Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 22/5/2019 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 01/06/2018 - 6:17:23 PM

Thông báo số 530/HVN-TCCB ngày 31/05/2018 về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   530 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    31   tháng  5  năm 2018

V/v: Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

            Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức;

            Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là Nghị định 56); Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

           Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 như sau:

          I. THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VÀ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

          Mốc thời gian đánh giá, phân loại và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 được tính từ 01/7/2017 đến hết 30/6/2018.

            II. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

1.       Đối tượng    

a) Tất cả công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Học viện (gọi chung là viên chức), bao gồm: viên chức được Học viện chi trả lương và đơn vị chi trả lương đều được đánh giá hàng năm, kể cả viên chức đi học ở nước ngoài và viên chức nữ nghỉ thai sản theo quy định của Nhà nước.

b) Các trường hợp khác:

- Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện thực hiện theo hướng dẫn riêng.

          - Trường hợp viên chức thay đổi vị trí việc làm (điều động/luân chuyển) nội bộ trong Học viện thì đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại trên cơ sở kết hợp với ý kiến nhận xét (bằng văn bản) của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

            - Không xem xét đánh giá, phân loại đối với trường hợp viên chức đang nghỉ việc không hưởng lương và tạm hoãn hợp đồng lao động/làm việc.

2. Nội dung, tiêu chí đánh giá viên chức

2.1. Nội dung đánh giá

a) Viên chức được xem xét đánh giá theo các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện công việc/nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết;

- Thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

b) Riêng đối với viên chức quản lý ngoài những nội dung nêu trên còn xem xét thêm các nội dung sau:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

2.2. Tiêu chí đánh giá

Thực hiện theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (phụ lục kèm theo). Ngoài ra, các đơn vị cần lưu ý những nội dung chính sau:

a) Đánh giá, xếp loại ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cần phải có thêm các tiêu chí sau:

- Có thời gian làm việc tại Học viện trong năm học đủ 12 tháng (không bao gồm các viên chức đi học tập, công tác được hưởng 40% lương);

- Tổng số điểm trừ của cá nhân trong năm học theo Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện không quá 8 điểm;

- Có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến đề xuất được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động của Học viện như sau:

+ Chủ biên sách phục vụ đào tạo (giáo trình, chuyên khảo, tham khảo, hướng dẫn) đã được thẩm định chính thức đúng thời hạn theo quyết định giao;

+ Chủ biên, tác giả dịch thuật: sách phục vụ đào tạo, dịch thuật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Học viện và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp đã được thẩm định đúng thời hạn theo quyết định giao (với những nhiệm vụ được Học viện giao).

+ Tác giả ít nhất 02 sản phẩm khoa học: bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm theo các hội đồng chức danh GS, PGS; tham luận khoa học của Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Hội thảo có yếu tố quốc tế đã được đăng trong kỷ yếu hội thảo; biên soạn 1 chương giáo trình, tập bài giảng đã nghiệm thu đúng thời hạn; 01 bài đăng trong sách tham khảo, chuyên khảo đã xuất bản; thành viên trực tiếp tham gia 01 đề tài cấp quốc gia đã được nghiệm thu đúng thời hạn, đạt loại khá trở lên;

+ Tác giả 02 tham luận khoa học được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế;

+ Tác giả hoặc đồng tác giả 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và SCOPUS;

+ Chủ nhiệm đề tài cấp Học viện đã nghiệm thu đúng thời hạn, đạt loại khá trở lên;

+ Chủ nhiệm hoặc thư ký đề tài cấp quốc gia (Nhà nước); chủ nhiệm hoặc người được giao chủ trì thực hiện các dự án, đề án cấp bộ và tương đương; chủ nhiệm đề tài cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đúng thời hạn, đạt loại khá trở lên;

+ Tác giả sáng kiến (chiếm tỉ trọng 60% trở lên) đã được công nhận;

+ Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong thời gian 04 năm kể từ khi Học viện có quyết định cử đi đào tạo;

+ Chủ trì xây dựng mới ít nhất 01 quy định, quy chế, đề án của Học viện được áp dụng có hiệu quả;

+ Chủ trì đề tài cấp Học viện đã được Giám đốc Học viện phê duyệt (đối với viên chức không phải là giảng viên).

b) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại ở mức cao nhất là Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

- Viên chức mới được tuyển dụng, hợp đồng lao động có thời gian làm việc dưới 10 tháng (trừ trường hợp thuyên chuyển công tác ở nơi khác về Học viện);

- Viên chức nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội có thời gian làm việc dưới 12 tháng;

          - Viên chức đi học tập, bồi dưỡng  trong nước hoặc nước ngoài được Giám đốc Học viện đồng ý và có báo cáo kết quả gửi về đơn vị từ đạt yêu cầu trở lên, không vi phạm kỷ luật tại cơ sở đào tạo;

- Tổng số điểm trừ của cá nhân trong năm học theo Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện từ 8 điểm đến 12 điểm;

- Quá hạn hoàn thành đề tài NCKH, đề án, dự án, chậm nộp báo cáo khoa học (theo quy định về Quản lý khoa học và Công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-HVN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện);

- Gia hạn thời gian học cao học theo quyết định cử đi học từ ≤ 03 tháng;

- Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ  ≤ 06 tháng;

- Quá hạn hoàn thành hợp đồng sách phục vụ đào tạo+.

c) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức cao nhất là Hoàn thành nhiệm vụ

- Gia hạn cao học từ  > 03 tháng đến ≤ 06 tháng;

- Gia hạn nghiên cứu sinh thời gian từ > 06 tháng đến ≤ 12 tháng.

- Tổng số điểm trừ của cá nhân trong năm học theo Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện từ 12 điểm đến dưới 16 điểm.

d) Các trường hợp sau đánh giá, phân loại mức Không hoàn thành nhiệm vụ

- Viên chức bị người có thẩm quyền phê bình bằng văn bản hoặc vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

- Thiếu giờ dạy, thiếu giờ nghiên cứu khoa học (số giờ không bù đủ cho nhau);

- Gia hạn cao học > 06 tháng, nghiên cứu sinh > 12 tháng;

- Tổng số điểm trừ của cá nhân trong năm học theo Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Giám đốc Học viện từ 16 điểm trở lên.

          3. Phân loại, đánh giá

            Căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại theo Điều 42 Luật Viên chức như sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c) Hoàn thành nhiệm vụ.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ.    

4. Phân cấp đánh giá, phân loại

            a) Giám đốc Học viện trực tiếp đánh giá, phân loại đối với Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện trên cơ sở đề nghị của đơn vị.

            b) Đối với khoa: Trưởng khoa đánh giá, phân loại Phó Trưởng khoa và Trưởng bộ môn; Trưởng Bộ môn đánh giá, phân loại Phó Trưởng bộ môn và viên chức trong Bộ môn.  

c) Đối với các đơn vị khác: Trưởng đơn vị đánh giá, phân loại đối với Phó Trưởng đơn vị và viên chức trong đơn vị.

 5. Trình tự, thủ tục đánh giá

             a) Bước 1: Viên chức tự đánh giá, phân loại (theo mẫu).

             b) Bước 2: Tổ chức họp đơn vị để viên chức trình bày kết quả đánh giá, phân loại của mình để các thành viên dự họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. Cuộc họp đơn vị được tổ chức như sau:

            b1) Đối với các Khoa:

            - Trưởng Bộ môn tổ chức cuộc họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự là toàn thể viên chức trong bộ môn.

            - Trưởng khoa tổ chức cuộc họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự: Lãnh đạo khoa, Trưởng các bộ môn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Đại diện Đoàn TNCS HCM là viên chức.

            b2) Đối với các đơn vị khác:

            Trưởng đơn vị tổ chức cuộc họp đánh giá, phân loại với thành phần tham dự là toàn thể viên chức        

          Lưu ý:

          - Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý:

+ Trưởng khoa, Trưởng đơn vị phải trình bày kết quả đánh giá, phân loại của mình trước cuộc họp đơn vị để các thành viên dự họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

         + Xin ý kiến nhận xét bằng văn bản của cấp ủy: Ban Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Học viện xin ý kiến của Đảng ủy Học viện nhận xét đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Học viện,Trưởng đơn vị xin ý kiến của Chi ủy cơ sở tại đơn vị nhận xét đối với viên chức quản lý từ phó trưởng đơn vị trở xuống.

          - Đối với viên chức không thực hiện viết tự đánh giá, phân loại, không có mặt để trình bày báo cáo tự đánh giá thì đơn vị vẫn tiến hành đóng góp ý kiến, ghi vào biên bản cuộc họp để làm căn cứ đánh giá ở các bước tiếp theo.

          c) Bước 3: Trưởng đơn vị đối chiếu với các tiêu chí quy định và trên cơ sở Phiếu đánh giá, phân loại viên chức, ý kiến của thành viên dự họp và ý kiến của chi ủy quyết định đánh giá, phân loại đối với từng viên chức.

Lưu ý: Không thực hiện việc lấy phiếu của tập thể viên chức trong đơn vị về việc đánh giá, phân loại viên chức.

            III.  BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

          Thực hiện theo Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

1. Danh hiệu thi đua

 Các đơn vị tổ chức bình xét các danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc.

a) Chiến sỹ thi đua cơ sở:

 - Tỷ lệ đề nghị cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của đơn vị tối đa không quá 15% tổng số các cá nhân của đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó lãnh đạo (những người được hưởng phụ cấp chức vụ) chiếm không quá 50%. Nếu có số dư thì được làm tròn. Các đơn vị lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp theo số phiếu bầu (trong trường hợp các cá nhân có số phiếu bầu bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng/Trưởng đơn vị xem xét quyết định).

- Đối với Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện không tính trong tỷ lệ các đơn vị.

- Đối với những đơn vị trực thuộc Học viện có số lượng nhỏ hơn 10 người thì tùy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện xem xét, quyết định.

b) Tập thể Lao động tiên tiến: Áp dụng đối với tập thể như: Bộ môn, khoa, phòng, ban và tương đương.

c) Tập thể Lao động xuất sắc: Chỉ áp dụng đối với tập thể là các đơn vị trực thuộc Học viện như: Khoa, phòng, ban và tương đương.

2. Danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp cao

a) Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

Các đơn vị tổ chức bình xét danh Chiến sỹ thi đua cấp Bộ theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 của Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-NNH ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

b) Khen thưởng

Các đơn vị tổ chức bình xét khen thưởng tập thể và cá nhân, gồm: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18 của Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-NNH ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Lưu ý: Số lượng cá nhân đề nghị Bộ trưởng tặng Bằng khen trong toàn Học viện không quá 3% số lượng cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong toàn Học viện vì vậy các đơn vị lập danh sách xếp thứ tự ưu tiên.

 Các trường hợp không thuộc đối tượng xét bằng khen của Bộ trưởng lần này gồm: Tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen cấp Bộ năm 2016, 2017.

c) Sáng kiến cấp Bộ

Các đơn vị đề nghị đối với cả cá nhân không được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở nhưng có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Bộ trở lên được nghiệm thu áp dụng có hiệu quả trong 3 năm gần đây.

            3. Kỷ niệm chương

a) Các đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" và "Vì sự nghiệp Phát triển nông nghiệp và nông thôn" theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 của Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-NNH ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

b) Cá nhân đối chiếu tiêu chuẩn, viết báo cáo thành tích (theo mẫu); Đơn vị lập danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn và gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 10 tháng 8 năm 2018.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Trưởng đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị mình quản lý các văn bản liên quan.

            2. Tổ chức họp đánh giá, phân loại viên chức và thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng theo quy định, tổ chức xét thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

3. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại và bình xét danh hiệu thi đua về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và qua email: pvdong@vnua.edu.vn thời gian chậm nhất là ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Lưu ý: Các đơn vị xét trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số thành viên Hội đồng được tham gia ý kiến (riêng đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở,  Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Sáng kiến cấp Bộ cá nhân phải đạt từ 90% số phiếu bầu đồng ý trở lên, tính trên tổng số thành viên Hội đồng được xin ý kiến).

4. Hồ sơ bao gồm:

a) Đối với đánh giá, phân loại viên chức

- Phiếu đánh giá, phân loại viên chức;

- Biên bản họp của đơn vị, bộ môn;

- Danh sách tổng hợp đánh giá, phân loại viên chức;

- Ý kiến nhận xét của cấp ủy đối với viên chức quản lý.

b) Đối với bình xét danh hiệu thi đua năm học: Theo biểu mẫu Quy định công tác thi đua, khen thưởng và phụ lục kèm theo.

             5. Các đơn vị chức năng cung cấp thông tin:

Ban Tổ chức cán bộ, Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, Tài chính và Kế toán, Khoa học công nghệ, Thanh tra, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo; Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng Học viện; Nhà xuất bản Học viện; Trung tâm Thông tin - Thư viện Lương Định Của, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Ban Thanh tra nhân dân Học viện; Công đoàn Học viện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện có trách nhiệm gửi báo cáo, số liệu liên quan đến công tác đánh giá, phân loại viên chức và bình xét thi đua cho Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện để việc xét duyệt được thuận lợi, chính xác. Thời gian cung cấp trước ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa rõ cần trao đổi với Thường trực Hội đồng Thi đua Học viện để cùng xem xét, giải quyết. Các đơn vị có thể xem Thông báo và các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ./.   

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 530/HVN-TCCB ngày 31/05/2018

 

2. Mẫu biểu

 

3. Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại, thi đua các năm.

 

 

 

Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 1995 đến nay

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

1995

316/ĐHI-QĐ

16/10/1995

 

 

2

1996

580/TCCB-QĐ

28/11/1996

 

 

3

1997

571/TCCB-QĐ

07/11/1997

 

 

4

1998

572/TCCB-QĐ

20/10/1998

 

 

5

1999

782/QĐ-TCCB

23/12/1999

 

 

6

2000

887/QĐ-ĐHNNI-TCCB

13/12/2000

 

 

7

2001

1073/QĐ-ĐHI-TCCB

04/11/2001

 

 

8

2002

777/QĐ-ĐHI-TCCB

06/11/2002

 

 

9

2003

1196/QĐ-ĐHI-TCCB

19/11/2003

 

 

10

2004

1144/QĐ-ĐHI-TCCB

22/11/2004

 

 

11

2005

1159/QĐ-ĐHI-TCCB

12/12/2005

 

 

12

2006

1174/QĐ-ĐHI

06/11/2006

 

 

13

2007

1566/QĐ-ĐHI

31/10/2007

2007

 

1569/QĐ-ĐHI

31/10/2007

Viện SHNN

1815/QĐ-NNI

18/12/2007

Bổ sung

14

2008

1658/QĐ-NNH

12/11/2008

2008

 

15

2009

1575/QĐ-NNH

28/10/2009

2009

 

1574/QĐ-NNH

28/10/2009

Đơn vị

16

2010

1785/QĐ-NNH

08/10/2010

2010

 

1786/QĐ-NNH

08/10/2010

Đơn vị

17

2011

1681/QĐ-NNH

04/10/2011

2011

 

1691/QĐ-NNH

04/10/2011

Đơn vị

18

2012

2057/QĐ-NNH

19/09/2012

2012

 

452/QĐ-NNH

14/03/2013

Bổ sung

2060/QĐ-NNH

19/09/2012

Đơn vị

19

2013

2018/QĐ-NNH

26/09/2013

2013

 

2251/QĐ-NNH

22/10/2013

Bổ sung

2019/QĐ-NNH

26/09/2013

Đơn vị

20

2014

1364/QĐ-HVN

07/07/2014

2014

 

1365/QĐ-NNH

07/07/2014

Đơn vị

21

2015

2292/QĐ-HVN

31/07/2015

2015

 

2293/QĐ-HVN

31/07/2015

Đơn vị

22

2016

2347/QĐ-HVN

10/08/2016

2016

 

2348/QĐ-HVN

10/08/2016

Đơn vị

23

2017

3229/QĐ-HVN

09/08/2017

2017

 

3227/QĐ-HVN

09/08/2017

Đơn vị

 

 

Danh sách các Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2014

1366/QĐ-HVN

07/07/2014

 1366/QĐ-HVN

 

2

2015

2294/QĐ-HVN

31/07/2015

2294/QĐ-HVN

 

3

2016

2349/QĐ-HVN

10/08/2016

2349/QĐ-HVN

 

4

2017

3228/QĐ-HVN

09/08/2017

3228/QĐ-HVN

 

 

Danh sách các Quyết định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ năm 2013 đến nay

 

STT

Năm

Số, ký hiệu

 Quyết định

Ngày tháng năm

Bản có dấu đỏ (PDF)

Ghi chú

1

2013

1859/QĐ-NNH

11/09/2013

1859/QĐ-NNH

 

2

2014

1363/QĐ-HVN

07/07/2014

 1363/QĐ-HVN

 

3

2015

2200/QĐ-HVN

22/07/2015

2200/QĐ-HVN

 

4

2016

2180/QĐ-HVN

03/08/2016

2180/QĐ-HVN

 

5

2017

3101/QĐ-HVN

28/07/2017

3101/QĐ-HVN

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Quyết định số 3101/QĐ-HVN ngày 28/07/2017 về việc Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017 (01/08/2017)
 • Thông báo số 152/HVN-TCCB ngày 17/07/2017 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017 (17/07/2017)
 • Thông báo số 614/HVN-TCCB ngày 25/05/2017 về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 (25/05/2017)
 • Câu hỏi sau buổi tập huấn Quy trình giải quyết công việc (06/09/2016)
 • Thông báo số 152/TB-TCCB ngày 05/09/2016 về việc góp ý cho Nội dung, tiêu chí, thang điểm trừ đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng thàng (05/09/2016)
 • Quyết định số 2180/QĐ-HVN ngày 03/08/2016 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016 (03/08/2016)
 • Thông báo số 127/TTB-TCCB ngày 19/07/2016 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016 (19/07/2016)
 • Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 Về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng tháng (01/03/2016)
 • Quyết định số 2200/QĐ-HVN ngày 22/7/2015 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2014 - 2015 (03/08/2015)
 • Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 13/7/2015 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức năm học 2014-2015 (13/07/2015)
 • Quyết định số 1363/QĐ-HVN ngày 07/7/2014 về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)
 • Thông báo số 665/NNH-TCCB ngày 25/6/2014 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2013-2014 (25/06/2014)
 • Thông báo số 609/NNH-TCCB ngày 17/6/2014 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2013-2014 (17/06/2014)
 • Quyết định số 1859/QĐ-NNH ngày 11/9/2013 về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức năm học 2012 - 2013 (16/09/2013)
 • Thông báo số 941/NNH-TCCB ngày 03/09/2013 Về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2012-2013 (03/09/2013)
 • Thông báo số 929/NNH-TCCB ngày 27/8/2013 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2012-2013 (27/08/2013)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 571/HVN-TCCB ngày 08/05/2019 về việc xét chọn Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 (217 lượt)

  Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (291 lượt)

  Thông báo số 870/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 (762 lượt)

  Thông báo số 740/HVN-TCCB ngày 25/07/2018 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (1015 lượt)

  Quyết định số 2074/QĐ-HVN ngày 19/07/2018 về kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018 (299 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4207 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2020 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3098 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4156 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2676 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

   Thông báo số 462/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn