Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ tư , 18/03/2019 - 11:48:58 AM

Công văn số 44/HVN-TCCB ngày 18/03/2019 về việc thực hiện quy trình giải quyết công việc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:  44/HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    18   tháng  3  năm 2019

V/v thực hiện quy trình giải quyết công việc

 

 

Kính gửi:    Trưởng các đơn vị trong Học viện

           

            Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-HVN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ban Tổ chức cán bộ đã tổ chức tập huấn các quy trình giải quyết công việc cho lãnh đạo, trợ lý tổ chức, cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các đơn vị trong Học viện và thống nhất:

            1. Ban Tổ chức cán bộ thực hiện thu nhận hồ sơ các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ thông qua trợ lý tổ chức/cán bộ phụ trách công tác tổ chức.

            2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

            3. Quy trình, biểu mẫu và một số lưu ý trong các quy trình thực hiện được thông báo trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ.

            Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho công chức, viên chức và người lao động của đơn vị để thực hiện. 

            Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Ban TCCB, KV (50).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

1. Công văn số 44/HVN-TCCB ngày 18/03/2019

2. Quy trình, biểu mẫu và lưu ý

 

 

 

 

STT

Nội dung quy trình thực hiện

1

Quy trình hướng dãn thủ tục cử người đi học tập/công tác ở nước ngoài;

2

Quy trình hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian học tập/công tác ở nước ngoài;

3

Quy trình hướng dẫn thủ tục tiếp nhận người đi học ở nước ngoài về;

4

Quy trình hướng dẫn thủ tục cử người đi học tập/công tác ở trong nước;

5

Quy trình hướng dẫn thủ tục thanh toán tiền độc hại;

6

Quy trình hướng dẫn thủ tục thanh toán công làm ngoài giờ;

7

Quy trình hướng dẫn thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động;

8

Quy trình hướng dẫn thủ tục báo tăng giảm lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội;

9

Quy trình hướng dẫn thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

10

Quy trình hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ thai sản cho người lao động;

11

Quy trình hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng lao động lần đầu do Học viện chi trả lương;

12

Quy trình hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng lao động tiếp theo do Học viện chi trả lương;

13

Quy trình hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng lao động do đơn vị chi trả lương;

14

Quy trình hướng dẫn thủ tục mời giảng viên thỉnh giảng;

15

Quy trình hướng dẫn thủ tục kê khai tài sản, thu nhập;

16

......

 

Chi tiết xem tại:  Quy trình giải quyết công việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (10/10/2016)
 • Công chức, viên chức nhà nước (16/03/2008)
 • Phân công cán bộ phụ trách công việc (16/03/2014)
 • Chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức cán bộ (10/10/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Công văn số 44/HVN-TCCB ngày 18/03/2019 về việc thực hiện quy trình giải quyết công việc (3672 lượt)

  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (12192 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2698 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn