Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 26/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 07/09/2015 - 6:08:34 PM

Thông báo số 1217/HVN-TCCB ngày 07/09/2015 về kết quả bầu danh hiệu thi đua cấp cao năm học 2014 - 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   1217 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    07   tháng  09  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả bầu danh hiệu thi đua cấp cao năm  học 2014 - 2015

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 

            Thực hiện Thông báo số 1044/HNV-TCCB ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015; căn cứ vào danh sách bình chọn của các đơn vị, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện họp ngày 07/9/2015 đã xem xét, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu kín bầu danh hiệu thi đua cấp cao năm học 2014 - 2015. Kết quả các cá nhân đạt yêu cầu để Học viện làm các thủ tục tiếp theo gửi lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng trên website  http://www.vnua.edu.vn/tccb/ Mục Thi đua, khen thưởng.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện thông báo để các đơn vị, CBVC được biết và yêu cầu gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) nội dung sau:

- Ý kiến phản ánh của các đơn vị và cá nhân (nếu có) trước ngày 10/9/2015;

- Các cá nhân được Hội đồng lựa chọn và có thông báo bổ sung báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện thì phải nộp chậm nhất trước 17 giờ30 ngày 8/9/2015./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thị Lan

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Bà Ninh Thị Phíp

Khoa Nông học

2

Ông Nguyễn Mậu Dũng

Khoa Kinh tế và PTNT

3

Ông Nguyễn Tuấn Sơn

Khoa Kinh tế và PTNT

4

Ông Lê Văn Hùng

Khoa Lý luận CT và XH

5

Ông Sử Thanh Long

Khoa Thú y

6

Ông Trịnh Quang Huy

Khoa Môi trường

7

Ông Nguyễn Tú Điệp

Khoa Môi trường

8

Bà Lê Thị Thanh Hảo

Khoa Kế toán và QTKD

9

Ông Trần Trọng Phương

Khoa Quản lý đất đai

10

Ông Phạm Quang Dũng

Khoa Công nghệ thông tin

11

Bà Nguyễn Thị Thủy

Khoa Công nghệ thông tin

12

Bà Trần Thị Nắng Thu

Khoa Thủy sản

13

Ông Trần Văn Hải

Văn phòng Học viện

14

Bà Lê Huỳnh Thanh Phương

Ban Khoa học và Công nghệ

15

Ông Lê Ngọc Tú

Ban Tổ chức cán bộ

16

Bà Lê Thị Bích Liên

Ban Hợp tác quốc tế

17

Ông Tô Văn Nguyện

TT Thông tin TV Lương Định Của

18

Ông Nguyễn Văn Thiện

Trung tâm Dịch vụ trường học

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Bà Nguyễn Thị  Lan

Khoa Thú y

2

Ông Đỗ Văn Viện

Khoa Kế toán và QTKD

3

Ông Nguyễn Ngọc Quế

Khoa Cơ Điện

4

Bà Nguyễn Thị Tú

Ban Thanh tra

5

Bà Nguyễn Thị Hà Nam

Văn phòng Học viện

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ TẶNG

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ông Nguyễn Xuân Thành

Khoa Môi trường

2

Bà Nguyễn Thị Lý Anh

Viện Sinh học nông nghiệp

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ

NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ông Phạm Tiến Dũng

Khoa Nông học

2

Ông Trần Đình Thao

Khoa Kinh tế và PTNT

3

Ông Nguyễn Văn Song

Khoa Kinh tế và PTNT

4

Ông Nguyễn Văn Thọ

Khoa Thú y

5

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Khoa Thú y

6

Ông Đỗ Quang Giám

Khoa Kế toán và QTKD

7

Ông Nguyễn Mai Thơm

Trung tâm Thực nghiệm và ĐTN

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP BỘ NĂM HỌC 2014 - 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ông Phạm Bảo Dương

Ban Tổ chức cán bộ

2

Bà Phạm Ngọc Yến

Viện Nghiên cứu và PTCT

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (883 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1225 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2734 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (425 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (423 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4391 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2165 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3212 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4269 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2809 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn