội dung đánh giá

            a)  Đối với công chức

            Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, việc đánh giá được thực hiện theo 09 nội dung (theo mẫu)

            b) Đối với viên chức và người lao động

            Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức, việc đánh giá được thực hiện theo nội dung sau:

            - Đối với viên chức quản lý: Đánh giá theo 07 nội dung (theo mẫu)

            - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: Theo 05 nội dung (theo mẫu)

            3. Phân loại đánh giá

            Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức, căn cứ vào nội dung đánh giá, CBVC được phân loại theo các mức như sau:

-  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-  Hoàn thành tốt chức nhiệm vụ.

-  Hoàn thành nhiệm vụ.

-  Không hoàn thành nhiệm vụ.

            4. Trình tự, thủ tục đánh giá

            a) Đối với các Khoa

            - CBVC viết Báo cáo kiểm điểm tự đánh giá (theo mẫu) và trình bày trước cuộc họp kiểm điểm công tác hàng năm của khoa/bộ môn và tương đương;

            - Trưởng Bộ môn tổ chức họp đánh giá Phó Trưởng bộ môn và các CBVC trong Bộ môn với thành phần tham dự là toàn thể CBVC trong Bộ môn.

            Trưởng khoa tổ chức họp đánh giá Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn với thành phần tham dự: Trưởng các bộ môn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Đại diện Đoàn TNCS HCM là CBVC.

            - Giám đốc Học viện tổ chức đánh giá Trưởng khoa trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

            b)  Đối với Ban, Công ty, Viện, Trung tâm

            - CBVC viết Báo cáo kiểm điểm tự đánh giá (theo mẫu) và trình bày trước cuộc họp kiểm điểm công tác hàng năm của đơn vị;

            - Trưởng đơn vị tổ chức họp đánh giá Phó trưởng đơn vị và các CBVC với thành phần tham dự là toàn thể CBVC trong đơn vị;

            - Giám đốc Học viện tổ chức đánh giá Trưởng đơn vị trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

            * Lưu ý:

            - Người được giao thẩm quyền đánh giá CBVC nhận xét về kết quả tự đánh giá của CBVC, đánh giá về ưu, nhược điểm của CBVC trong công tác và quyết định phân loại CBVC.

             - Các ý kiến đóng góp được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

            - Không thực hiện việc lấy phiếu của tập thể CBVC trong đơn vị về việc phân loại, đánh giá CBVC.

Các đơn vị gửi hồ sơ về Ban Tổ chức cán bộ thời gian chậm nhất ngày 15/6/2015, bao gồm:

+  Báo cáo kiểm điểm tự đánh giá của từng CBVC;

+  Biên bản họp của đơn vị, bộ môn, Đơn vị tổng hợp Danh sách xếp loại CBVC (theo mẫu).

            II.  BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

            Thực hiện theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và cần lưu ý những vấn đề sau:

            1. Về bình xét danh hiệu thi đua

Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

* Chiến sỹ thi đua cơ sở:

- Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, cá nhân khi đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở buộc phải có sáng kiến

Sáng kiến là một trong 04 loại giải pháp (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Học viện trở lên được nghiệm thu áp dụng có hiệu quả. Các sáng kiến phải có tên, nội dung, tác dụng/hiệu quả rõ ràng, cụ thể.

- Tỷ lệ đề nghị cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của đơn vị tối đa không quá 15% tổng số cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Các đơn vị lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp.

- Đối với cá nhân nếu đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở thì ngoài Báo cáo thành tích theo quy định chung (theo mẫu) còn phải nộp Báo cáo tóm tắt sáng kiến (theo mẫu).

- Hội đồng sáng kiến cơ sở sẽ xem xét, quyết định công nhận sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

* Tập thể Lao động tiên tiến: Áp dụng đối với tập thể như: Bộ môn, khoa, phòng, ban và tương đương.

* Tập thể Lao động xuất sắc: Chỉ áp dụng đối với tập thể là các đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương. Giám đốc quyết định công nhận danh hiệu này.

Thời gian các đơn vị nộp kết quả bình xét về Thường trực Hội đồng thi đua Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) chậm nhất là ngày 15/6/2015.

            2. Về Kỷ niệm chương

            Bao gồm: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và "Vì sự nghiệp Phát triển nông nghiệp và nông thôn"; CBVC viết báo cáo thành tích (theo mẫu); Trưởng đơn vị lập danh sách CBVC đủ tiêu chuẩn và nộp về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 28/6/2015.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Để việc đánh giá, phân loại CBVC hàng năm có hiệu quả, đề nghị Trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung, tiêu chuẩn danh hiệu, khen thưởng tại các văn bản trong phần đầu của hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông báo này; gửi kết quả về Hội đồng Thi đua Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định. Quá thời hạn trên, Hội đồng Thi đua Học viện không xem xét giải quyết.

            2. Thời gian bình xét danh hiệu, thi đua năm học được tính từ 01/7/2014 đến 30/6/2015. Thời gian còn lại của năm học nếu tập thể, cá nhân nào vi phạm thì Thường trực hội đồng sẽ căn cứ tiêu chuẩn và kết quả họp Hội đồng để đề nghị Giám đốc quyết định.

           3. Yêu cầu các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ, Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư, Tài chính - Kế toán, Khoa học công nghệ, Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo; Văn phòng Học viện; Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp; Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Đảm bảo chất lượng; Ban Thanh tra nhân dân Học viện; Công đoàn Học viện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện có trách nhiệm gửi báo cáo, số liệu liên quan đến công tác đánh giá, phân loại CBVC và bình xét thi đua, cho Hội đồng Thi đua Học viện để việc xét duyệt được thuận lợi, chính xác. Thời gian cung cấp trước ngày 15/6/2015.

Giám đốc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa rõ cần trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện để cùng xem xét, giải quyết. Các đơn vị có thể xem Thông báo và các biểu mẫu trên website của Học viện http://www.vnua.edu.vn/tccb mục Thi đua khen thưởng./.   

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

 

1. Biểu mẫu đánh giá, phân loại công chức, viên chức

2. Biểu mẫu thi đua

3. Mẫu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

4. Mẫu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát triển nông nghiệp và nông thôn

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (1071 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1359 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2893 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (523 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (522 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4524 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2286 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3330 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4393 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2901 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn