Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 19/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 04/10/2018 - 10:37:13 AM

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   1110 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    03   tháng  10  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

 

            Thực hiện Công văn số 7166/BNN-TCCB ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2018 cho cá nhân nữ và tập thể các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác nghiên cứu khoa học. Học viện thông báo, hướng dẫn để các đơn vị lựa chọn cá nhân, tập thể nữ làm công tác nghiên cứu khoa học tiêu biểu để giới thiệu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Giải thưởng trao tặng giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2018 như sau:

            1. Tiêu chuẩn

            * Cá nhân:

            - Là phụ nữ Việt Nam và đang làm công tác nghiên cứu khoa học thuộc một trong các lĩnh vực sau đây: toán học, vật lý, hoá học, sinh vật học, y học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, xây dựng, công nghệ thông tin;

            - Có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc, được ứng dụng trong thực tiễn;

            - Có đóng góp tích cực vào việc xây dựng, Bộ, ngành;

            - Giỏi trong công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ của đơn vị, Học viện, Bộ, ngành.

            * Tập thể:

            - Là tập thể/nhóm các nhà khoa học người Việt Nam, trong đó người đứng đầu là nữ và có ít nhất 70% các thành viên là nữ;

            - Có các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên như: toán học, vật lý, hoá học, sinh vật học, y học, dược học, nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng được thừa nhận và được ứng dụng trong thực tiễn;

            - Đóng góp tích cực vào việc xây dựng Bộ, ngành;

            - Các thành viên nữ trong tập thể là những phụ nữ giỏi trong công tác nghiên cứu khoa học, đóng góp cho phong trào phụ nữ của đơn vị, Học viện, Bộ, ngành, và phong trào phụ nữ cả nước.

            2. Cách tiến hành

            Hội đồng khoa học đơn vị trên cơ sở các cá nhân nữ và tập thể nữ đăng ký, tiến hành xét chọn cá nhân và tập thể có đủ tiêu chuẩn gửi về Học viện. Học viện tổ chức họp Hội đồng khoa học xét chọn cá nhân, tập thể, làm công tác nghiên cứu khoa học tiêu biểu nhất giới thiệu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Giải thưởng.

            3. Hồ sơ cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn gồm:

            - Lý lịch trích ngang + ảnh 4 x 6 và 1 ảnh nghiên cứu khoa học, ảnh tập thể ;

            - Lý lịch khoa học;

            - Báo cáo thành tích (bản đầy đủ và bản tóm tắt) kèm theo các tài liệu minh chứng (kết quả các công trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học có xác nhận của Hội đồng khoa học Bộ, ngành, địa phương), danh sách các giải thưởng, bằng khen (ghi cụ thể theo trình tự thời gian và có xác nhận của cơ quan chủ quản); bài báo (nếu có), tranh ảnh, sản phẩm... có liên quan đến thành tích của cá nhân hoặc tập thể  được đề nghị xét trao giải thưởng;

            - Biên bản họp xét của Hội đồng khoa học đơn vị;

            - Công văn đề nghị xét chọn của đơn vị.

            Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân, tập thể trong đơn vị và gửi hồ sơ về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/10/2018./.

            Các văn bản liên quan được đăng trên trang thông tin điện tử của Học viện/ Ban Tổ chức cán bộ.    

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

Các văn bản kèm theo

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (880 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1222 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2733 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (421 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (421 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4388 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2163 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3210 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4266 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2808 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn