Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 9/12/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 26/03/2012 - 8:23:06 AM

Thông báo số 245/NNH-TCCB ngày 26/3/2012 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

—————————

Số:   245 /NNH-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    26   tháng  3  năm 2012

Về việc kê khai tài sản, thu nhập

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị  trong Trường

 

            Thực hiện Công văn số 1622/BGDĐT-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011. Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai đến các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập như sau:

            1. Kê khai lần đầu và kê khai bổ sung năm 2011

            1.1. Đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập được quy định tại: Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ); Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và Thông tư số 2442/2007/TT-TCCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP; Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TCCP; Công văn số 395/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ ngày 08/03/2010 về việc đính chính Thông tư số 01/2010/TT-TTCP.

            1.2. Quy định về kê khai tài sản, thu nhập năm 2011

                Thời gian tính kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 được tính từ 01/01/2011 đến 31/12/2011.

                + Đối với những cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà chưa kê khai tài sản, thu nhập thì phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (theo mẫu số 1).

                + Đối với những cán bộ, viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập mà đã kê khai thì phải kê khai bổ sung (theo mẫu kê khai bổ sung).

            2. Thời hạn hoàn thành

            Các cán bộ, viên chức thuộc một trong các đối tượng nêu trên có nghĩa vụ kê khai trong thời gian từ nay đến hết ngày 12/4/2012. Để đảm bảo bí mật nội dung kê khai theo quy định tại Điều 7 Nghị định 37/2007/NĐ-CP, sau khi kê khai xong đề nghị cán bộ, viên chức nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ và thực hiện 02 bản Giấy giao nhận (theo mẫu số 2).

Cán bộ, viên chức thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập mà không kê khai sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

            Các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn được đăng tải trên website của Phòng Tổ chức cán bộ tại địa chỉ: http://www.hua.edu.vn/tccb (Mục Văn bản - Biểu mẫu).

Ban Giám hiệu thông báo và đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức nghiên cứu kỹ biểu mẫu, các hướng dẫn kèm theo để kê khai cho chính xác không để xảy ra sai sót, vướng mắc về sau khi có yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị, cán bộ, viên chức phản ảnh kịp thời về Phòng Tổ chức cán bộ để nghiên cứu giải quyết.

 

HIỆU TRƯỞNG

Trần Đức Viên (đã ký)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TC, LT(40)

 

 

Mẫu kê khai lần đầu: Mẫu số 1.

 

Mẫu kê khai bổ sung: Mẫu kê khai bổ sung

 

Giấy giao nhận (theo mẫu số 2).

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 943/NNH-TCCB ngày 15/9/2011 về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2012 (15/09/2011)
 • Thông báo số 05/NNH-TCCB ngày 07/01/2011 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 (08/01/2011)
 • Thông báo số 175/NNH-TCCB ngày 01/11/2010 về việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (01/11/2010)
 • Thông báo số 24/NNH-TCCB ngày 01/02/2010 về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2010 (01/02/2010)
 • Danh sách cán bộ, viên chức (21/10/2009)
 • Thông báo về việc đổi tên một số đơn vị trong Trường (11/10/2009)
 • Đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập (29/05/2009)
 • Thông báo số 105/NNH-TCCB ngày 07/04/2009 về việc Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP (08/04/2009)
 • Về việc đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (15/03/2008)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (12658 lượt)

  Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (1648 lượt)

  Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (1254 lượt)

  Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 (1970 lượt)

  Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 (1190 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4862 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2566 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3749 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4842 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3125 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn