Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chủ nhật, ngày 24/10/2021 Chức năng nhiệm vụ | Phụ trách | Công chức, Viên chức ? | Lịch công tác | Các Quy định về TCCB
Trang nhất
Tin hoạt động
Thông báo
Thành lập-Bổ nhiệm
Đào tạo - Bồi dưỡng
Tuyển dụng
Tập sự - Hết tập sự
Thi đua KT - Danh hiệu
Nâng, chuyển ngạch
Nâng bậc lương
Chế độ - Chính sách
Chức danh GS, PGS
Thanh toán vượt giờ
Phân công nhiệm vụ
Ban Giám đốc
Các Ban/Phòng/TT
Các Viện và Trung tâm
Các Khoa
Các Hội đồng/Ban tư vấn
Văn bản, biểu mẫu
Tiêu chuẩn ngạch
Thông báo

 Thông báo số 14/HVN-TCCB ngày 04/01/2019 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Công văn số 1358/HVN-TCCB ngày 20/11/2018 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

 Thông báo số 21/HVN-TCCB ngày 08/01/2018 về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

 Thông báo số 259/HVN-TCCB ngày 30/11/2017 cấp mã số bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018

 Thông báo số 1406/HVN-TCCB ngày 17/11/2017 về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Chế độ - Chính sách

 Thông báo số 1141/HVN-TCCB ngày 21/08/2019 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 873/HVN-TCCB ngày 21/08/2018 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 1102/HVN-TCCB ngày 15/09/2017 về việc kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo đến độ tuổi nghỉ hưu

 Thông báo số 702/HVN-TCCB ngày 19/06/20147 về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ

 Thông báo số 1303/HVN-TCCB ngày 16/9/2016 về việc đăng ký bảo hộ lao động năm 2016

Tin tức khác

 Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức

 Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 Đề án đổi mới cơ chế tài chính 2009-2014

 Khắt khe để đào thải công chức yếu

 Bộ GD không kiểm soát hết "tham quyền, cố vị"

Thứ năm , 16/10/2014 - 2:33:56 PM

Ban Quản lý đào tạo

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  

NHIỆM KỲ 2011-2016

 

STT

Họ và tên, chức danh,

địa chỉ liên hệ

Nhiệm vụ được giao

1

Nguyễn Văn Dung

PGS.TS. Trưởng ban

ĐTCQ: 04-62617591

Email: nvdung1@vnua.edu.vn

·         Phụ trách chung; tuyển sinh

·         Thực thi các quy định quy chế của nhà nước, nhà trường về đào tạo;

·         Phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh;

·         Quản lý phầm mềm Edusoft;

·         Tham gia giảng dạy đại học và cao học.

2

Bùi Trần Anh Đào

TS. Giảng viên chính

Phó trưởng ban  

ĐTCQ: 04-62617519

Email: btadao@vnua.edu.vn

·         Phụ trách Xây dựng chương trình đào tạo, thời khoá biểu, đăng ký môn học, thống kê giờ giảng, thỉnh giảng; sổ tay sinh viên;

·         Phối hợp với các Khoa đề xuất và xây dựng các chuyên ngành, ngành học mới bậc đại học, cao đẳng, Liên thông;

·         Tham gia giảng dạy đại học và cao học.

3

 

 

Nguyễn Minh Tiến

Ks. Chuyên viên chính

Phó trưởng ban  

ĐTCQ: 04-62617520

Email:  nmtien@vnua.edu.vn

·         Phụ trách kết quả học tập, ngừng học, thôi học;

·         Phụ trách công tác máy tính tuyển sinh;

·         Phụ trách thi đại học, tập trung, tổ chức học lại;

·         Xử lý điểm, thiết kế biểu mẫu, xét thôi học, tốt nghiệp;

·         Ra quyết định tốt nghiệp.  

4

Phan Xuân Hảo

PGS.TS. P. Trưởng ban

ĐTCQ: 04-62617612

 Email: pxhao@vnua.edu.vn

·         Phụ trách Xây dựng chương trình đào tạo, sổ tay học viên cao học

·         Phối hợp với các Khoa đề xuất và xây dựng các chuyên ngành, ngành học mới sau đại học; 

·         Phụ trách thi tập trung cao học đầu ra B1;

·         Quản lý học viên cao học;

·         Tham gia giảng dạy đại học và cao học.

5

Đỗ Thị Linh

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617519

Email: dtlinh@vnua.edu.vn

·         Xếp thời khóa biểu cao học;

·         Xếp thời khóa biểu mở trong hè và lớp đặc biệt;

·         Xếp lịch thi các lớp đại học.

6

Lê thị Soi

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617519

Email: ltsoi@vnua.edu.vn

 

 

·         Xây dựng thời khóa biểu thực hành;   

·         Quản lý giảng đường, điều chỉnh, thông báo thay đổi giảng đường khi có kế hoạch của Học viện, cấp giảng đường cho sinh viên mượn học tập, sinh hoạt;

·         Chương trình đào tạo;

·         Xây dựng, triển khai, xếp thời khóa biểu, theo dõi kế hoạch đào tạo các lớp VLVH, Liên thông; Cao đẳng;

·         Xếp lịch học chính trị và khám sức khỏe cho sinh viên đầu năm học.

7

Mai Thị Phượng

Cử nhân. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email:   mtphuong@vnua.edu.vn

·         Cấp giấy báo học, lập kế hoạch thi, thi lại, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hệ VLVH, Liên thông; điều động GV ôn thi theo hợp đồng;

·         Xây dựng lịch và tổ chức lịch học chuyển đổi, ôn thi tuyển sinh cao học và B1;

·         Nhận và cấp đề thi kết thúc học phần cho giảng viên dạy VLVH tại địa phương;

·         Nhận và bàn giao bài thi các lớp VLVH, Liên thông ở địa phương cho các Khoa.

8

Nguyễn Quang Tự

Ths. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617519

Email: quangtu@vnua.edu.vn

·         Xây dựng thời khóa biểu các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến, ngành Công nghệ Rau hoa quả&Cảnh quan; các lớp chất lượng cao;

·         Theo dõi chương trình đào tạo theo hệ thống Tín chỉ (đại học, cao học);

·         Tổ chức, hướng dẫn và tổng hợp số lượng SV, học viên cao học đăng ký học phần, học phí theo học chế Tín chỉ;

·         Tổ chức đăng ký, theo dõi và xếp lịch học các lớp học ngoài giờ hành chính;

·         Xếp lịch thi của các lớp cao học;

·         Hỗ trợ phần mềm Edusoft, quản lý trang Web và cập nhật dữ liệu lên trang Web của Ban;

·         Hỗ trợ kiểm tra rà soát học phí;

·         Cộng tác viên web của Học viện.

9

Nguyễn Trọng Trung

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617519

Email: nttrung@vnua.edu.vn

·         Xếp Thời khoá biểu bậc đại học chính qui;   

·         Tổng hợp, thống kê giờ giảng học kỳ và thanh toán giờ giảng học cải thiện, thỉnh giảng; thi lại các lớp địa phương;

·         Theo dõi, quản lý hệ thống máy tính của phòng.

10

Trần Thanh Hà

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

ttha@vnua.edu.vn

·         Tiếp nhận, quản lý hồ sơ trúng tuyển sinh viên hệ Chính quy, VLVH, Liên thông, Thạc sĩ; 

·         Kiểm tra văn bằng, điểm trúng tuyển đầu vào; 

·         Chuyển trường, chuyển lớp, chuyển khóa, bảo lưu, học tiếp hệ Chính quy; 

·         Theo dõi, quản lý vật tư của Ban.

11

Hoàng Ngọc Huyền

Ks. Chuyên viên chính

ĐTCQ: 04-62617520

Email: hnhuyen@vnua.edu.vn

·         Quản lý, theo dõi và lưu trữ kết quả học tập, SV hệ Chính quy,  VLVH, hệ Liên thông, Văn bằng 2 trên sổ lưu và phiếu báo điểm; 

·         Giải quyết các vấn đề liên quan đến kết quả học tập của SV hệ  chính quy, VLVH, Liên thông, Văn bằng 2;

·         Phối hợp xét tốt nghiệp hệ cao đẳng, VLVH, Liên thông;

·         Công tác thanh quyết toán.

12

Nguyễn Thị Lương

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email: ntluong@vnua.edu.vn

·         Quản lý, rà soát, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên Đại học, Cao đẳng;

·         Cấp kết quả học tập trên máy tính; 

·         Thống kê, in và cấp danh sách SV thi học kỳ, thi lại và học lại;

·         Phối hợp xét tốt nghiệp hệ cao đẳng, vừa làm vừa học, liên thông;

·         Trình các quyết định tốt nghiệp đại học, các văn bản liên quan về tốt nghiệp đến lãnh đạo Ban;

·         In bảng điểm và quyết định tốt nghiệp.

13

Hoàng Văn Sỹ

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email: hvsy@vnua.edu.vn

·     Công tác tuyển sinh cao học, đại học hệ Chính quy, VLVH, Liên thông, bằng 2, cử tuyển, xét tuyển, học hai chương trình;

·      Xây dựng, tổng hợp và lập báo cáo thống kê hàng năm về công tác đào tạo, tuyển sinh; 

·      Tham gia công tác tuyển sinh cao học;

·      Chuyển trường, chuyển lớp, bảo lưu hệ VLVH ;

·          Lập các Quyết định về đầu vào Thạc sĩ, VLVH, Liên thông, Bằng 2.

14

Dương Thị Thường

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email: dtthuong@vnua.edu.vn

·     Quản lý, chuẩn bị cấp phát bằng  Đại học, Cao đẳng các hệ đào tạo; Xác nhận Văn bằng tốt nghiệp do Học viện cấp;

·     Thống kê, phân loại SV tốt nghiệp hàng năm;

·     Cấp giấy chứng nhận KQHT cho SV từ  K13 đến K42 hệ Chính quy;

·     In bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các hệ đào tạo;

·     Công tác văn phòng. 

15

Nguyễn Phương Dung

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email : npdung16@vnua.edu.vn

·     Công tác tuyển sinh cao học, đại học hệ Chính quy, VLVH, Liên thông, bằng 2;

·     Tổng hợp kết quả bổ túc kiến thức trước khi thi cao học; 

·     Tổng hợp và lập báo cáo thống kê hàng năm về công tác đào tạo, tuyển sinh; 

·         Tham gia công tác tuyển sinh cao học

·         Lập kế hoạch, danh sách hội đồng đầu vào, đầu ra hệ đại học chính quy, TOEIC và B1.

16

Nguyễn Anh Tuấn

Ks. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email: atuan@vnua.edu.vn

·         Cung cấp danh sách điểm danh, thi, thực tập, mật khẩu của sinh viên trên phần mềm Edusoft, cập nhật thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng SV hệ Chính quy; Liên thông, VLVH;

·         Quản lý, in, cấp chứng chỉ giáo dục thể chất; in bằng tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ;

·         Theo dõi, quản lý khen thưởng cho sinh viên;

·         Tuyển sinh đi nước ngoài theo chỉ tiêu Nhà nước;

·         In bảng điểm và quyết định tốt nghiệp cao học, đại học hệ chính quy;

·         MC ngày phát bằng tốt nghiệp.

17

Nguyễn Văn Phơ

Thạc sĩ. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617614

Email:nvpho@vnua.edu.vn

 

·         Thụ lí hồ sơ, chuyển phát hồ sơ luận án NCS;

·         Chuẩn bị tài liệu cho các hồi đồng NCS;

·         Tập hợp các bộ hướng dẫn công việc (các loại báo cáo, chuyên đề, qui định chung về viết luận án …) cho NCS;

·         Theo dõi tiến độ NCS;

·         Làm quyết định Hội đồng NCS;

·         Tham dự các buổi bảo vệ luận án, thụ lý hồ sơ luận án;

·         Rà sóat xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ

18

Nguyễn Thị Tuyết

Thạc sĩ. Chuyên viên

ĐTCQ: 04-62617520

Email: nguyenthituyet@vnua.edu.vn

·         Chương trình đào tạo thạc sĩ;

·         Cập nhật điểm, rà soát điểm, chuẩn bị dữ liệu xét điều kiện bảo vệ luận văn, in bảng điểm, quyết định tốt nghiệp Thạc sĩ;

·         Theo dõi đề tài bảo vệ luận văn, Hội đồng.

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

BAN QL ĐÀO TẠO

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

 

 

Ban Tổ chức cán bộ


Đầu trang  Print this page In trang này Email this pageGửi cho bạn bè

Quay lại

  Các bài đã đăng:

CÁC QUY TRÌNH
THỰC HIỆN
XÉT, BỔ NHIỆM
CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRƯỎNG KHOA
LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ
MẪU BIỂU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
MẪU BIỂU
VỀ THỈNH GIẢNG
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC)
SỐ LƯỢNG
CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
DS NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
THANG BẢNG LƯƠNG THEO NĐ 204/2004/NĐ-CP
Tiêu điểm

Thông báo số 875/HVN-TCCB về việc điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện (443 lượt)

Quyết định số 4794/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và Phó Giám đốc Học viện (1090 lượt)

Quyết định số 3181/QĐ-HVN ngày 01/10/2018 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1080 lượt)

Quyết định số 3545/QĐ-HVN ngày 01/09/2017 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1649 lượt)

Quyết định số 393/QĐ-HVN ngày 29/02/2016 về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện (1939 lượt)

Tuyển dụng

 Thông báo số 01/HVN-TCCB ngày 05/01/2015 về kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4695 lượt)

 Thông báo số 1489/HVN-TCCB ngày 29/12/2014 về kết quả phúc khảo bài thi môn thi Kiến thức chung năm 2014 (2444 lượt)

 Thông báo số 1476/HVN-TCCB ngày 24/12/2014 về kết quả thi tuyển viên chức năm 2014 (3483 lượt)

 Thông báo về Lịch thi môn Chuyên môn (Vấn đáp) kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 (4517 lượt)

 Thông báo về việc gặp mặt ứng viên dự thi tuyển viên chức năm 2014 môn thi Chuyên môn (Vấn đáp) (3020 lượt)

Chức danh - Danh hiệu

 Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Thông báo số 938/HVN-TCCB ngày 22/07/2019 về kế hoạch làm việc của Hội đồng và báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá năng lực ngoại ngữ

 Thông báo số 912/HVN-TCCB ngày 17/07/2019 về danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 Đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

 Thông báo số 461/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc đề xuất ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành

Hành chính một cửa

 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

 Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT Về việc triển khai áp dụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

 QT07 - Cử đi học, gia hạn, tiếp nhận cán bộ đi học cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài

 QT06 - Quy trình thủ tục cử cản bộ đi công tác nước ngoài, cử lưu học sinh đi học, tiếp nhận lưu học sinh trở về

 QT01 - Thủ tục thành lập trường Đại học

TIN ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU

 Công chức, viên chức nhà nước

 Quyết định về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức năm 2008

 Quyết định số 1820/QĐ-HVN ngày 07/06/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng

 Xét hết thời gian thử việc: Xét hết thời gian tập sự đợt tuyển dụng khối phục vụ và quản lý giáo dục xét tuyển tháng 04/2008

 Ngạch KỸ SƯ - Mã số: 13.095

Xem chi tiết Văn bản pháp quy và Thông tin điều hành

Trang chủ Học viện | Góp ý | Nhiệm vụ của thành viên | Trợ giúp | Báo cáo thống kê | Lên đầu trang

Ban Tổ chức cán bộ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 84-4362617579   -  Fax: 84-438.276554 - E-mail: LNTU@vnua.edu.vn