Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ ba, ngày 11/8/2020 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 07/11/2017 - 3:56:22 PM

Thông báo số 247/HĐCDGSCS-HVN ngày 06/11/2017 của HĐ Chức danh giáo sư cơ sở năm 2017 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ

HĐCD GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

HĐCD GIÁO SƯ CƠ SỞ

HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   247/HĐCDGSCS-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày  06  tháng  11  năm 2017

V/v: Kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ

 

 

            Kính gửi:  - Các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở;

                           - Các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh

                             giáo sư và phó giáo sư năm 2017.

 

            Căn cứ quy định tại các văn bản quy định về việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2017;

            Căn cứ kết luận của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam họp ngày 06 tháng 11 năm 2017;

            Thực hiện các bước trong quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2017;

            Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) thông báo kế hoạch làm việc của Hội đồng, hình thức báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ như sau:

            1. Kế hoạch làm việc

            a) Phiên thứ nhất

            + Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2017. Thời gian Hội đồng bắt đầu làm việc từ 08 giờ 00.

            + Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            + Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng

            + Nội dung:

            - Thảo luận và tổng hợp về kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư của các ứng viên;

            - Biểu quyết danh sách những ứng viên được mời trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ.

            b) Phiên thứ hai

            + Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày ngày 27 tháng 11 năm 2017. Thời gian Hội đồng bắt đầu làm việc từ 08 giờ 00.

            + Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            + Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng, các ứng viên được Hội đồng mời tới trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ sau phiên họp thứ nhất.

            + Nội dung:

            - Ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và được kiểm tra trình độ ngoại ngữ:

            - Ứng viên trả lời các câu hỏi của Hội đồng về báo cáo khoa học tổng quan và ngoại ngữ;

            - Hội đồng đánh giá, kết luận về báo cáo khoa học tổng quan và về trình độ sử dụng ngoại ngữ của từng ứng viên;

            - Biểu quyết công khai thông qua danh sách những ứng viên đạt đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào danh sách bỏ phiếu tín nhiệm; 

            - Bỏ phiếu tín nhiệm.

            2. Hình thức trình bày báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định trình độ ngoại ngữ

            a) Báo cáo khoa học tổng quan

            Ứng viên chuẩn bị báo cáo khoa học tổng quan theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bằng tiếng Việt (khuyến khích các ứng viên chuẩn bị thêm báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh) và phôtô thành 18 bản cho các thành viên trong Hội đồng. Ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan trên PowerPoint trong thời gian không quá 15 phút và trả lời các câu hỏi của Hội đồng (Hội đồng có thể đặt các câu hỏi để kiểm tra việc giao tiếp bằng tiếng Anh của các ứng viên).

            b) Thẩm định trình độ ngoại ngữ

            Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư sẽ được thẩm định về sự thành thạo của 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp và Trung. Ứng viên đăng ký xét tiêu công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư sẽ được thẩm định sự thành thạo 1 ngoại ngữ bất kỳ mà mình đăng ký. Bên cạnh việc thẩm định sự thành thạo ngoại ngữ do ứng viên đăng ký, với các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư đăng ký ngoại ngữ thành thạo không phải bằng tiếng Anh sẽ được kiểm tra về giao tiếp được bằng tiếng Anh.

            Ứng viên được yêu cầu dịch 01 trang tài liệu tiếng Việt liên quan đến chuyên môn của ứng viên do Hội đồng cung cấp sang tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký thẩm định. Thời gian chuẩn bị là 30 phút; sau đó ứng viên trình bày tóm tắt nội dung trang tài liệu đó bằng tiếng nước ngoài mà ứng viên đăng ký thẩm định và trả lời các câu hỏi của Hội đồng.

                Thứ tự, thời gian báo cáo khoa học tổng quan và xác định trình độ ngoại ngữ của các ứng viên sẽ được thông báo sau phiên họp thứ nhất.

            Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo đến các thành viên trong Hội đồng và các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017./.

 

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - HĐCDGS NN (để b/c);

   - Lưu HĐCDGSCS.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 Đã ký

 

 

GS.TS. Trần Đức Viên

 

 

Thông báo số 247/HĐCDGSCS-HVN ngày 06/11/2017

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017 (11/07/2017)
 • Thông báo số 765/HVN-TCCB ngày 06/07/2017 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (06/07/2017)
 • Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (21/01/2076)
 • Quyết định số 99/QĐ-HVN ngày 12/01/2017 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (12/01/2017)
 • Thông báo số 1724/HVN-TCCB ngày 13/12/2016 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (13/12/2016)
 • Thông báo số 1432/HVN-TCCB ngày 13/10/2016 về việc đề xuất số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm năm 2016 (14/10/2016)
 • Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thêm 10 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (13/10/2016)
 • Thông báo số 05/TB-HĐCDGSLNNL ngày 24/8/2016 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (25/08/2016)
 • Thông báo số 04 /HĐCDGSLNNL ngày 17/8/2016 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 tại HDCDGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (17/08/2016)
 • Thông báo số 03/HĐCDGSCS-HVN ngày 08/6/2016 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 (09/06/2016)
 • Thông báo số 02/HĐCDGSCS-HVN ngày 02/06/2016 về việc báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (03/06/2016)
 • Thông báo số 01/ HĐCDGSCS-HVN ngày 27/05/2016 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ (27/05/2016)
 • Thông báo số 40/HĐCDGSNN ngày 07/4/2016 về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (08/04/2016)
 • Hướng dẫn việc kê khai các bài báo khoa học, sách và thẩm định hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (06/03/2016)
 • Các biểu mẫu dùng cho đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (20/02/2016)
 • Thông báo số 149/HVN-TCCB ngày 29/01/2016 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (30/01/2016)
 • Quyết định số 4103/QĐ-HVN ngày 21/12/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (21/12/2015)
 • Thông báo số 1538/HVN-TCCB ngày 11/11/2015 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (11/11/2015)
 • Thông báo số 1450/HVN-TCCB ngày 23/10/2015 về việc đề xuất bổ sung số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015 (23/10/2015)
 • Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (22/10/2015)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (419 lượt)

  Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ (284 lượt)

  Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 (606 lượt)

  Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (426 lượt)

  Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào? (389 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4497 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2268 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3294 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4366 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2883 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn