Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 28/11/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Chủ nhật , 16/03/2008 - 10:15:34 PM

Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

Số: 2368  /QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2007

Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa”

tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

BỘ TR­ƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         

            Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

            Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010;

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Triển khai áp dụng thí điểm cơ chế  “một cửa” tại  Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

            Điều 2. Danh mục các công việc thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa” gồm có:

            1- Quy trình, thủ tục thành lập trường đại học,

            2- Quy trình, thủ tục thành lập trường cao đẳng,

            3- Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng và đại học,

            4- Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và tiến sỹ,

            5- Quy trình, điều kiện và hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp,

            6- Trình tự, thủ tục cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài; cử lưu học sinh đi học và tiếp nhận lưu học sinh trở về (đối với lưu học sinh ở các cơ quan, đơn vị không trực thuộc Bộ),

            7- Trình tự, thủ tục cử đi học, gia hạn và tiếp nhận cán bộ thuộc Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài,

            8- Trình tự, thủ tục, hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư,

            9- Trình tự, thủ tục, hồ sơ lập dự án xin tài trợ ODA.

             (Có hồ sơ chi tiết kèm theo)

 

            Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị  thuộc Cơ quan Bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                          

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thiện Nhân

     

Nơi nhận:

- VP Chính phủ (để b/c);

- Bộ Nội vụ,

- Các Thứ trưởng,

- Như Điều 3,

- Lưu VT, TCCB.                                                                     

 

Bộ GD và ĐT


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài (16/03/2008)
 • QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về (16/03/2008)
 • QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học (16/03/2008)
 • QT02 - Thủ tục thành lập trường Cao đẳng (16/03/2008)
 • QT03 - Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và Đại học (16/03/2008)
 • QT04 - Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ (16/03/2008)
 • QT05 - Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (16/03/2008)
 • QT08 - Phê duyệt dự án đầu tư (16/03/2008)
 • QT09 - Phê duyệt dự án xin tài trợ ODA (16/03/2008)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4860 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2565 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3735 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4841 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3123 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn