Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thứ tư, ngày 17/8/2022 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ ba , 30/07/2019 - 1:50:10 AM

Quyết định số 2728/QĐ-HVN ngày 30/07/2019 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   2728 /QĐ-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 30   tháng  7  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019

----------------------------------------------------------------------------

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

            Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;

            Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

            Cân cứ Quyết định số 3604/QĐ-BNN-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân cấp việc quyết định thực hiện chế độ tiền lương đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

            Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-HVN ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy định thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 2484/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

                Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Lương Học viện và theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019 đối với 180 (một trăm tám mươi) công chức, viên chức và người lao động của Học viện có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các đơn vị liên quan và công chức, viên chức, người lao động có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 2;

- Bộ NN và PTNT (để b/c);    

- Lưu VT, TC.LT(10)

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

Danh sách kèm theo Quyết định

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

 • Thông báo số 959/HVN-TCCB ngày 25/07/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 (25/07/2019)
 • Công văn số 699/HVN-TCCB ngày 29/05/2019 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 (03/06/2019)
 • Quyết định số 93/QĐ-HVN ngày 10/01/2019 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (14/01/2019)
 • Thông báo số 08/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương năm 2018 (04/01/2019)
 • Thông báo số 963/HVN-TCCB ngày 10/09/2018 về việc nâng bậc lương năm 2018 (08/10/2018)
 • Quyết định số 2315/QĐ-HVN ngày 10/08/2018 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2018 (08/10/2018)
 • Thông báo số 791/HVN-TCCB ngày 03/08/2018 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 (03/08/2018)
 • Thông báo số 475/HVN-TCCB ngày 22/05/2018 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2018 (22/05/2018)
 • Quyết định số 205/QĐ-HVN ngày 19/01/2018 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2017 (08/02/2018)
 • Thông báo số 41/HVN-TCCB ngày 15/01/2018 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương năm 2017 (16/01/2018)
 • Thông báo số 1327/HVN-TCCB ngày 06/11/2017 về việc nâng bậc lương năm 2017 (13/11/2017)
 • Quyết định số 3052/QĐ-HVN ngày 24/07/2017 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2017 (24/07/2017)
 • Thông báo số 813/HVN-TCCB ngày 20/07/2017 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2017 (20/07/2017)
 • Thông báo số 477/HVN-TCCB ngày 28/04/2017 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2017 (04/05/2017)
 • Quyết định số 223/QĐ-HVN ngày 25/01/2017 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2016 (22/04/2017)
 • Thông báo số 75/HVN-TCCB ngày 20/01/2017 về kết quẩ nâng bậc lương năm 2016 (22/01/2017)
 • Thông báo số 1686/HVN-TCCB ngày 29/11/2016 về việc nâng bậc lương năm 2016 (29/11/2016)
 • Quyết định số 2806/QĐ-HVN ngày 15/9/2016 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2016 (16/09/2016)
 • Thông báo số 1250/HVN-TCCB ngày 08/9/2016 về kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2016 (09/09/2016)
 • Thông báo số 645/HVN-TCCB ngày 17/05/2016 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2016 (26/05/2016)
 • CÁC QUY TRÌNH
  THỰC HIỆN
  XÉT, BỔ NHIỆM
  CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
  LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
  CÁC ĐƠN VỊ
  MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  MẪU BIỂU
  VỀ THỈNH GIẢNG
  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
  SỐ LƯỢNG
  CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
  DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
  DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
  THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
  Tiêu điểm

  Thông báo số 959/HVN-TCCB ngày 25/07/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 (974 lượt)

  Công văn số 699/HVN-TCCB ngày 29/05/2019 về việc nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 (1508 lượt)

  Quyết định số 93/QĐ-HVN ngày 10/01/2019 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (582 lượt)

  Thông báo số 08/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương năm 2018 (1521 lượt)

  Thông báo số 963/HVN-TCCB ngày 10/09/2018 về việc nâng bậc lương năm 2018 (1423 lượt)

  Tuyển dụng

   Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4819 lượt)

   Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2537 lượt)

   Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3639 lượt)

   Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4744 lượt)

   Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3106 lượt)

  Chức danh - Danh hiệu

   Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

   Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

   Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

   Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

  Hành chính một cửa

   Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

   Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

   QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

   QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

   QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

  TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

   Công chức, viên chức nhà nước

   Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

   Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

   Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

   Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

  Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

  Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

  Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn