Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Quy định của Học viện
Góp ý Dự thảo quy định
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 08/06/2017 - 11:23:52 AM

Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:  1820   /QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    07   tháng  6  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

            Căn cứ Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục được ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 3563/QĐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quyết nghị số 13/QN-HĐHN ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng được ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 như sau:

"3. Văn bản này không áp dụng đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và báo cáo viên pháp luật do Học viện mời."

2. Sửa đổi, bổ sung Mục a) Khoản 2 Điều 5 như sau:

"a) Đối với việc giảng dạy các học phần, các chuyên đề được quy định trong chương trình đào tạo để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, cán bộ thỉnh giảng phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ của giảng viên theo quy định hiện hành."

            3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 14 như sau:

"8. Ban Tổ chức cán bộ là đầu mối, phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn và Khoa tổ chức thanh lý hợp đồng và thanh toán cho cán bộ thỉnh giảng. Cụ thể:

a) Cuối mỗi học kỳ (thời gian chậm nhất là 02 tuần) Ban Quản lý đào tạo tổng hợp khối lượng giờ giảng đã hoàn thành của cán bộ thỉnh giảng (bao gồm giảng dạy các học phần được quy định trong chương trình đào tạo, hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án) trên cơ sở xác nhận của Bộ môn, Khoa gửi Ban Tổ chức cán bộ;

b) Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp khối lượng giờ giảng đã hoàn thành trực tiếp thanh toán kinh phí cho cán bộ thỉnh giảng trên cơ sở khối lượng do Ban Quản lý đào tạo cung cấp;

            9. Ban Tài chính và Kế toán chi kinh phí cho cán bộ thỉnh giảng trên cơ sở Quyết định của Giám đốc Học viện về việc thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng do Ban Tổ chức cán bộ cung cấp."

            4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 như sau:

"a) Giấy mời giảng của Bộ môn, có sự đồng ý tự nguyện của cán bộ thỉnh giảng (theo mẫu);

b) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế đối với cán bộ thỉnh giảng (giấy này có giá trị trong vòng 06 tháng tính đến ngày mời thỉnh giảng) hoặc bản cam đoan có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu);

            c) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền văn bằng cao nhất của cán bộ thỉnh giảng (trường hợp vằng bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

d) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

            e) Lý lịch khoa học (theo mẫu) có chứng nhận của cơ quan quản lý cán bộ thỉnh giảng hoặc lý lịch cá nhân có chứng nhận của chính quyền địa phương (nếu không phải là cán bộ thuộc quản lý của các cơ quan);

            f) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hoặc Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; hoặc Quyết định bổ nhiệm vào ngạch/chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp và tương đương, Giảng viên chính và tương đương, Giảng viên và tương đương; hoặc Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

            Nếu cán bộ thỉnh giảng nguyên là giảng viên của Học viện thì chỉ cần giấy tờ ở mục a) mục b) và mục d) Khoản 1 Điều này."

            Điều 2. Hiệu lực thi hành

            1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.     

            2. Khoản 2, Khoản 4 Điều 1 của Quyết định này được áp dụng từ năm học 2017-2018.

            Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ NN và PTNT (để b/c); 

- Lưu:VT,TC, ĐBCL,MN(10).       

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

1. Quyết định số 1459/QĐ-HVN ngày 26 tháng 5 năm 2015;

 

2. Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07 tháng 6 năm 2017;

 

3. Biểu mẫu kèm theo.

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 447/HVN-TCCB ngày 11/05/2018 về việc góp ý Dự thảo Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên (1956 lượt)

Thông báo số 850/HVN-TCCB ngày 28/07/2017 về việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động hợp đồng (968 lượt)

Quyết định số 1988/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (914 lượt)

Quyết định số 2001/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ (1105 lượt)

Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng (24929 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2698 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3847 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn