Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 19/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 06/08/2015 - 10:51:39 AM

Thông báo số 1044/HVN-TCCB ngày 06/8/2015 về việc xét khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   1044 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    06   tháng  8  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

            Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

            Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  năm 2013;

            Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

             Căn cứ Công văn số 9405/BNN-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam);

            Năm học 2014 - 2015, là năm đầu tiên thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số nội dung đề nghị khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015 như sau:

            1. Nguyên tắc

a) Thời gian để đề nghị khen thưởng cho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết định khen thưởng lần trước;

b) Mỗi tập thể, cá nhân chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng.

            2. Tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng

            a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

             Các năm học 2012 - 2013, 2013 - 2014 và 2014 - 2015, Học viện đã có Quyết định đánh giá được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân; từ năm học 2011 - 2012 trở về năm học trước, quyết định đánh giá được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được thay thế bằng quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở.

            b) Sáng kiến

            - Từ năm học 2013 - 2014 trở về trước, khi cá nhân có Quyết định công nhận Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" thì được công nhận có sáng kiến cấp cơ sở; Từ năm học 2014 - 2015 Học viện sẽ có quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở;

            - Đối với Huân chương lao động các hạng: Phải có giải pháp, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp Bộ quyết định công nhận;

            - Đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng: Phải có giải pháp, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở quyết định công nhận.

            2.1. Tập thể

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, 02 năm học liên tục (2013 - 2014 và 2014 - 2015) đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

2.2. Cá nhân

            * Huân chương Lao động hạng nhì: Xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

            b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc (được Học viện công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

            Các trường hợp không thuộc đối tượng xét Huân chương Lao động hạng nhì lần này gồm: Cá nhân đang đề nghị Huân chương Lao động hạng nhì năm 2014.

            * Huân chương Lao động hạng ba: Xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

            b) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc (được Học viện công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

            Các trường hợp không thuộc đối tượng xét Huân chương Lao động hạng ba lần này gồm: Cá nhân đang đề nghị Huân chương Lao động hạng ba năm 2014.

            * Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Xét tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục được Học viện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi Học viện.

 Các trường hợp không thuộc đối tượng xét bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lần này gồm: Cá nhân đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương trong các năm từ 2010 đến 2014; cá nhân đang đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xét tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, 02 năm học liên tục (2012 - 2013 và 2013 - 2014) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 giải pháp, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở quyết định công nhận và áp dụng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

Lưu ý: Số lượng cá nhân đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen trong toàn Học viện không quá 3% số lượng cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn Học viện.

 Các trường hợp không thuộc đối tượng xét bằng khen của Bộ trưởng lần này gồm: Cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng các năm 2013, 2014, 2015.

            * Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: Được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 năm học liên tục (năm 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

Có sáng kiến là một trong 04 loại giải pháp (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Bộ trở lên được nghiệm thu áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành. Các sáng kiến phải có "tên", "nội dung", "tác dụng/hiệu quả" rõ ràng, cụ thể.

            Các trường hợp không thuộc đối tượng xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ lần này gồm: Cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ các năm 2012, 2013, 2014.

            * Sáng kiến cấp Bộ: áp dụng đối với cả cá nhân không được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở nhưng có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Bộ trở lên được nghiệm thu áp dụng có hiệu quả trong 3 năm gần đây

            3. Tổ chức thực hiện

Trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn về danh hiệu, khen thưởng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông báo này; gửi kết quả về Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) thời gian chậm nhất là ngày 19/8/2015.

            - Các đơn vị tổ chức bình xét bằng hình thức bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

            - Quy định về kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị: Các hình thức khen thưởng yêu cầu các tập thể, cá nhân ít nhất phải đạt từ 66,6% số phiếu bầu đồng ý trở lên, riêng đề nghị xét Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Sáng kiến cấp Bộ cá nhân phải đạt từ 90% số phiếu bầu đồng ý trở lên, tính trên tổng số thành viên Hội đồng được xin ý kiến.

            Hồ sơ đề nghị lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Học viện, gồm:

            a) Tờ trình của đơn vị;

            b)  Danh sách kèm theo Tờ trình;

            c)  Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị;

            d) Tổng hợp sáng kiến cá nhân đề nghị xét tặng  DH Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (mẫu số 2); đơn vị gửi vào email: ntcuc@vnua.edu.vn;

            đ) Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 3, mẫu số 4);

            e) Đối với cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: Ngoài viết báo cáo thành tích theo mẫu chung, cá nhân phải viết Báo cáo sáng kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (mẫu số 1)

            * Lưu ý:

            - Các tập thể và cá nhân viết báo cáo phải đầy đủ, đúng mẫu nếu không Hội đồng sẽ không có cơ sở đề bình xét đề nghị;

            - Các đơn vị, cá nhân tham khảo Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  02, 03, 05, 07 năm liên tục, công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm được đăng tải trên website của Học viện: http://www.vnua.edu.vn/tccb mục Thi đua khen thưởng./.                       

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

1. Thông báo số 1044/HVN-TCCB;

2. Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  02, 03, 05, 07 năm liên tục, công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm

3. Mẫu biểu: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04


Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 1995 đến năm 2015

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

1995

316/ĐHI-QĐ

16/10/1995

 

 

2

1996

580/TCCB-QĐ

28/11/1996

 

 

3

1997

571/TCCB-QĐ

07/11/1997

 

 

4

1998

572/TCCB-QĐ

20/10/1998

 

 

5

1999

782/QĐ-TCCB

23/12/1999

 

 

6

2000

887/QĐ-ĐHNNI-TCCB

13/12/2000

 

 

7

2001

1073/QĐ-ĐHI-TCCB

04/11/2001

 

 

8

2002

777/QĐ-ĐHI-TCCB

06/11/2002

 

 

9

2003

1196/QĐ-ĐHI-TCCB

19/11/2003

 

 

10

2004

1144/QĐ-ĐHI-TCCB

22/11/2004

 

 

11

2005

1159/QĐ-ĐHI-TCCB

12/12/2005

 

 

12

2006

1174/QĐ-ĐHI

06/11/2006

 

 

13

2007

1566/QĐ-ĐHI

31/10/2007

2007

 

1569/QĐ-ĐHI

31/10/2007

Viện SHNN

1815/QĐ-NNI

18/12/2007

Bổ sung

14

2008

1658/QĐ-NNH

12/11/2008

2008

 

15

2009

1575/QĐ-NNH

28/10/2009

2009

 

1574/QĐ-NNH

28/10/2009

Đơn vị

16

2010

1785/QĐ-NNH

08/10/2010

2010

 

1786/QĐ-NNH

08/10/2010

Đơn vị

17

2011

1681/QĐ-NNH

04/10/2011

2011

 

1691/QĐ-NNH

04/10/2011

Đơn vị

18

2012

2057/QĐ-NNH

19/09/2012

2012

 

452/QĐ-NNH

14/03/2013

Bổ sung

2060/QĐ-NNH

19/09/2012

Đơn vị

19

2013

2018/QĐ-NNH

26/09/2013

2013

 

2251/QĐ-NNH

22/10/2013

Bổ sung

2019/QĐ-NNH

26/09/2013

Đơn vị

20

2014

1364/QĐ-HVN

07/07/2014

2014

 

1365/QĐ-NNH

07/07/2014

Đơn vị

21

2015

2292/QĐ-HVN

31/07/2015

2015

 

2293/QĐ-HVN

31/07/2015

Đơn vị

 

Danh sách các Quyết định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm 2003 đến nay

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2013

1859/QĐ-NNH

11/09/2013

1859/QĐ-NNH

 

2

2014

1363/QĐ-HVN

07/07/2014

 1363/QĐ-HVN

 

3

2015

2200/QĐ-HVN

22/07/2015

2200/QĐ-HVN

 

 

Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2014

1366/QĐ-HVN

07/07/2014

 1366/QĐ-HVN

 

2

2015

2294/QĐ-HVN

31/07/2015

2294/QĐ-HVN

 

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (880 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1223 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2734 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (421 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (421 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4388 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2163 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3210 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4266 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2808 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn