Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ bảy, ngày 6/6/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 13/08/2019 - 1:50:44 AM

Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

Số:   1089 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 13   tháng  8  năm 2019

V/v: kết quả bầu danh hiệu

thi đua, khen thưởng

năm học 2018-2019

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện.           

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (viên chức) và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019;

Căn cứ vào kết quả bình xét thi đua từ các đơn vị và kết quả rà soát của Thường trực Hội đồng; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện họp ngày 03 tháng 8 năm 2019 đã xem xét thành tích của tập thể, cá nhân trong toàn Học viện và bỏ phiếu danh hiệu thi đua, khen thưởng: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Kết quả danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2018-2019 được đăng trên trang thông tin điện tử của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ;  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện thông báo và yêu cầu Trưởng các đơn vị thông tin cho viên chức trong đơn vị được biết, ý kiến phản ánh của các đơn vị và cá nhân gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ: Email: tccb@vnua.edu.vn) chậm nhất ngày thứ ba (ngày 20 tháng 8 năm 2019)./.                                                                                                                                              

Nơi nhận:

- Như trên

 - Lưu VT, TCCB.        

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019

 

2. Kết quả danh hiệu thi đua cơ sở

 

3. Kết quả danh hiệu, khen thưởng cấp cao (Bằng khen của: Thủ tướng, Bộ trưởng; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ)

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (08/05/2019)
 • Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (04/10/2018)
 • Thông báo số 870/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 (22/08/2018)
 • Thông báo số 740/HVN-TCCB ngày 25/07/2018 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (25/07/2018)
 • Thông báo số 1252/HVN-TCCB ngày 16/10/2017 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 (16/10/2017)
 • Thông báo số 888/HVN-TCCB ngày 03/08/2017 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 (03/08/2017)
 • Thông báo số 1344/HVN-TCCB ngày 26 tháng 9 năm 2016 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 (27/09/2016)
 • Thông báo số 1175/HVN-TCCB ngày 24/08/2016 về kết quả sơ bộ bầu danh hiệu thi đua cấp cao năm học 2015-2016 (24/08/2016)
 • Thông báo số 1076/HVN-TCCB ngày 10/08/2016 về việc xét khen thưởng cấp cao năm học 2015 - 2016 (10/08/2016)
 • Thông báo số 1036/HVN-TCCB ngày 05/08/2016 về kết quả sơ bộ bầu danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 và khen thưởng nhân Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam (05/08/2016)
 • Thông báo số 783/TB-HVN ngày 10/6/2016 hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 và Khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện (11/06/2016)
 • Thông báo số 1301/HVN-TCCB ngày 21/9/2015 về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016 (21/09/2015)
 • Thông báo số 1217/HVN-TCCB ngày 07/09/2015 về kết quả bầu danh hiệu thi đua cấp cao năm học 2014 - 2015 (07/09/2015)
 • Thông báo số 1044/HVN-TCCB ngày 06/8/2015 về việc xét khen thưởng cấp cao năm học 2014 - 2015 (06/08/2015)
 • Thông báo số 981/HVN-TCCB ngày 24/7/2015 về kết quả sơ bộ bầu danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015 (24/07/2015)
 • Thông báo số 859/HVN-TCCB ngày 23/6/2015 hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (24/06/2015)
 • Thông báo số 707/HVN-TCCB ngày 27/5/2015 Về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2014 - 2015 (01/06/2015)
 • Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 (22/05/2015)
 • Thông báo số 598/HVN-TCCB ngày 15/5/2015 về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến (15/05/2015)
 • Thông báo số 405/HVN-TCCB ngày 14/4/2015 hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 (14/04/2015)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1089/HVN-TCCB ngày 13/08/2019 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (965 lượt)

  Thông báo số 138/HVN-TCCB ngày 10/07/2019 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2018- 2019 (1268 lượt)

  Công văn số 746/HVN-TCCB ngày 06/06/2019 về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 (2798 lượt)

  Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (457 lượt)

  Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (456 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4445 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2211 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3246 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4310 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2841 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn