Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 26/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 21/09/2015 - 9:43:24 AM

Thông báo số 1301/HVN-TCCB ngày 21/9/2015 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   1301 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày   21   tháng  9  năm 2015

V/v đăng ký danh hiệu  thi đua,

khen thưởng năm học 2015 - 2016

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

 

            Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 9003/BNN-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Để công tác thi đua, khen thưởng đúng quy định và trở thành động lực động viên công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn các đơn vị triển khai cho các cá nhân, tập thể đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng

1. Đối với tập thể:

a) Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến;

b) Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

c) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Lưu ý:

 - Tập thể Lao động tiên tiến: Áp dụng đối với tập thể như: Bộ môn, khoa, phòng, ban và tương đương;

- Tập thể Lao động xuất sắc: Chỉ áp dụng đối với tập thể là các đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

            2. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu Lao động tiên tiến;

b) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

c) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ;

c) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT,

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Huân chương Lao động hạng (nhì, ba).

Lưu ý:

-  Đối với Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: Các đơn vị cần lưu ý tỷ lệ cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở tối đa không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị, trong đó lãnh đạo (những người được hưởng phụ cấp chức vụ) chiếm không quá 50%;

- Số lượng cá nhân đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen trong toàn Học viện không quá 3% số lượng cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn Học viện.

II. Cách tiến hành

Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về nội dung hướng dẫn này; cá nhân, tập thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua, khen thưởng (kèm theo) tiến hành đăng ký (theo mẫu). Đơn vị thu bản đăng ký của cá nhân (lưu giữ lại tại đơn vị để làm minh chứng) và tổng hợp danh sách đăng ký tập thể, cá nhân (theo mẫu) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 5/10/2015.

 Các văn bản hướng dẫn/biểu mẫu về công tác thi đua, khen thưởng có thể xem tại website của Ban Tổ chức cán bộ: http://www.vnua.edu.vn:85/tccb/ (Mục: Thi đua - Khen thưởng).

Đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng là một trong những điều kiện thi đua cũng như quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động, Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Khi kết thúc năm học 2015 - 2016, trường hợp không đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng thì cá nhân, tập thể đó sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng của năm học này./.

 

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Lưu VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

TIẾU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2015 - 2016

Kèm theo Công văn số:  1301 /HVN-TCCB ngày  21 tháng  9 năm 2015

 

1. Thực hiện theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

            2. Bổ sung tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, khen thưởng

            2.1. Tập thể

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, 02 năm học liên tục (2014 - 2015 và 2015 - 2016) đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

2.2. Cá nhân

            * Huân chương Lao động hạng nhì: Xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong bộ, ngành, địa phương hoặc có công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

            b) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng ba, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc (được Học viện công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong thời gian đó có 03 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

            * Huân chương Lao động hạng ba: Xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động, xây dựng Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            a) Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có công trình khoa học, nghệ thuật, có sáng kiến được Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp bộ, cấp tỉnh đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao, thiết thực;

            b) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc (được Học viện công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

            * Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Xét tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

            Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 05 năm tiếp theo liên tục được Học viện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi Học viện.

* Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xét tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Học viện và khu dân cư, 02 năm học liên tục (2014 - 2015 và 2015 - 2016) giải pháp, sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở quyết định công nhận và áp dụng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

            * Danh hiệu Chiến sỹ thi đua:

            + Cấp cơ sở: Ngoài tiêu chuẩn tại quy định công tác thi đua, khen thưởng, cá nhân phải có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Học viện công nhận.

            + Cấp Bộ: Được xét tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 03 năm học liên tục (năm  2013 - 2014, 2014 - 2015 và 2015 - 2016) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;

- Có sáng kiến là một trong 04 loại giải pháp (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật) để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Bộ trở lên được nghiệm thu áp dụng có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành. Các sáng kiến phải có "tên", "nội dung", "tác dụng/hiệu quả" rõ ràng, cụ thể.

 


1. Thông báo số 1301/HVN-TCCB ngày 21/9/2015

2. Mẫu biểu đăng ký thi đua, khen thưởng

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (883 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1225 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2734 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (425 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (423 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4391 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2165 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3212 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4269 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2809 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn