Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ tư , 22/09/2010 - 10:08:49 AM

Quyết định số 1649/QĐ-NNH ngày 22/9/2010 về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HH

_______________

Số:   1649  /QĐ-NNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ______________________

Hà Nội, ngày   22   tháng 9  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

_____________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

-     Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

-     Hiệu trưởng phân công các Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc trong lĩnh vực, đơn vị theo quyết định này.

-     Các Phó Hiệu trưởng được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về lĩnh vực, đơn vị Hiệu trưởng phân công về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm thì phải xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực, đơn vị do Phó Hiệu trưởng khác hoặc Hiệu trưởng phụ trách, các Phó Hiệu trưởng cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. Trường hợp các Phó Hiệu trưởng có ý kiến khác nhau thì báo cáo Hiệu trưởng quyết định.

-     Trong thời gian Hiệu trưởng đi vắng, Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản để điều hành giải quyết một số công tác. Phó Hiệu trưởng được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng Trần Đức Viên

-     Phụ trách chiến lược và kế hoạch phát triển Trường, công tác tổ chức cán bộ, tài chính và đất đai.

-     Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Sinh thái nông nghiệp.

Chủ tài khoản số 1.

2. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Vũ Văn Liết

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác an ninh - chính trị, công tác đoàn thể.

- Phụ trách một phần công tác tổ chức cán bộ theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề, Viện Nghiên cứu lúa, Viện Sinh học nông nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Chủ tài khoản số 2.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tất Cảnh

-     Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác khoa học - công nghệ và xuất bản.

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Nông học, Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Công nghệ sinh học, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Đào tạo quốc tế và công nghệ cao, Trung tâm Bệnh cây nhiệt đới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững, Trung tâm In và Phát hành ấn phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

4. Phó Hiệu trưởng Đinh Văn Chỉnh

-     Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo và hướng nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo đại học, Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm, Ban Thanh tra giáo dục, Trung tâm Thông tin - Thư viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

5. Phó hiệu trưởng Nguyễn Hữu Ngoan

- Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác nội chính, cơ sở vật chất, văn thể. Phụ trách một phần công tác tài chính theo sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Kinh tế và PTNT, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Khoa Cơ - Điện, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trung tâm Thể thao - Văn hóa, Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Dạy nghề và Ứng dụng kỹ thuật cao, Viện Kinh tế và Phát triển, Viện Phát triển công nghệ Cơ - Điện, Trung tâm Dịch vụ Trường học, Công ty Tư vấn và Dịch vụ khoa học nông nghiệp I.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

6. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Trạch

-     Chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác hợp tác quốc tế, học sinh - sinh viên, công nghệ thông tin và truyền thông, ngoại ngữ.

- Phụ trách các đơn vị: Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thú y, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông tin, Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu liên ngành về phát triển nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Nông nghiệp.

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 925/QĐ-NNH ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                 

- Như Điều 3;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Lưu VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Đức Viên

(đã ký)

 

 

 Quyết định số 1649/QĐ-NNH ngày 22/9/2010

 

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1081 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4696 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn