Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 19/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ bảy , 11/06/2016 - 8:29:12 AM

Thông báo số 783/TB-HVN ngày 10/6/2016 hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 và Khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

—————————

Số:   783 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày  10   tháng  6  năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 và Khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

 

            Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

            Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

            Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  năm 2013;

            Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của  Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, Học viện hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016 như sau:

            I.  ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

          1. Đối tượng    

          Tất cả công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc tại Học viện và các đơn vị gọi chung là viên chức đều được đánh giá hàng năm, kể cả CBVC đi học ở nước ngoài. Đối với Chủ tịch Hội đồng Học viện và công chức (Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện) thực hiện theo quy trình riêng.

            -  Trường hợp viên chức chuyển công tác từ nơi khác về đơn vị trong năm học sẽ được xếp loại theo kết quả công tác tại đơn vị mới và nhận xét đánh giá của đơn vị công tác cũ trong thời gian tương ứng trước khi chuyển về đơn vị.

            - Trường hợp viên chức nghỉ công tác theo chế độ, đi học tập, bồi dưỡng  trong nước hoặc nước ngoài được Giám đốc đồng ý và có báo cáo kết quả gửi về từ đạt yêu cầu trở lên, không vi phạm kỷ luật tại cơ sở đào tạo và viên chức mới được tuyển dụng, hợp đồng lao động có thời gian làm việc dưới 10 tháng thì đơn vị vẫn đánh giá, phân loại nhưng ở mức cao nhất là Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Nguyên tắc đánh giá viên chức

            a) Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của viên chức.

            b) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

            c) Việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

            d) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

e) Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

3. Nội dung, tiêu chí đánh giá viên chức

3.1. Nội dung đánh giá

a) Viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

b) Riêng đối với viên chức quản lý ngoài những nội dung nêu trên còn xem xét thêm các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3.2. Tiêu chí đánh giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (phụ lục kèm theo)

            Lưu ý:

            a) Đối với mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắt buộc phải có công trình khoa học, đề tài, đề án hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả từ cấp Học viện trở lên được cấp có thẩm quyền công nhận. Các đơn vị lưu kết quả và trình Giám đốc Học viện khi có yêu cầu

b) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức cao nhất Hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Quá hạn hoàn thành đề tài, chậm nộp báo cáo khoa học;

+ Gia hạn cao học thời gian từ ≤ 03 tháng;

+ Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ  ≤ 06 tháng;

+ Chậm hoàn thành hợp đồng giáo trình, bài giảng.

 c) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức cao nhất Hoàn thành nhiệm vụ

+ Gia hạn cao học từ lớn hơn 03 tháng đến ≤ 06 tháng

+ Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ lớn hơn 06 tháng đến ≤ 12 tháng.

 đ) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức Không hoàn thành nhiệm vụ

+ Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

+ Thiếu giờ dạy, thiếu nghiên cứu khoa học (số giờ không bù đủ cho nhau);

+ Gia hạn cao học lớn hơn 06 tháng, nghiên cứu sinh lớn hơn 12 tháng;

+ Vi phạm các quy định về: dạy và học, dân số, nhà đất, bảo vệ, tài chính....

          4. Phân loại đánh giá

          Theo quy định tại Điều 42 Luật Viên chức, phân loại các mức như sau:

a)  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b)  Hoàn thành tốt chức nhiệm vụ.

c)  Hoàn thành nhiệm vụ.

d)  Không hoàn thành nhiệm vụ      

5. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá

            a) Giám đốc Học viện trực tiếp đánh giá Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

            b) Trưởng đơn vị đánh giá Phó trưởng đơn vị và viên chức trong đơn vị; Trưởng khoa đánh giá Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn; Trưởng Bộ môn đánh giá Phó Trưởng bộ môn và viên chức trong Bộ môn.         

6. Trình tự, thủ tục đánh giá

             Bước 1: Viên chức tự đánh giá, phân loại (theo mẫu).

             Bước 2:

a) Viên chức trình bày kết quả đánh giá, phân loại của mình trước cuộc họp đơn vị để các thành viên dự họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

            Đối với các Khoa:

            - Trưởng Bộ môn tổ chức họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự là toàn thể viên chức trong bộ môn.

            - Trưởng khoa tổ chức họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự: Trưởng các bộ môn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Đại diện Đoàn TNCS HCM là viên chức.

            Đối với Ban, Công ty, Viện, Trung tâm:

            Trưởng đơn vị tổ chức họp đánh giá với thành phần tham dự là toàn thể viên chức          

           b) Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý cần xin ý kiến nhận xét bằng văn bản của chi ủy (Ban Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Học viện xin ý kiến của Đảng ủy Học viện nhận xét đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Học viện,Trưởng đơn vị xin ý kiến của Chi ủy cơ sở tại đơn vị nhận xét đối với viên chức quản lý từ phó trưởng đơn vị trở xuống).

Bước 3: Trưởng đơn vị đối chiếu với các tiêu chí quy định và trên cơ sở Phiếu đánh giá và phân loại viên chức, ý kiến của thành viên dự họp và ý kiến của chi ủy quyết định phân loại đối với từng viên chức.

Lưu ý: Không thực hiện việc lấy phiếu của tập thể viên chức trong đơn vị về việc đánh giá, phân loại viên chức.

            II.  BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC

            Thực hiện theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng chỉ xét danh hiệu thi đua khi cá nhân và tập thể đã đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016 theo Công văn số 1301/TB-HVN ngày 21/9/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

2. Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

a) Chiến sỹ thi đua cơ sở:

- Tỷ lệ đề nghị cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của đơn vị tối đa không quá 15% tổng số các cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó lãnh đạo (những người được hưởng phụ cấp chức vụ) chiếm không quá 50%. Nếu đơn vị có số dư thì được làm tròn. Các đơn vị lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp. Hội đồng Thi đua, khen thưởng sẽ tính 15 % số chiến sỹ thi đua/tổng số lao động tiên tiến trong toàn Học viện (Chủ tịch Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc không tính trong tỷ lệ này).

Đối với những đơn vị trực thuộc Học viện có số lượng nhỏ hơn 10 người thì tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân mà đơn vị đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện.

- Đối với cá nhân nếu đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở thì ngoài Báo cáo thành tích theo quy định chung còn phải nộp Báo cáo đề nghị công nhận sáng kiến.

b) Tập thể Lao động tiên tiến: Áp dụng đối với tập thể như: Bộ môn, khoa, phòng, ban và tương đương.

c) Tập thể Lao động xuất sắc: Chỉ áp dụng đối với tập thể là các đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

III. KHEN THƯỞNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN

- Các đơn vị lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất của đơn vị ít nhất là trong 5 năm gần đây; mỗi đơn vị, cá nhân chỉ được lựa chọn một mức khen thưởng để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện xem xét quyết định và làm thủ tục trình cấp trên nếu đề nghị Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ưu tiên các cá nhân, tập thể đã đăng ký thi đua theo kế hoạch số 538/KH-HVN, ngày 25/4/2016 của Giám đốc Học viện về phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối với tập thể chỉ khen thưởng cho tập thể là đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

-  Đơn vị có số lượng viên chức từ 60 người trở lên: xét chọn, đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân (riêng khoa Nông học: có số lượng viên chức trên 100 người thì được đề nghị 01 tập thể và 02 cá nhân);

-  Đơn vị có số lượng viên chức nhỏ hơn 60 người: xét chọn, đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá nhân.

            Lưu ý: Các tập thể và cá nhân đã được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2015 thì không xem xét đề nghị Bộ trưởng khen thưởng lần này.

2. Giấy khen của Giám đốc Học viện

Đối với tập thể áp dụng khen thưởng đến các bộ môn; số lượng khen thưởng như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thời gian đánh giá viên chức và bình xét danh hiệu, thi đua năm học được tính từ 01/7/2015 đến 30/6/2016. Thời gian còn lại của năm học nếu tập thể, cá nhân nào vi phạm thì Thường trực hội đồng sẽ căn cứ tiêu chuẩn và kết quả họp Hội đồng đề nghị Giám đốc quyết định.

            2. Đối với đơn vị

            a) Trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình quản lý các văn bản liên quan;

            b) Tổ chức họp đánh giá, phân loại viên chức và thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo quy định, tổ chức xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị; Xét trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng được tham gia ý kiến (riêng đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 90% trở lên).

3. Hồ sơ đánh giá viên chức và đề nghị khen thưởng (theo mẫu của phụ lục) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ)  trước ngày 25 tháng 6 năm 2016  bằng văn bản và qua email: Pvdong@vnua.edu.vn, gồm tài liệu sau đây:

a) Đánh giá viên chức

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức;

- Biên bản họp của đơn vị, bộ môn;

- Danh sách tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức;

- Ý kiến nhận xét của cấp ủy đối với viên chức quản lý.

b) Bình xét danh hiệu thi đua năm học

Theo biểu mẫu Quy định công tác thi đua, khen thưởng

c) Khen thưởng Kỷ niệm 60 năm

            - Danh sách khen thưởng;

            - Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

             4. Các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ, Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Tài chính - Kế toán, Khoa học công nghệ, Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo; Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng Học viện; Nhà xuất bản Học viện; Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Ban Thanh tra nhân dân Học viện; Công đoàn Học viện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện có trách nhiệm gửi báo cáo, số liệu liên quan đến công tác đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện để việc xét duyệt được thuận lợi, chính xác. Thời gian cung cấp trước ngày 25/6/2016.

Giám đốc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa rõ cần trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện để cùng xem xét, giải quyết. Các đơn vị có thể xem Thông báo và các biểu mẫu trên website của Học viện: http://www.vnua.edu.vn/tccb mục Thi đua khen thưởng./.   

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu:VT,TC,LT(50).       

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

1. Thông báo số 783/TB-HVN ngày 10/06/2016;

2. Phụ lục kèm theo Thônng báo số 783/TB-HVN ngày 10/06/2016;

3. Các biểu mẫu

 


Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 1995 đến năm 2015

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

1995

316/ĐHI-QĐ

16/10/1995

 

 

2

1996

580/TCCB-QĐ

28/11/1996

 

 

3

1997

571/TCCB-QĐ

07/11/1997

 

 

4

1998

572/TCCB-QĐ

20/10/1998

 

 

5

1999

782/QĐ-TCCB

23/12/1999

 

 

6

2000

887/QĐ-ĐHNNI-TCCB

13/12/2000

 

 

7

2001

1073/QĐ-ĐHI-TCCB

04/11/2001

 

 

8

2002

777/QĐ-ĐHI-TCCB

06/11/2002

 

 

9

2003

1196/QĐ-ĐHI-TCCB

19/11/2003

 

 

10

2004

1144/QĐ-ĐHI-TCCB

22/11/2004

 

 

11

2005

1159/QĐ-ĐHI-TCCB

12/12/2005

 

 

12

2006

1174/QĐ-ĐHI

06/11/2006

 

 

13

2007

1566/QĐ-ĐHI

31/10/2007

2007

 

1569/QĐ-ĐHI

31/10/2007

Viện SHNN

1815/QĐ-NNI

18/12/2007

Bổ sung

14

2008

1658/QĐ-NNH

12/11/2008

2008

 

15

2009

1575/QĐ-NNH

28/10/2009

2009

 

1574/QĐ-NNH

28/10/2009

Đơn vị

16

2010

1785/QĐ-NNH

08/10/2010

2010

 

1786/QĐ-NNH

08/10/2010

Đơn vị

17

2011

1681/QĐ-NNH

04/10/2011

2011

 

1691/QĐ-NNH

04/10/2011

Đơn vị

18

2012

2057/QĐ-NNH

19/09/2012

2012

 

452/QĐ-NNH

14/03/2013

Bổ sung

2060/QĐ-NNH

19/09/2012

Đơn vị

19

2013

2018/QĐ-NNH

26/09/2013

2013

 

2251/QĐ-NNH

22/10/2013

Bổ sung

2019/QĐ-NNH

26/09/2013

Đơn vị

20

2014

1364/QĐ-HVN

07/07/2014

2014

 

1365/QĐ-NNH

07/07/2014

Đơn vị

21

2015

2292/QĐ-HVN

31/07/2015

2015

 

2293/QĐ-HVN

31/07/2015

Đơn vị

 

Danh sách các Quyết định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm 2003 đến nay

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2013

1859/QĐ-NNH

11/09/2013

1859/QĐ-NNH

 

2

2014

1363/QĐ-HVN

07/07/2014

 1363/QĐ-HVN

 

3

2015

2200/QĐ-HVN

22/07/2015

2200/QĐ-HVN

 

 

Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2014

1366/QĐ-HVN

07/07/2014

 1366/QĐ-HVN

 

2

2015

2294/QĐ-HVN

31/07/2015

2294/QĐ-HVN

 

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (880 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1223 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2733 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (421 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (421 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4388 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2163 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3210 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4266 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2808 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn