Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 18/06/2015 - 3:12:20 PM

Thông báo số 825/HVN-TCCB ngày 18/6/2015 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HĐCD GIÁO SƯ CƠ SỎ

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   825 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    18   tháng  6  năm 2015

V/v: Báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ

 

 

Kính gửi: Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh

             giáo sư và phó giáo sư năm 2015

 

            Căn cứ quy định tại các văn bản pháp quy về việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2015;

            Thực hiện các bước trong quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2015;

            Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ứng viên tại phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2015;

            Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để các ứng viên (có tên trong danh sách đính kèm) chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quanthẩm định trình độ ngoại ngữ:

            1. Thời gian: bắt đầu từ lúc 08h00 ngày 06/7/2015 (Ứng viên đến trước 30 phút để chuẩn bị).

            2.  Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Tầng 4, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

            3. Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ

            a) Báo cáo khoa học tổng quan

            Ứng viên chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quan theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bằng tiếng Việt và phôtô thành 18 cuốn cho các thành viên trong Hội đồng. Ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan trên PowerPoint trong thời gian không quá 15 phút và trả lời các câu hỏi của Hội đồng (Hội đồng có thể đặt các câu hỏi để kiểm tra việc giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên).

            b) Thẩm định trình độ ngoại ngữ

            Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư sẽ được thẩm định về sự thành thạo của 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp và Trung. Ứng viên đăng ký xét tiêu công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư sẽ được thẩm định sự thành thạo 1 ngoại ngữ bất kỳ mà mình đăng ký. Bên cạnh việc thẩm định sự thành thạo ngoại ngữ do ứng viên đăng ký, tất cả các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư sẽ được kiểm tra về giao tiếp được bằng tiếng Anh.

            Ứng viên được yêu cầu dịch 01 trang tài liệu tiếng Việt liên quan đến chuyên môn của ứng viên do Hội đồng cung cấp sang tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký thẩm định. Thời gian chuẩn bị là 30 phút; sau đó ứng viên trình bày tóm tắt nội dung trang tài liệu đó bằng tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký thẩm định và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

Thứ tự, thời gian báo cáo khoa học tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên như trong danh sách đính kèm.

            Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu các ứng viên chủ động sắp xếp công tác để thực hiện đúng lịch trình kế hoạch trên./.

 

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - HĐCDGSNN (để b/c);

  - Thành viên HĐCDGSCS;

  - Lưu VT, TCCB, HĐCDGSCS.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Viên

           

 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN

BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN VÀ THẨM ĐỊNH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Thông báo số    825   /HVN-TCCB ngày  18 tháng 6 năm 2015)

 

TT

Thời gian

từ: …  tới: …

Họ và tên

Ngoại ngữ

thẩm định

Đăng ký xét

chức danh

1

08h00 - 08h30

Phạm Tiến Dũng

Tiếng Anh

GS

2

08h30 - 09h00

Nguyễn Văn Thanh

Tiếng Anh

GS

3

09h00 - 09h30

Ngô Thế Ân

Tiếng Anh

PGS

4

09h30 - 10h00

Hà Viết Cường

Tiếng Anh

PGS

5

10h00 - 10h30

Phạm Kim Đăng (*)

Tiếng Pháp

PGS

6

10h30 - 11h00

Tăng Thị Hạnh

Tiếng Anh

PGS

7

11h00 - 11h30

Trần Thị Minh Hằng

Tiếng Anh

PGS

8

13h30 - 14h00

Vũ Thị Thu Hiền

Tiếng Anh

PGS

9

14h00 - 14h30

Nguyễn Quang Học

Tiếng Anh

PGS

10

14h30 - 15h00

Nguyễn Phượng Lê

Tiếng Anh

PGS

11

15h00 - 15h30

Đặng Thuý Nhung

Tiếng Anh

PGS

12

15h30 - 16h00

Trần Văn Quang

Tiếng Anh

PGS

13

16h30 - 17h00

Đỗ Thị Tám

Tiếng Anh

PGS

14

17h00 - 17h30

Phan Thị Vân

Tiếng Anh

PGS

 

Ghi chú: 

            1. Thời gian trên bao gồm cả phần chuẩn bị dịch tài liệu trong 30 phút.

            2. (*) thẩm định trình độ giao tiếp được bằng tiếng Anh.

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 804/HVN-TCCB ngày 15/06/2015 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (15/06/2015)
 • Quyết định số 696/QĐ-HVN ngày 25/03/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (25/03/2015)
 • Thông báo số 191/HVN-TCCB ngày 03/3/2015 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (03/03/2015)
 • Thông báo số 131/HVN-TCCB ngày 05/02/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (06/02/2015)
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (22/01/2015)
 • Thông báo số 57/HVN-TCCB ngày 15/01/2015 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (15/01/2015)
 • Thông báo số 05 /TB-HĐCDGSLNNL về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (13/12/2014)
 • Thông báo số 04/HĐCDGSLNNL ngày 28/11/2014 của HDCDGS Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp về báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ (29/11/2014)
 • Thông báo số 1290/HVN-TCCB ngày 11/11/2014 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014 (11/11/2014)
 • Thông báo số 2764/HVN-TCCB ngày 03/11/2014 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (03/11/2014)
 • Thông báo số 1216/HVN-TCCB ngày 27/10/2014 về kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (27/10/2014)
 • Thông báo số 782/HVN-TCCB ngày 24/7/2014 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2014 (24/07/2014)
 • Quyết định số 2549/QĐ-NNH ngày 02/12/2013 về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (03/12/2013)
 • Thông báo số 1302/NNH-TCCB ngày 15/11/2013 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (15/11/2013)
 • Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2013 (07/11/2013)
 • Thông báo số 1251/NNH-TCCB ngày 07/11/2013 về việc đề xuất bổ sung số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 (07/11/2013)
 • Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (05/11/2013)
 • Thông báo số 770/NNH-TCCB ngày 16/7/2013 về việc thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đợt năm 2013 (16/07/2013)
 • Thông báo số 02/TB- HĐCDGSCS ngày 15/7/2013 về việc báo cáo khoa học tổng quan (15/07/2013)
 • Thông báo số 01/TB-HĐCDGSCS ngày 02/07/2013 của HĐCDGS cơ sở về kế hoạch làm việc của HĐ và Báo cáo KH tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ (02/07/2013)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (737 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (602 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (905 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (1000 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (577 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2697 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn