Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 26/2/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ tư , 08/05/2019 - 2:40:26 PM

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   571 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 08   tháng  5  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

 

 

Kinh gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Thực hiện Công văn số 22/HĐQLQ ngày 8/4/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam và Công văn số 2625/BNN-TCCB ngày 18/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 cho 01 tập thể và 01 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Học viện thông báo hướng dẫn để các đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu để giới thiệu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản lý Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam như sau:

1. Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

1.1. Đối với cá nhân:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác/ học tập/ lao động, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

b) Tích cực tham gia các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ, các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước;

c) Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng và gia đình, được mọi người tin yêu;

d) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa;

đ) Được nhận một trong các mức khen thưởng sau:

- Bằng khen hoặc huân chương hoặc huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;

- Bằng sáng chế hoặc các danh hiệu, giải thưởng của Nhà nước, giải thưởng quốc tế;

- Được bình chọn là phụ nữ xuất sắc trong 5 năm liền hoặc bằng khen nhiệm kỳ của TW Hội LHPN Việt Nam (đối với cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam).

1.2. Đối với tập thể:

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

b) Tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước, có nhiều sáng kiến đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động của phong trào đơn vị phù hợp với điều kiện địa phương;

c) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước;

d) Tập thể đoàn kết, mọi thành viên luôn giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ. Luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương;

đ) Có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ từ 60% trở lên (đối với một số ngành mang tính chất đặc thù1 (1 Ngành mang tính chất đặc thù: Kỹ thuật, xây dựng …) phải có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ đạt 40% trở lên) trong đó có lãnh đạo hoặc các chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ là nữ, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho thành tích chung của đơn vị;

e) Được nhận một trong các mức khen thưởng sau:

- Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;

- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Nhà nước, Bộ/ ngành chủ quản trao tặng.

2. Cách tiến hành

Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị trên cơ sở các cá nhân nữ và tập thể nữ đăng ký, tiến hành xét chọn cá nhân và tập thể có đủ tiêu chuẩn gửi về Học viện. Học viện tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất giới thiệu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản lý Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.

3. Hồ sơ cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn gồm:

- Lý lịch trích ngang + ảnh 4 x 6

        - Bản thành tích hoạt động của cá nhân hoặc tập thể phụ nữ xuất sắc (ghi rõ ràng chi tiết cụ thể theo trình tự và có xác nhận của đơn vị) kèm theo các tài liệu minh chứng bài báo, băng đĩa, khen thưởng, tranh ảnh, sản phẩm...có liên quan đến thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét trao giải thưởng.

        - Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị;

        - Công văn đề nghị xét chọn của đơn vị.

        Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân, tập thể trong đơn vị và gửi hồ sơ về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/5/2019 ./.

       Các văn bản liên quan được đăng trên trang thông tin điện tử của Học viện/ Ban Tổ chức cán bộ/Thi đua, khen thưởng- Danh hiệu. 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

1. Thông báo số: 571 /HVN-TCCB ngày 08/05/2019

 

2. Công văn số 22/HĐQLQ ngày 8/4/2019

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (883 lượt)

Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1225 lượt)

Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2734 lượt)

Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (425 lượt)

Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (423 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4391 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2165 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3212 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4269 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2809 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn