Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ hai , 11/10/2010 - 11:26:03 AM

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề

Bản mô tả công việc của cán bộ, viên chức Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

01

TS. Nguyễn Đình Thi

- Giám đốc

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438767229

- ĐTDĐ:0986451608

- Email:ndthi@hua.edu.vn

 

- Quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của đơn vị;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, thi đua khen thưởng, BHXH;

- Trực tiếp tham gia công tác đào tạo nghề;

- Trực tiếp tham gia công tác NCKH;

- Giảng dạy Bộ môn STTNN, khoa TN & MT;

- Các hoạt động khác.

02

Phan Việt Đông

- Phó Giám đốc

- Kỹ sư

- ĐTCQ: 0438769828

- ĐTNR:0438766516

- ĐTDĐ:0986385158

- Email:vietdong@hua.edu.vn

 

- Giúp việc cho Giám đốc;

- Phụ trách công tác nội chính Trung tâm;

- Phụ trách công tác sản xuất và môi trường;

- Tham gia dạy rèn nghề do phòng Đào tạo Đại học và Bộ môn Dạy rèn nghề phân công.

03

TS. Nguyễn Mai Thơm

- Phó Giám đốc

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ:0438769828

- ĐTNR:0438765771

- ĐTDĐ:0917375375

- Email:nmthom@hua.edu.vn

 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của giảng viên (điều chuyển về khoa Nông học từ 01/2/2010);

- Kiêm nhiệm: Một số hoạt động đào tạo nghề và Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm.

 

04

Trần Thị Huệ

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438768915

- ĐTNR:0438767687

- ĐTDĐ:0983856054

- Email:tthue@hua.edu.vn

- Công nhân lao động trực tiếp nhận ruộng cấy 21 sào.

05

Vũ Thị Kim Thanh

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438768915

- ĐTNR:0438766031

- ĐTDĐ:0904382466

- Email:vtkthanh@hua.edu.vn

- Công nhân lao động trực tiếp nhận ruộng cấy 21 sào.

06

Nguyễn Đình Văn

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438768915

- ĐTNR:0438769496

- ĐTDĐ:

- Email:ndvan@hua.edu.vn

- Công nhân lao động trực tiếp nhận ruộng cấy 21 sào.

07

Nguyễn Đăng Thắng

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438768915

- ĐTNR:0436784968

- ĐTDĐ:

- Email:ndthang@hua.edu.vn

 

- Công nhân lao động trực tiếp nhận ruộng cấy 21 sào.

08

Nguyễn Thị Hoài Hương

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438767176

- ĐTDĐ:0982418269

-Email:nthhuong@hua.edu.vn

- Văn thư, lưu trữ các loại văn bản, giấy tờ, hợp đồng …

- Trợ lý tổ chức, nhân sự; Bảo hiểm xã hội;

- Thủ quỹ;

- Phụ trách website Trung tâm;

- Cộng tác viên website Nhà trường;

- Tổ trưởng công đoàn;

- Tham gia một số công việc khác của Trung tâm, của phòng.

09

Phạm Chí Chung

- Chuyên viên

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438276970

- ĐTDĐ:0982148149

- Email:pcchung@hua.edu.vn

- Kế toán trưởng;

+ Điều hành việc tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán;

+Tổ chức bộ phận kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị;

+ Lập báo cáo tài chính đúng theo quy định;

- Trưởng phòng tổng hợp

+ Điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong phòng;

+ Duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị;

+ Đảm bảo sự đoàn kết nội bộ trong phòng;

- Ủy viên BCH công đoàn cơ quan phụ trách văn thể.

10

Nguyễn Lê Thu

- Nghiên cứu viên

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438766905

- ĐTDĐ:0987534481

- Email:nlthu@hua.edu.vn

- Kế toán thanh toán;

- Lưu giữ chứng từ, sổ sách;

- Tham gia hoạt động khác của phòng và Trung tâm giao cho.

 

11

Nguyễn Hải Hà

Kỹ sư

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438768429

- ĐTDĐ:0986618871

- Email:nghahau@hua.edu.vn

- Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nhiệm vụ được giao:

+Thực hiện công tác đào tạo nghề cho sinh viên và nông dân các huyện;

+ Triển khai các công việc của nhóm sinh vật cảnh;

+ Tham gia nghiên cứu và triển khai các thí nghiệm của Trung tâm;

+ Tham gia vào các đề tài.

12

Cao Văn Tấn

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:

 - ĐTDĐ:

- Email:cvtan@hua.edu.vn

- Bảo vệ  khu kho trung tâm 24/24 giờ kể cả ngày lễ và chủ nhật;

- Tham gia một số công việc khác do phòng và Trung tâm điều động.

13

Nguyễn Ngọc Sơn

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438753577

- ĐTDĐ:0974948622

- Email:nnson@hua.edu.vn

- Nhóm sinh vật cảnh;

- Phục vụ Dạy rèn nghề;

- Tham gia một số công việc khác do phòng và Trung tâm giao.

14

Vũ Xuân Hải

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:03216299986

- ĐTDĐ:0978943966

- Email:vxhai@hua.edu.vn

- Cán bộ kỹ thuật nhóm sinh vật cảnh;

- Phục vụ dạy rèn nghề;

- Tham gia một số công việc khác do phòng và Trung tâm giao.

15

Đỗ Văn Đại

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276477

- ĐTNR:0438768311

- ĐTDĐ:0975741115

- Email:dvdai@hua.edu.vn

- Tổ phó tổ Xây dựng mô hình;

- Trưởng ban Quản lý các mô hình phục vụ đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

- Chủ tịch công đoàn;

- Tham gia công tác Đảng.

 

16

ThS. Hoàng Đăng Dũng

- Bí thư chi bộ

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR:0438769006

- ĐTDĐ:0905367552

- Email:hddung@hua.edu.vn

- Quản lý phòng Đào tạo nghề và NCCG thuộc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề;

- Nghiên cứu khoa học: chủ trì 01 đề tài cấp bộ; tham gia một số đề tài khác;

- Tham gia dạy - rèn nghề cho sinh viên.

17

ThS. Vũ Thị Thanh Huyền

- Phó trưởng phòng Đào tạo nghề và NCCG

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR:0436762239

- ĐTDĐ:01672801867

- Email:vtthuyen@hua.edu.vn

 

- Dạy - rèn nghề cho sinh viên;

- Nghiên cứu khoa học;

- Tham gia dạy cho các lớp trung cấp nông nghiệp tại Trung tâm;

- Tham gia đào tạo các khóa ngắn hạn cho nông dân và khuyến nông;

- Tham gia tập huấn và chỉ đạo sản xuất, xây dựng mô hình cho các địa phương.

18

Nguyễn Thị Bẩy

- Nghiên cứu viên

- Bác sĩ thú y

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTDĐ:0983986898

- Email:ntbay@hua.edu.vn

- Giảng dạy trung cấp thú y;

- Quản lý học sinh trung cấp;

- Đào tạo nghề ngắn hạn;

- Nghiên cứu khoa học.

19

Th.S Nguyễn Thị Ngàn

- Nghiên cứu viên

- Kỹ sư trồng trọt

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTDĐ:0977831458

- Email:ntngan@hua.edu.vn

- Tổ chức triển khai các khóa tập huấn ngắn hạn về lĩnh vực nông nghiệp;

- Tham gia giảng dạy  và quản lý bậc học trung cấp chuyên nghiệp;

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao.

20

Đồng Thị Hồng Liên

- Nghiên cứu viên

- Bác sĩ thú y

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTDĐ:0984148807

- Email:dthlien@hua.edu.vn

- Quản lý và tham gia giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp;

- Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn;

- Quản lý và tham gia công tác đào tạo khuyến nông - khuyến ngư;

- Nghiên cứu khoa học.

21

Th.s Nguyễn Thu Thủy

- Kỹ sư

- Kỹ sư trồng trọt

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR: 043 8744439

- ĐTDĐ:0987369022

- Email:thuthuy@hua.edu.vn

- Nghiên cứu khoa học;

- Dạy - Rèn nghề cho sinh viên;

- Đào tạo nghề cho nông dân;

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

22

 

Nguyễn Ngọc Dũng

- Nghiên cứu viên

- Kỹ sư

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR

- ĐTDĐ:0984338045

- Email:nndung@hua.edu.vn

- Tham gia thực hiện đề tài, dự án chuyển giao tại địa phương;

- Tham gia giảng dạy trung câp chuyên nghiệp hệ chính quy;

- Tham gia giảng dạy lớp khuyến nông ngắn hạn do trung tâm tổ chức;

- Tham gia xây dựng mô hình tại Trung tâm.

23

 

Trần Thị Lệ Thủy

- Kỹ sư

- Phó trưởng phòng Đào tạo nghề và NCCG

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR: 0438765774

- ĐTDĐ:0905644898

- Email:tlthuy@hua.edu.vn

- Phụ trách sản xuất thực địa;

- Tham gia công tác Dạy - rèn nghề ;

- Dạy nghề nông dân.

24

 

Nguyễn Thế Thập

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTN Đ:0932342257

- Email:ttthap@hua.edu.vn

- Chỉ đạo sản xuất giống lúa tại Bắc Ninh;

- Tham gia Dạy rèn nghề cho sinh viên;

- Phụ trách khảo nghiệm tập đoàn giống lúa tại trường;

- Tham gia sản xuất tại khu màu.

25

 

Nguyễn Thị My

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR: 043 6780210

- ĐTDĐ:0902242310

- Email:ntmy@hua.edu.vn

- Thủ kho;

- Phục vụ dạy rèn nghề;

- Quản lý khu giảng đường của Trung tâm.

 

26

 

Nguyễn Quốc Vương

- Nhân viên kỹ thuật

- ĐTCQ: 0438276552

- ĐTNR: 01676605282

- ĐTDĐ:

- Email:ntmy@hua.edu.vn

- Trực tiếp sản xuất.

 

Phòng Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1648 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn