Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ sáu, ngày 9/12/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 31/05/2013 - 3:24:53 PM

Công văn số 80/ HĐCDGSNN ngày 31/5/2013 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc hướng dẫn xét GS, PGS năm 2013

HĐCD GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

—————————

Số:   80 / HĐCDGSNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    31   tháng  5  năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

             - Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2013

 

Để tổ chức thực hiện tốt đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2013, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) yêu cầu các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2013 thực hiện một số việc sau:

1. Về các giấy tờ minh chứng chương trình đề tài NCKH đã được nghiệm thu

Khoản 8, Điều 11, Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT, ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư quy định “Chương trình, đề tài NCKH đã được nghiệm thu, gồm: Quyết định hoặc hợp đồng giao thực hiện chương trình hoặc đề tài NCKH; Biên bản nghiệm thu đề tài; Báo cáo tóm tắt thực hiện đề tài của chủ nhiệm đề tài khi nghiệm thu. Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của thủ trưởng cơ sở GDĐH và biên bản thẩm định sách của Hội đồng thẩm định sách có thẩm quyền”.

            Ứng viên GS, PGS phải nộp đầy đủ tài liệu, giấy tờ quy định trên để minh chứng đề tài NCKH đã được nghiệm thu. Trong trường hợp ứng viên đã hoàn thành đề tài nhưng không tìm lại được các chứng từ thì phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp quản lý đề tài NCKH đó sao lục và xác nhận các nội dung liên quan đến đề tài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung xác nhận.

            2. Về việc bỏ phiếu tín nhiệm

            Việc bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở phải được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và chỉ tiến hành một lần.

            Yêu cầu các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2013 thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời Thường trực HĐCDGSNN để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐCDGSNN (để báo cáo);

- Website HĐCDGSNN;

- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Nhung

 

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Công văn số 72/HĐCDGSNN ngày 22/5/2013 về việc Tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2013 (24/05/2013)
 • Hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 (14/05/2013)
 • Thông báo số 268/NNH-TCCB ngày 22/3/2013 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2013 (22/03/2013)
 • Thông báo số 72/NNH-TCCB ngày 24/01/2013 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (24/01/2013)
 • Thông báo số 1327/NNH-TCCB ngày 27/12/2012 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư (27/12/2012)
 • Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012 (07/12/2012)
 • Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 07/11/2012 của Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2012 (07/11/2012)
 • Thông báo số 03/TB-HĐCDGSCS ngày 19/9/2012 Về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012 (19/09/2012)
 • Thông báo số 02/TB-HĐCDGSCS ngày 18/9/2012 của HĐCD giáo sư cơ sở về báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ (18/09/2012)
 • Thông báo số 01/TB-HĐCDGSCS ngày 13/9/2012 của HĐ CDGS Cơ sở về kế hoạch làm việc của HĐ và Báo cáo KH tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ (13/09/2012)
 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định công nhận, hủy bỏ công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh PGS, GS (12/09/2012)
 • Mẫu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 (07/06/2012)
 • Công văn số 64a/HĐCDGSNN ngày 04/6/2012 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc thay đổi lịch và Tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012 (07/06/2012)
 • Thông báo số 438/NNH-TCCB ngày 15/5/2012 Về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2012 (16/05/2012)
 • Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (08/05/2012)
 • Thông báo số 254/NNH-TCCB ngày 28/3/2012 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (28/03/2012)
 • Thông báo số 238/NNH-TCCB ngày 22/3/2012 về việc xem xét số lượng chức danh GS, PGS cần bổ nhiệm năm 2012 (22/03/2012)
 • Quyết định số 177/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03/11/2001 về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 (04/11/2011)
 • Thông báo số 02/TB-HĐCDGSCS ngày 05/8/2011 Về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư đợt năm 2011 (05/08/2011)
 • Thông báo số 01/TB-HĐCDGSCS ngày 28/7/2011 về việc Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ (29/07/2011)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (656 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (503 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (833 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (936 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (538 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4862 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2566 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3749 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4842 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3125 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn