Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ năm, ngày 22/2/2024 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Văn bản pháp luật
Quy định của Học viện
Góp ý Dự thảo quy định
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ sáu , 07/06/2013 - 11:44:48 AM

Quyết định số 1152/QĐ-NNH ngày 07/06/2013 về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

—————————

Số:   1152 /QĐ-NNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    07   tháng  6  năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

            Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

            Căn cứ Quyết số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Quyết định số 1295/TCCB ngày 18 tháng 6 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý và chọn cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài;

            Căn cứ Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước được ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT/BTC-GD-ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2000 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng hạn;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

            Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ yêu cầu phát triển của Nhà trường và Chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

            Căn cứ Quy định quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức,  viên chức áp dụng trong nội bộ trong Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định về việc cán bộ viên chức, hợp đồng làm việc đi công tác, học tập trong và ngoài nước được ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TCCB, HC-TH, TC-KT, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  - Như Điều 3;            

  - Lưu: VT,TC,LT(7).

HIỆU  TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 


1. Quyết định số 1152/QĐ-NNH ngày 07/06/2013

2. Mẫu biểu kèm theo Quyết định số 1152/QĐ-NNH ngày 07/06/2013

 

3. Mẫu lý lịch đi học sau đại học ở nước ngoài

 

4. Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2012

 

5. Mẫu biểu kèm theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT

 

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Quy định về công tác thi đua, khen thưởng (15/05/2013)
 • Quyết định số 473/QĐ-NNH ngày 18/3/2013 Về việc ban hành Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc và chế độ hưu trí (22/03/2013)
 • Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, viên chức Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02/01/2013 (30/01/2013)
 • Quyết định số 2704/QĐ-NNH ngày 30/10/2012 về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Viện, Trung tâm và Công ty (20/12/2012)
 • [Hết hiệu lực] Quyết định số 3158 /QĐ-NNH ngày 18 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng (19/12/2012)
 • [Đã thay thế] Quyết định số 2612/QĐ-NNH ngày 17/10/2012 về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, viên chức (23/10/2012)
 • [Đẫ được thay thế] Quyết định số 1565/QĐ-NNH ngày 27/6/2012 về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức (27/06/2012)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 447/HVN-TCCB ngày 11/05/2018 về việc góp ý Dự thảo Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên (1956 lượt)

  Thông báo số 850/HVN-TCCB ngày 28/07/2017 về việc đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động hợp đồng (968 lượt)

  Quyết định số 1988/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam (914 lượt)

  Quyết định số 2001/QĐ-HVN ngày 19/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ (1105 lượt)

  Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng (24929 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4992 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2698 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3848 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4933 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3231 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn