Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ hai, ngày 18/2/2019 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

 Thông báo số 1267/HVN-TCCB ngày 12/09/2016 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 22/05/2018 - 11:57:27 AM

Thông báo số 475/HVN-TCCB ngày 22/05/2018 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   475 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    22   tháng  5  năm 2018

V/v nâng bậc lương đợt 1 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trong Học viện

           

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV của bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Công văn số 3407/BNN-TCCB ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

            Căn cứ Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-HVN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện thông báo về chủ trương, kế hoạch xét duyệt nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:

1. Trưởng đơn vị phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị: Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

2. Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2018 (đối tượng bao gồm công chức, viên chức và người lao động có mốc thời gian tính nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung từ tháng 1 đến tháng 6).

3. Đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định tại Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị đối chiếu với tiêu chuẩn, lập danh sách các công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 chuyển về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 09 tháng 06 năm 2018.

            Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động cùng quan tâm thực hiện.

            Các văn bản hướng dẫn/mẫu biểu về công tác nâng bậc lương, danh sách dự kiến nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2018 đơn vị, công chức, viên chức và người lao động có thể xem tại trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ (Mục: Nâng bậc lương)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);

- Lưu VT, TCCB, LT(40).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

1. Thông báo số 475/HVN-TCCB ngày 222/05/2018;

 

2. Quy định nâng bậc lương;

 

3. Các mẫu biểu;

 

4. Danh sách dự kiến nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 

 

5. Kết quả nâng bậc lương: Câ năm 2017, Đợt 1 2017, Cả năm 2016, Đợt 1 năm 2016; Cả năm 2015; Đợt 1 năm 2015; Cả năm 2014; Đợt 1 năm 2014; Cả năm 2013; Đợt 1 năm 2013; Cả năm 2012, Đợt 1 năm 2012, Cả năm 2011 ; Đợt 1 năm 2011; Năm 2010 ; Năm 2009 ; Năm 2008 ; Năm 2007

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Quyết định số 205/QĐ-HVN ngày 19/01/2018 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (08/02/2018)
 • Thông báo số 41/HVN-TCCB ngày 15/01/2018 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương năm 2017 (16/01/2018)
 • Thông báo số 1327/HVN-TCCB ngày 06/11/2017 về việc nâng bậc lương năm 2017 (13/11/2017)
 • Quyết định số 3052/QĐ-HVN ngày 24/07/2017 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2017 (24/07/2017)
 • Thông báo số 813/HVN-TCCB ngày 20/07/2017 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2017 (20/07/2017)
 • Thông báo số 477/HVN-TCCB ngày 28/04/2017 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2017 (04/05/2017)
 • Quyết định số 223/QĐ-HVN ngày 25/01/2017 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2016 (22/04/2017)
 • Thông báo số 75/HVN-TCCB ngày 20/01/2017 về kết quẩ nâng bậc lương năm 2016 (22/01/2017)
 • Thông báo số 1686/HVN-TCCB ngày 29/11/2016 về việc nâng bậc lương năm 2016 (29/11/2016)
 • Quyết định số 2806/QĐ-HVN ngày 15/9/2016 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2016 (16/09/2016)
 • Thông báo số 1250/HVN-TCCB ngày 08/9/2016 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2016 (09/09/2016)
 • Thông báo số 645/HVN-TCCB ngày 17/05/2016 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2016 (26/05/2016)
 • Quyết định số 4159/QĐ-HVN ngày 23/12/2015 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2015 (06/01/2016)
 • Thông báo số 1769/HVN-TCCB ngày 15/12/2015 về kết quả nâng bậc lương năm 2015 (16/12/2015)
 • Thông báo số 1360/HVN-TCCB ngày 02/10/2015 về việc nâng bậc lương năm 2015 (05/10/2015)
 • Quyết định số 2071/QĐ-HVN ngày 06/7/2015 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2015 (25/07/2015)
 • Thông báo số 893/HVN-TCCB ngày 29/6/2015 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2015 (29/06/2015)
 • Thông báo số 542/HVN-TCCB ngày 07/5/2015 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2015 (17/05/2015)
 • Quyết định số 3265/QĐ-HVN ngày 23/12/2014 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2014 (01/02/2015)
 • Thông báo số 1416/HVN-TCCB ngày 11/12/2014 về kết quả nâng bậc lương năm 2014 (14/12/2014)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 08/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương năm 2018 (715 lượt)

  Thông báo số 963/HVN-TCCB ngày 10/09/2018 về việc nâng bậc lương năm 2018 (1048 lượt)

  Thông báo số 791/HVN-TCCB ngày 03/08/2018 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 (610 lượt)

  Thông báo số 475/HVN-TCCB ngày 22/05/2018 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 (984 lượt)

  Quyết định số 205/QĐ-HVN ngày 19/01/2018 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (392 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4126 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (1956 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3049 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4114 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (2628 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Tiêu chuẩn giáo sư mới khác trước đây như thế nào?

   Thông báo số 49/TB-HĐCDGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

   Thông báo số 250/HVN-TCCB ngày 22/03/2018 về việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

   Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Hết tập sự: Về việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục tháng 08/2007

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn