Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 22/2/2019 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Thi đua khen thưởng
QĐ Khen thưởng
Danh hiệu NGND, NGƯT
Đánh giá, phân loại
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 09/07/2018 - 9:23:07 PM

Thông báo số 130/HVN-TCCB ngày 09/07/2018 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số: 130 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    09   tháng  7  năm 2018

V/v: kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1487/QĐ-HVN ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 530/HVN-TCCB ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động (viên chức) và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018;

Trên cơ sở phiếu tự đánh giá, phân loại của từng viên chức, kết quả đánh giá, phân loại viên chức của Trưởng đơn vị và thông tin cung cấp từ các ban chức năng, Học viện đã rà soát, tổng hợp và thông báo kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức trong toàn Học viện năm học 2017 - 2018 trên thông tin điện tử của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ;  

Để đảm bảo quyền lợi cho viên chức, Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức trong đơn vị được biết về kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức của Học viện năm học 2017 - 2018, mọi ý kiến phản ánh gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ: Phan Văn Đồng, Email: Pvdong@vnua.edu.vn, ĐT: 0915785256) chậm nhất vào thứ sáu (ngày 13 tháng 7 năm 2018)./.   

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu TCCB.

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Cúc

 

Kết quả sơ bộ đánh giá, phân loại viên chức của Học viện năm học 2017 - 2018

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 530/HVN-TCCB ngày 31/05/2018 về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (01/06/2018)
 • Quyết định số 3101/QĐ-HVN ngày 28/07/2017 về việc Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017 (01/08/2017)
 • Thông báo số 152/HVN-TCCB ngày 17/07/2017 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2016 - 2017 (17/07/2017)
 • Thông báo số 614/HVN-TCCB ngày 25/05/2017 về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 (25/05/2017)
 • Câu hỏi sau buổi tập huấn Quy trình giải quyết công việc (06/09/2016)
 • Thông báo số 152/TB-TCCB ngày 05/09/2016 về việc góp ý cho Nội dung, tiêu chí, thang điểm trừ đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng thàng (05/09/2016)
 • Quyết định số 2180/QĐ-HVN ngày 03/08/2016 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016 (03/08/2016)
 • Thông báo số 127/TTB-TCCB ngày 19/07/2016 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 - 2016 (19/07/2016)
 • Thông báo số 250/TB-HVN ngày 01/03/2016 Về việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng tháng (01/03/2016)
 • Quyết định số 2200/QĐ-HVN ngày 22/7/2015 về việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2014 - 2015 (03/08/2015)
 • Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 13/7/2015 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức năm học 2014-2015 (13/07/2015)
 • Quyết định số 1363/QĐ-HVN ngày 07/7/2014 về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động năm học 2013 - 2014 (11/07/2014)
 • Thông báo số 665/NNH-TCCB ngày 25/6/2014 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2013-2014 (25/06/2014)
 • Thông báo số 609/NNH-TCCB ngày 17/6/2014 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2013-2014 (17/06/2014)
 • Quyết định số 1859/QĐ-NNH ngày 11/9/2013 về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức năm học 2012 - 2013 (16/09/2013)
 • Thông báo số 941/NNH-TCCB ngày 03/09/2013 Về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2012-2013 (03/09/2013)
 • Thông báo số 929/NNH-TCCB ngày 27/8/2013 về kết quả sơ bộ đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2012-2013 (27/08/2013)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1110/HVN-TCCB ngày 03/10/2018 về việc xét chọn Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 (245 lượt)

  Thông báo số 870/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 (714 lượt)

  Thông báo số 740/HVN-TCCB ngày 25/07/2018 về kết quả bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 (982 lượt)

  Quyết định số 2074/QĐ-HVN ngày 19/07/2018 về kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018 (259 lượt)

  Thông báo số 130/HVN-TCCB ngày 09/07/2018 về kết quả sơ bộ đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm học 2017 - 2018 (957 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4135 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1965 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3057 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4121 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2636 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

   Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn